اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ارودی‌، روژه‌، ‏‫۱۹۱۳ - ‏۲۰۱۲م.
Garaudy, Roger
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌: تحلیلی بر هولوکاست/ ن‍گ‍ارش‌ روژه‌ گ‍ارودی‌؛ ب‍رگ‍ردان‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا آژی‍ر، ح‍م‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: گ‍وه‍رش‍اد‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۳۹۸ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬‏‫ ‏‫‬‭964-6905-52-8 :‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ( چاپ دوم )
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎Les mythes fondateurs de la politique Israelienne = The mythical ‭foundations of Israeli policy‬.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۵ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ت‍اری‍خ‌ ی‍ک‌ ارت‍داد: اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ج‍ی‍د ش‍ری‍ف‌ ت‍وس‍ط خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : نمایه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ ی‍ک‌ ارت‍داد: اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌.
‏عنوان دیگر : تحلیلی بر هولوکاست.
‏موضوع : صهیونیسم -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏موضوع : محاکمه جنایتکاران جنگی آلمان، نورمبرگ، آلمان، ۱۹۴۵-۱۹۴۶م.
‏موضوع : اسرائیل -- سیاست و حكومت
‏شناسه افزوده : آژی‍ر، ح‍م‍ی‍د رض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍خ‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DS۱۴۹‏‫‬‭‭/گ‌۲ت‌۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۲۰/۹۵۶۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۷۷۳۷
 
   آدرس ثابت  اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۹۳۶۰ ‬
‪ ۶۳-۵۹۳۶۰ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۹۸۸۸ ‬
‪ ۴۳۰۳۴۲ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۳۰۵۴ ‬
‪ ۹۱۸۲۲۶ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۳۷۲۰۱ ‬
‪ ۲۱۳۴۶۱۹ ‬
۴
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh