ک‍ت‍اب‌ ت‍ه‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اصلانی، محمدرضا
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ ت‍ه‍ران‌ / ب‍ا آث‍اری‌ از ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍وار... [و دی‍گ‍ران‌] ؛ گ‍ردآورن‍ده‌ س‍ی‍م‍ا ک‍وب‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: روش‍ن‍گ‍ران‌‬‏‫، ۱۳۷۰ - ‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰ ری‍ال‌ (ج.۱)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰ ریال (ج.۲)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰ ریال (ج.۳)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰ ریال (ج.۴)‬‏‫‭964-5512-11-5 :‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ریال‬‏‫: ‏‫ج.۵ ٬ ۶‬‬‏‫:‏ ‫‬‭964-5512-57-3‭‭‏‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ اول: زمستان ۱۳۷۱).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ اول: پاییز ۱۳۷۲).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ اول:۱۳۷۳).‬
‏يادداشت : ج‌.۵ - ۶ در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د (چ‍اپ‌ اول‌: تابستان۱۳۷۶).
‏موضوع : ت‍ه‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا.
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬ ‭/ ه ۸۶‏‫‭‭ک۹‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۹۵۵/۱۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۷۱-۲۹۱۷
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ ت‍ه‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۳۶۶ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ھ۸۶ ک۹ ‬
۲
۷
۱۳۷۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۳۵۰ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ھ۸۶ ک۹ ‬
۲
۸
۱۳۷۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۳۵۱ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ھ۸۶ ک۹ ‬
۳
۸
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۰۸۸ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ھ۸۶ ک۹ ‬
۵-۶
۵
۱۳۷۶
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۳۹۰ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ھ۸۶ ک۹ ‬
۱
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۳۲۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۸۱۵۷ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۲۷۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۲۲۵ ‬
۳
۱۴
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۸۵۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۲۶۳ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۱۶۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۲۴۲ ‬
۱
۱۳
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۱۰۵۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۰۳۴۲ ‬
۱
۱۴
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۰۷۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۲۹۴ ‬
۴
۴
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۳۷۶۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۳۷۶ ‬
۱-۲-۳
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۵۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۵۷۴ ‬
۵-۶
۶
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۶۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۶۹۱ ‬
۲
۴
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۷۳۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۷۳۴ ‬
۳
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۰۷۳۱۲ ‬
‪ ‭DSR۲۰۷۹/ه۸۶ ک۹‌‬ ‬
۱
۳
۱۳۷۰
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۰۷۳۱۳ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه۸۶ ‏‫‭‭ک۹‌ ‬
۱
۱
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۲۹۹۶ ‬
‪ ۱۹۲۲۱۰ ‬
۲
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۲۱۶۴ ‬
‪ ۲۹۸۷۸۱ ‬
۵-۶
۲
۱۳۷۶
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۵۶۳۹۰ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه۸۶ ‏‫‭‭ک۹‌ ‬
۴
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۵۶۳۹۵ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه۸۶ ‏‫‭‭ک۹‌ ‬
۵-۶
۱
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۵۹۷۴۷ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه۸۶ ‏‫‭‭ک۹‌ ‬
۳
۱
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۰۷۹۲۴ ‬
‪ ‭DSR۲۰۷۹/ه۸۶ ک۹‌‬ ‬
۲
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۰۷۹۲۵ ‬
‪ ‭DSR۲۰۷۹/ه۸۶ ک۹‌‬ ‬
۳
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۷۹۲۶ ‬
‪ ۲۹۸۶۹۶ ‬
۳
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۰۷۹۲۷ ‬
‪ ‭DSR۲۰۷۹/ه۸۶ ک۹‌‬ ‬
۴
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۷۹۲۸ ‬
‪ ۲۹۸۶۹۷ ‬
۱۵
۱۳۷۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۰۷۹۳۹ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه۸۶ ‏‫‭‭ک۹‌ ‬
۲
۱
۱۳۷۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۶۰۹۲ ‬
‪ ۷۵۵۹۵۳ ‬
۴
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۷۷۷۵ ‬
‪ ۷۳۱۷۸۲ ‬
۵-۶
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۱۶۸۰ ‬
‪ ۱۴۶۶۶۳۸ ‬
۳
۱۶
۱۳۷۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۱۶۸۵ ‬
‪ ۱۴۷۷۲۲۱ ‬
۴
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۲۴۵۹۹ ‬
‪ ۱۰۱-۶۲۶۵ ‬
۵-۶
۱۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۲۸۱۸۵ ‬
‪ ۷۸۵۷۵۹ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۲۸۰۸ ‬
‪ ۷۲۷۹۹۶ ‬
۲
۹
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۶۶۵۸۴۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۱۴۰۰ ‬
۵-۶
۴۰
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۶۵۳۷ ‬
‪ ۱۴۵۳۲۰۱ ‬
۱
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۸۲۲۸۷ ‬
‪ ۱۰۱-۱۶۱۸۷ ‬
۲۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۲۱۶۴۷ ‬
‪ ۷۸۲۰۴۰ ‬
۵-۶
۴
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۰۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۷۲ ‬
۲۰
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh