ت‍ه‍ذی‍ب‌الاح‍ک‍ام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ال‍م‍ق‍ن‍ع‍ه‌ ل‍ل‍ش‍ی‍خ‌ال‍م‍ف‍ی‍د رض‍وان‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۳۸۵-۴۶۰ق‌.
‏عنوان قراردادی : المقنعه .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ه‍ذی‍ب‌الاح‍ک‍ام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ال‍م‍ق‍ن‍ع‍ه‌ ل‍ل‍ش‍ی‍خ‌ال‍م‍ف‍ی‍د رض‍وان‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍طوس‍ی‌؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ح‍س‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍خ‍رس‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دارال‍ک‍ت‍ب‌الاس‍لام‍ی‍ه‌‏‫، ۱۳۶۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰ج.‬
‏شابک : ‏‫۶۰۰ ری‍ال‌ (ه‍ر ج‍ل‍د)‬‬‮
‏يادداشت : ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‌ م‍ش‍ی‍خ‍ه‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌الاح‍ک‍ام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ال‍خ‍رس‍ان‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ در پ‍ای‍ان‌ ج‍ل‍د ده‍م‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج.۱(چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۹۵۹م.= ۱۳۳۸)
‏يادداشت : ج. ۱ - ۸ و ۱۰ (چاپ سوم: ۱۴۰۶ ق. = ۱۹۸۵ م. =۱۳۶۴).
‏يادداشت : ج.۵ ،۸ ، ۹ و ۱۰ (چاپ چهارم: ۱۳۶۵).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ چهارم: ۱۳۶۵).
‏يادداشت : ج. ۱ - ۸ و ۱۰، چاپ سوم کتاب حاضر توسط انتشارات دارالاضواء منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ج‌. ۵. ک‍ت‍اب‌ال‍ح‍ج‌.- ج. ۹. کتاب‌الصید والزبایح
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ م‍ش‍ی‍خ‍ه‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌الاح‍ک‍ام‌.
‏موضوع : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ‏‫۳۳۶ -‏ ۴۱۳ق . المقنعه-- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏۴ق.‏‬
‏شناسه افزوده : خ‍رس‍ان‌، ح‍س‍ن‌،‏‫ ۱۹۰۴ - ‏ م.‬
‏شناسه افزوده : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ‏‫۳۳۶ -‏ ۴۱۳ق . المقنعه . شرح
‏شناسه افزوده : خ‍رس‍ان‌، ح‍س‍ن‌، ۱۹۰۴ - ، ش‍رح‌ م‍ش‍ی‍خ‍ه‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ک‍ام‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۵۸/۴‏‫‭/م‌۷م‌۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۹۹۶
 
   آدرس ثابت  ت‍ه‍ذی‍ب‌الاح‍ک‍ام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ال‍م‍ق‍ن‍ع‍ه‌ ل‍ل‍ش‍ی‍خ‌ال‍م‍ف‍ی‍د رض‍وان‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۹۲۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۳۸۱ ‬
۳
۴
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۸۹۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۵۵۴ ‬
۲
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۱۹۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۸۷۴ ‬
۱
۷
۱۳۶۴
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۰۳۳۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۹۵۹۳ ‬
۶
۱۱
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۵۹۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۶۲۰۳ ‬
۵
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۳۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۷۹۶ ‬
۱
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۶۶۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۶۷۶ ‬
۳
۷
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۶۶۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۶۶۰ ‬
۴
۳
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۸۵۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۶۰۲ ‬
۲
۸
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۵۹۸ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۷۳ ‬
۱
۴
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۵۹۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۴۸ ‬
۲
۵
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۴۹ ‬
۳
۵
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۱ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۵۰ ‬
۴
۵
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۵۱ ‬
۵
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۳ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۵۲ ‬
۶
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۴ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۵۳ ‬
۷
۸
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۷۰ ‬
۸
۸
۱۳۶۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۷۱ ‬
۹
۸
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۶۰۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۵۷۲ ‬
۱۰
۳
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۶۸ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۷ ‬
۱۰
۴
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۶۹ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۹ ‬
۱۰
۲
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۰ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۸ ‬
۹
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۱ ‬
‪ ۱۴۵۰۳۵ ‬
۹
۳
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۲ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۷ ‬
۸
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۳ ‬
‪ ۱۴۵۰۳۴ ‬
۸
۳
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۴ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۶ ‬
۷
۵
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۵ ‬
‪ ۱۴۵۰۳۳ ‬
۷
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۶ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۵ ‬
۶
۵
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۷ ‬
‪ ۱۴۵۰۳۲ ‬
۶
۳
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۸ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۴ ‬
۵
۵
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۷۹ ‬
‪ ۱۴۵۰۳۱ ‬
۵
۳
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۰ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۲ ‬
۴
۷
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۱ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۳ ‬
۴
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۲ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۱ ‬
۳
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۳ ‬
‪ ۱۴۴۹۸۰ ‬
۳
۸
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۴ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۹ ‬
۲
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۵ ‬
‪ ۱۴۵۰۲۸ ‬
۲
۳
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۶ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۸ ‬
۱
۶
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۰۸۷ ‬
‪ ۱۴۵۰۲۷ ‬
۱
۳
۱۳۴۸
۳
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۴۵۶۷ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۲
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۵۶۸ ‬
‪ ۱۴۵۰۲۹ ‬
۲
۴
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۵۶۹ ‬
‪ ۱۴۵۰۳۰ ‬
۳
۳
۱۳۶۵
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۴۵۷۰ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۳
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۵۷۱ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۳ ‬
۴
۹
۱۳۶۵
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۴۵۷۲ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۴
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۵۷۳ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۴ ‬
۵
۸
۱۳۶۵
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۴۵۷۴ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۵
۱
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۵۰۱۵ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۶
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۱۶ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۵ ‬
۶
۸
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۱۷ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۱ ‬
۷
۹
۱۳۶۵
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۵۰۱۸ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۷
۱
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۵۰۱۹ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۸
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۲۰ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۲ ‬
۸
۱۰
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۲۱ ‬
‪ ۱۴۵۰۳۶ ‬
۹
۴
۱۳۶۵
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۵۰۲۲ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۹
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۲۳ ‬
‪ ۱۴۴۹۷۶ ‬
۱۰
۵
۱۳۶۴
۳
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۵۰۲۴ ‬
‪ ‭BP۱۵۸/۴ /‮م‌‬۷‮م‌‬۷۰۲۱۶ ۱۳۶۴‌‬ ‬
۱۰
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۸۲۷۶ ‬
‪ ۱۰۰۴۹ ‬
۳
۲۱
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۸۳۰۰ ‬
‪ ۱۰۲۴۲ ‬
۷
۲۲
۱۳۶۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۸۳۰۱ ‬
‪ ۱۰۰۶۰ ‬
۱
۸
۱۳۳۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۶۱۶۶۲ ‬
‪ ۱۵۶۵۸۷۴ ‬
۵-۶
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۷۷۹ ‬
‪ ۱۴۴۶۰۸۴ ‬
۷
۴
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۴۱۷۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۴۱ ‬
۸
۲۰
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۴۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۴۰۰ ‬
۵
۹
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۲۳۰۱ ‬
‪ ۸۸۷۵۲۴ ‬
۹
۵
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۹۵۰۱ ‬
‪ ۱۳۱۶۱۹۳ ‬
۲
۷
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۹۵۰۲ ‬
‪ ۱۳۱۶۳۲۷ ‬
۶
۷
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۹۵۱۹ ‬
‪ ۱۳۱۶۱۹۴ ‬
۱۰
۶
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۴۲۹۶ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۴۲ ‬
۷
۱۵
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۴۲۹۷ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۴۳ ‬
۸
۱۴
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۴۲۹۸ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۱۲ ‬
۹
۱۴
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۸۱۹۲ ‬
‪ ۲۶۸۳۶۰ ‬
۱
۱
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۹۰۶۱ ‬
‪ ۲۶۴۶۰۴ ‬
۳
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۹۰۶۲ ‬
‪ ۲۶۴۶۰۵ ‬
۴
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۹۰۶۳ ‬
‪ ۲۶۴۶۰۶ ‬
۶
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۹۰۶۴ ‬
‪ ۲۶۴۶۰۷ ‬
۷
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۹۰۶۵ ‬
‪ ۲۶۴۶۰۸ ‬
۹
۲
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۲۳ ‬
۵
۷
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۱ ‬
‪ ۱۰۱-۰۲۵۰۲۵ ‬
۷
۱۲
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۲۲ ‬
۴
۱۱
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۳ ‬
‪ ۱۰۱-۰۲۵۰۲۶ ‬
۹
۱۰
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۴۳ ‬
۸
۱۱
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۵ ‬
‪ ۱۰۱-۰۲۵۰۲۴ ‬
۶
۱۰
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۴۱ ‬
۱
۵
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۲۱ ‬
۲
۹
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۸ ‬
‪ ۱۰۱-۰۲۵۰۲۷ ‬
۱۰
۸
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۵۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۴۲ ‬
۳
۹
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۵۱۶۷۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۲۰ ‬
۴
۱۳
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۳۹۶۶ ‬
‪ ۱۵۱۳۴۰۸ ‬
۱۰
۹
۱۳۶۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۰۴۱۷۸۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۳۹۹ ‬
۱۰
۷
۱۳۶۵
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh