اع‍ی‍ان‌‌ال‍ش‍ی‍عه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : اع‍ی‍ان‌‌ال‍ش‍ی‍عه / ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍س‍ی‍د‌م‍ح‍س‍ن‌ الام‍ی‍ن‌‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: مطبعه‌الاتقان‏‫، ‏‫۱۳۵۴ق.‬‬‏‫= ۱۹۳۵م.‬‬‏‫=‏‫۱۳۱۴.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۵۶ ج.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : از ج‌ ۳۳ در ب‍ی‍روت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج.۴، ق.۲ مطبعه‌الانصاف منتشر شده است.
‏يادداشت : پ‍س‌ از ف‍وت‌ م‍ول‍ف‌ از ج‌ ۳۶ زی‍رن‍ظر ح‍س‍ن‌ الام‍ی‍ن‌ ف‍رزن‍د م‍ول‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ج.۴.ق.۲(چاپ سوم: ۱۳۸۰ق.= ۱۹۶۰م.= ۱۳۳۹).
‏يادداشت : ج.۲۲ (چاپ اول: ۱۳۶۵ق. = ۱۹۴۶م.= ۱۳۲۵).
‏يادداشت : ج. ۲۰، ۲۱ و ۲۶ ( چاپ دوم: ۱۳۸۲ق.= ۱۹۶۲م.= ۱۳۴۱).‬
‏يادداشت : ج. ۳۸ (چاپ اول: ۱۳۷۵ق.= ۱۹۵۶م.= ۱۳۳۵).‬
‏يادداشت : ج.۴۳ (چاپ؟: ۱۳۷۸ق. = ۱۹۵۸م.= ۱۳۳۷).
‏مندرجات : ج‌. ۱. ت‍اری‍خ‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ع‍ق‍ای‍ده‍م‌.- ج‌. ۲. س‍ی‍ره‌ال‍ن‍ب‍ی‌ و ب‍ض‍ع‍ت‍ه‌ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍را.- ج‌. ۳.- ج‌. ۴. س‍ی‍ره‌الائ‍م‍ه‌الاث‍ن‍اع‍ش‍ر .-ج.۴.ق.۲. سیره‌الائمه‌الباقر والصادق والکاظم والرضا....- ج.۲۰ فی‌المستدرکات.- ج‌. ۴۰. ت‍رج‍م‍ه‌ال‍م‍ول‍ف‌. - ج‌. ۵۲ -۵۰ ت‍راج‍م‌ اع‍ی‍ان‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌.- ج‌. ۵۶ - ۵۳. م‍س‍ت‍درک‍ات‌.
‏موضوع : محمد (ص)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق.
‏موضوع : شیعه -- سرگذشتنامه
‏موضوع : ائمه اثناعشر
‏موضوع : اسلام -- سرگذشتنامه
‏موضوع : شیعیان -- تاریخ
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۸۸۱ - ‏۱۹۴۸م.، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭BP۵۵/۲‏‫۱۳۱۴ ‏‫۶الف‏‫‭/‭‮۸الف‭‮‪
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۷/۹۹۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۴-۱۶۹۶
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اع‍ی‍ان‌‌ال‍ش‍ی‍عه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۲۸۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۲۴۵ ‬
۳
۱۸
۱۳۲۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۲ ‬
۱
۱
۱۳۳۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۳ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۱ ‬
۱
۲
۱۳۳۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۴ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۰ ‬
۲
۱
۱۳۳۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۳ ‬
۳
۲
۱۳۳۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۴ ‬
۳
۱
۱۳۳۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۹ ‬
۳
۳
۱۳۲۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۸ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۶ ‬
۴
۳
۱۳۳۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۷ ‬
۴
۲
۱۳۳۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۵۰ ‬
۴
۱
۱۳۳۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۱ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۵۲ ‬
۵
۱
۱۳۳۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۰ ‬
۷
۱
۱۳۳۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۳ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۱ ‬
۸
۱
۱۳۳۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۲ ‬
۹
۱
۱۳۳۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۳ ‬
۱۰
۱
۱۳۳۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۵۳ ‬
۱۳
۱
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۵۴ ‬
۱۴
۱
۱۳۳۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۱ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۵۵ ‬
۱۵
۱
۱۳۱۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۵۶ ‬
۱۶
۱
۱۳۱۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۳ ‬
۲۱
۱
۱۳۲۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۴ ‬
۲۲
۱
۱۳۲۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۵ ‬
۲۳
۱
۱۳۲۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۸ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۶ ‬
۲۴
۱
۱۳۲۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۷ ‬
۲۵
۱
۱۳۲۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۴۸ ‬
۲۶
‍۱
۱۳۲۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۱ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۹ ‬
۲۷
۱
۱۳۲۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۸ ‬
۲۸
۱
۱۳۲۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۳ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۷ ‬
۲۹
۱
۱۳۲۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۴ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۵۱ ‬
۳۰
۱
۱۳۲۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۶ ‬
۳۱
۲
۱۳۲۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۵ ‬
۳۲
۱
۱۳۲۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۴ ‬
۳۳
۱
۱۳۲۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۸ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۳ ‬
۳۴
۲
۱۳۲۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۹۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۲ ‬
۳۵
۱
۱۳۲۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۱ ‬
۳۶
۱
۱۳۳۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۱ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۳۰ ‬
۳۷
۲
۱۳۳۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۹ ‬
۳۸
۱
۱۳۳۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۳ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۸ ‬
۳۹
۲
۱۳۳۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۴ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۵ ‬
۴۰
۱
۱۳۳۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۶ ‬
۴۱
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۵ ‬
۴۲
۱
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۴ ‬
۴۳
۱
۱۳۳۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۸ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۳ ‬
۴۴
۱
۱۳۳۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۲ ‬
۴۵
۲
۱۳۳۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۱۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۷ ‬
۴۶
۱
۱۳۳۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۱۱ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۸ ‬
۴۷
۲
۱۳۳۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۱۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۰۹ ‬
۴۸
۱
۱۳۳۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۱۳ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۰ ‬
۴۹
۲
۱۳۳۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۱۴ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۸ ‬
۵۰
۱
۱۳۴۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۱۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۱ ‬
۵۱
۱
۱۳۳۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۱۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۲ ‬
۵۲
۲
۱۳۴۰
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۹۸۲۸۵ ‬
‪ ‬
۴
۱
۱۳۳۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۷۰۵۳ ‬
‪ ۱۳۹۳۹ ‬
۲۳
۲
۱۳۲۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۴۷۵۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۱ ‬
۴۷
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۴۷۹۹ ‬
‪ ۱۰۱-۱۱۴ ‬
۴۵
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۴۸۰۰ ‬
‪ ۱۰۱-۱۱۵ ‬
۴۹
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۴۸۸۶ ‬
‪ ۱۰۱-۵۵۴ ‬
۳۴
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۵۴۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۱۰۰۳ ‬
۴۸
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۵۴۵۸ ‬
‪ ۱۰۱-۹۸۲ ‬
۵۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۷۲۰۵ ‬
‪ ۱۰۱-۳۴۸۷ ‬
۳۹
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۷۴۴۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۴۲ ‬
۳۷
۱
۱۳۲۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۴۹۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۱۶ ‬
۱۰
۳
۱۳۵۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۸۹۰۳ ‬
‪ ۷۵۳۳۰۷ ‬
۲۶
۲۹
۱۳۴۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۸۹۳۳ ‬
‪ ۷۵۳۳۱۷ ‬
۲۱
۱۱
۱۳۴۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۹۰۹۵۰ ‬
‪ ۷۳۹۳۱ ‬
۲۴
۲
۱۳۲۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۹۴۴۷۴ ‬
‪ ۱۳۵۰۶۳۵ ‬
۴۲
۱۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۹۴۴۷۷ ‬
‪ ۱۳۱۵۹۱۵ ‬
۴۴
۱۵
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۹۴۴۷۸ ‬
‪ ۱۳۱۵۹۱۴ ‬
۴۶
۱۶
۱۳۷۹
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۸۹۵۸۲ ‬
‪ ‬
۱۸
۱
۱۳۴۱
۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۰۳۶۶۲ ‬
‪ ‬
۱۰
۲
۱۳۱۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۰۳۶۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۳۴۱۰ ‬
۱
۱
۱۳۱۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۰۳۶۶۴ ‬
‪ ۱۴۶۲۸۴۸ ‬
۱۹
۲
۱۳۲۵
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۰۳۶۷۰ ‬
‪ ‬
۲۲
۲
۱۳۲۵
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۰۵۷۲۴ ‬
‪ ‬
۲۰
۱
۱۳۲۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۰۵۷۲۵ ‬
‪ ۱۴۴۷۶۳۷ ‬
۲۱
۲
۱۳۲۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۵۷۳۸ ‬
‪ ۱۴۲۹۳۲۸ ‬
۳-۴
۲
۱۳۳۷
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۴۰۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۷ ‬
۱۹
۱
۱۳۲۳
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۴۰۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۶ ‬
۱۷
۱
۱۳۴۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۴۰۸ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۵ ‬
۱۲
۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۴۰۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۲۴ ‬
۱۱
۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۴۵۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۱۹ ‬
۶
۱
۱۳۳۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۹۲۴۹ ‬
‪ ۱۵۷۶۶۶۸ ‬
۳۳
۲
۱۳۲۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۵۵۸۰۴۸ ‬
‪ ۵۲۱۵۲۴ ‬
۳۳
۱۲
۱۳۲۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۵۵۸۰۴۹ ‬
‪ ۵۱۵۳۰۱ ‬
۱۶
۲
۱۳۲۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۵۵۸۰۵۰ ‬
‪ ۶۶۸۷۴۶ ‬
۳۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۸۰۵۵ ‬
‪ ۱۶۶۸۸۶۹ ‬
۱۵
۲۲
۱۳۱۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۸۰۵۶ ‬
‪ ۱۶۶۸۸۸۷ ‬
۲۹
۲۱
۱۳۲۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۸۰۵۸ ‬
‪ ۱۶۶۸۸۸۰ ‬
۱۸
۱۹
۱۳۲۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۹۵۸۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۱۹ ‬
۵
۳
۱۳۴۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh