م‍ت‍ق‍ی‍ن‌، گ‍ل‍ه‍ای‌ س‍رس‍ب‍د آف‍ری‍ن‍ش‌: دری‍اف‍ت‍ی‌ از خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ج‍اع‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۳۹ - ‏
‏عنوان قراردادی : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ت‍ق‍ی‍ن‌، گ‍ل‍ه‍ای‌ س‍رس‍ب‍د آف‍ری‍ن‍ش‌: دری‍اف‍ت‍ی‌ از خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ م‍ه‍دی‌ ش‍ج‍اع‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۷۳.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۲ ص.‏‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‬‏‫‬‭‭‎964-323-041-4‬ :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‏‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‏‬‏‫: چاپ پنجم‏‬‏‫‬‭964-6005-16-0 :‏‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‏‬‬‏‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‏‬‏‏‬‏‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌، واح‍د م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، ۱۳۶۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۷۵.
‏يادداشت : [چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۸].
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۳۸/۰۲‏‫‬‭‭/ش۳ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۴۵۶
 
   آدرس ثابت  م‍ت‍ق‍ی‍ن‌، گ‍ل‍ه‍ای‌ س‍رس‍ب‍د آف‍ری‍ن‍ش‌: دری‍اف‍ت‍ی‌ از خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۳۴۰۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۳۴۰۰ ‬
۱۲
۱۳۷۳
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۵۱۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۴۵۱۰ ‬
۱۳
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۹۵۸۹ ‬
‪ ۲۰۱۷۷۲ ‬
۲
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۹۵۹۰ ‬
‪ ۲۰۱۷۷۳ ‬
۳
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۹۱۵۳ ‬
‪ ۵۹۹۶۵۶ ‬
۷
۱۳۷۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۹۱۵۴ ‬
‪ ۵۹۹۶۵۷ ‬
۸
۱۳۷۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۵۳۴۷ ‬
‪ ۵۹۹۶۷۰ ‬
۱۰
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۵۳۴۸ ‬
‪ ۵۹۹۶۶۶ ‬
۹
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۷۰۸۸ ‬
‪ ۱۰۰۷۱۶۷ ‬
۱۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۷۰۸۹ ‬
‪ ۱۰۰۷۱۶۶ ‬
۱۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۵۴۳۲ ‬
‪ ۵۹۹۶۵۵ ‬
۶
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۵۴۳۳ ‬
‪ ۵۹۹۶۵۴ ‬
۵
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۸۸۳۴ ‬
‪ ۲۲۳۰۸۱۰ ‬
۱
۱۳۸۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۸۸۳۵ ‬
‪ ۲۷۰۸۲۶ ‬
۴
۱۳۸۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۸۱۴۴ ‬
‪ ۹۶۴۵۳۹ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۹۶۴۹ ‬
‪ ۱۵۱۱۴۰۸ ‬
۱۶
۱۳۷۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh