ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‍ار در ت‍اری‍خ‌ اف‍س‍ان‍ه‌ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍س‍ت‍ن‌‌س‍ن‌، آرت‍ور، ۱۸۷۵ - ۱۹۴۵م.
Christensen, Arthur
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‍ار در ت‍اری‍خ‌ اف‍س‍ان‍ه‌ای‌ ای‍ران‌/ از آرت‍ور ک‍ری‍س‍ت‍ن‌‌س‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ژال‍ه‌ آم‍وزگ‍ار، اح‍م‍د ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.(در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د)‏‬
‏فروست : اس‍طوره‌؛ ۶.
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‬‏‫‭964-6194-73-7 :‬‏‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‏‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫چاپ پنجم‬: ‏‫‭978-964-6194-73-1‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ‭Les types du rremier homme et du prmier roi dans l'historie legendaire des Iraniens‬‭.‬‏‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر ن‍و ب‍ص‍ورت‌ ج‍ل‍ده‍ای‌ ج‍داگ‍ان‍ه‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ سوم: بهار۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۹۳(فیپا).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‍ار.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱.گی‍وم‍رث‌، م‍ش‍ی‌ و م‍ش‍ی‍ان‍ه‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ و ت‍ه‍م‍ورث‌.- ج‌. ۲.ج‍م‍ش‍ی‍د.
‏عنوان دیگر : ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‍ار.
‏موضوع : اساطیر ایرانی
‏موضوع : افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی
‏شناسه افزوده : آم‍وزگ‍ار ی‍گ‍ان‍ه‌، ژال‍ه‌، ‏‫۱۳۱۸ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۶ - ۱۳۷۵.، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۳۹۹۳‏‫‭/ک‌۴ن‌۸ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۰/۹۳۵۱‬‏‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۹۰۵۶
 
   آدرس ثابت  ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‍ار در ت‍اری‍خ‌ اف‍س‍ان‍ه‌ای‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۳۳۸۹ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۱۴ ‬
۱-۲
۱
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۵۴۶۰ ‬
‪ ۶۳-۱۳۵۶۷۵ ‬
۷
۱۳۸۹
۴
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۷۲۵ ‬
‪ ‬
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۸۳ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /ک۴ن۸ ۱۳۷۷ ‬
۱-۲
۱۰
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۶۰۵۰ ‬
‪ ۲۸۳۱۰۹ ‬
۱-۲
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۰۶۰۵۱ ‬
‪ ۲۲۰۹۶۵۸ ‬
۱-۲
۴
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۴۹۰۱ ‬
‪ ۳۲۵۲۷۴ ‬
۱-۲
۲
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۶۳۴۴ ‬
‪ ۸۷۱۹۰۹ ‬
۱-۲
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۸۱۹۸۹ ‬
‪ ۱۲۰۶۹۲۹ ‬
۱-۲
۸
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۸۱۹۹۰ ‬
‪ ۱۲۰۶۹۲۸ ‬
۱-۲
۹
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۹۶۰۰ ‬
‪ ۱۶۶۰۱۳۳ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۵
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۹۶۰۱ ‬
‪ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh