ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آخ‍ون‍د خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ق‌۱۳۲۹ - ۱۲۵۵
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌/ م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ خ‍راس‍ان‍ی‌‎ ;‬ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌ ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۸۲
‏فروست : (م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌‎ ;‬ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ق‍م‌‎ ;‬۵۱۱)
‏شابک : ۳۹۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۲ق‌. = ۱۳۷۱؛ ب‍ه‍ا: ۲۸۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۴۱۵ق‌. = ۱۳۷۳؛ ب‍ه‍ا: ۵۷۵۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۴۲۰ق‌. = ۱۳۷۸؛ ۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-470-184-4‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۴۲۲ق‌. = ۱۸۵۰۰ :۱۳۸۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۴۲۳ق‌. = ۲۳۵۰۰۱۳۸۱ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-470-184-4‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۴۲۴ق‌. = ۳۲۰۰۰۱۳۸۲ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-470-184-4‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
‏شناسه افزوده : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۵۹/۸‏‫‬‭‭/آ۳ک‌۷ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۸۹۵
 
   آدرس ثابت  ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۷۶۸ ‬
‪ ۲۴۲۲۵۱ ‬
۹
۱۳۷۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۹۴۴۴ ‬
‪ ۱۴۶۴۲۹ ‬
۱۷
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۹۴۴۵ ‬
‪ ۱۴۶۴۲۸ ‬
۱۶
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۳۰۹۱ ‬
‪ ۲۰۲۳۳۵ ‬
۷
۱۳۷۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۳۰۹۲ ‬
‪ ۲۰۲۳۳۶ ‬
۸
۱۳۷۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۹۰۴۹ ‬
‪ ۲۷۲۵۳۵ ‬
۱۳
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۹۰۵۰ ‬
‪ ۴۷۰۹۱۷ ‬
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۷۰۸۴ ‬
‪ ۲۸۹۹۱۷ ‬
۱۵
۱۳۷۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۷۰۸۵ ‬
‪ ۲۷۲۵۶۱ ‬
۱۴
۱۳۷۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۷۲۴۶ ‬
‪ ۴۷۳۲۵۲ ‬
۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۷۲۴۷ ‬
‪ ۲۴۱۷۹۱ ‬
۱۲
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۰۹۱۶ ‬
‪ ۴۷۳۲۵۵ ‬
۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۰۹۱۷ ‬
‪ ۲۴۱۵۰۵ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۷
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۰۵۲۵۲ ‬
‪ ‭BP۱۵۹/۸ /آ۳‮ک‌‬۷ ۱۳۷۲‬ ‬
۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۵۲۵۳ ‬
‪ ۲۴۱۵۰۴ ‬
۱۱
۱۳۸۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۴۲۶۴ ‬
‪ ۵۸۰۰۷۹ ‬
۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۴۲۶۵ ‬
‪ ۵۸۰۰۸۵ ‬
۵
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh