ره‍ب‍ران‌ م‍ش‍روطه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، - ۱۲۹۲
‏عنوان و نام پديدآور : ره‍ب‍ران‌ م‍ش‍روطه‌/ اب‍راه‍ی‍م‌ ص‍ف‍ای‍ی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ج‍اوی‍دان‌، - ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۷ - ۱۳۲۴ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌
‏رده بندی کنگره : DSR۱۴۴۰‭/ص‌۷ر۹ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۵۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۳۹۵
 
   آدرس ثابت  ره‍ب‍ران‌ م‍ش‍روطه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۶۲ ‬
‪ DSR۱۴۴۰ /ص۷ر۹ ‬
۲
۹
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۱۳۱ ‬
‪ DSR۱۴۴۰ /ص۷ر۹ ‬
۲
۱۳۶۲
۲
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۴۸۴ ‬
‪ DSR۱۴۴۰ /ص۷ر۹ ۱۳۶۳ ‬
۵
۱۳۶۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۲۵ ‬
‪ ۱۶۳۳۱۲ ‬
۲
۴
۱۳۴۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۲۶ ‬
‪ ۱۶۳۳۱۱ ‬
۲
۳
۱۳۴۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۰۷۸ ‬
‪ ۶۰۱۲۳۵ ‬
۴
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۷۴۲ ‬
‪ ۱۶۳۳۱۳ ‬
۲
۲
۱۳۶۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۷۴۳ ‬
‪ ۱۶۳۳۱۴ ‬
۲
۵
۱۳۶۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۵۲۳۲ ‬
‪ ۶۴۵۰ ‬
۱
۱
۱۳۴۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۵۲۳۳ ‬
‪ ۶۴۵۱ ‬
۲
۱
۱۳۴۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۶۷۴۲۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۰۰۶ ‬
۱۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۸۸۴ ‬
‪ ۶۷۹۶۵۹ ‬
۱
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۴۵۶۷ ‬
‪ ۱۶۱۵۹۴۲ ‬
۱
۷
۱۳۶۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۲۵۲۳ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۸۱۳ ‬
۲
۶
۱۳۶۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh