<ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ = م‍ص‍ب‍اح‌> ال‍م‍ن‍ی‍ر ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ل‍ل‍راف‍ع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ی‍وم‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۷۷۰
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍م‍ن‍ی‍ر ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ل‍ل‍راف‍ع‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ق‍ری‌ ال‍ف‍ی‍وم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار ال‍ه‍ج‍ره‌، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌(در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د ۷۱۲ ص‌)
‏شابک : ‎964-5875-39-0 ؛ ۵۸۵ری‍ال‌ ؛ ۵۸۵ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ل‍غ‍ات‌ م‍ش‍ک‍ل‌ از ش‍رح‌ ک‍ت‍اب‌ راف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ف‍ت‍ح‌ ال‍ع‍زی‍ز ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍وج‍ی‍ز" اس‍ت‌ ک‍ه‌ آن‌ خ‍ود ن‍ی‍ز ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر "ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ال‍ف‍روع‌" ام‍ام‌ غ‍زال‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : (چ‍اپ‌ س‍وم‌: )۱۳۸۳
‏عنوان دیگر : ف‍ت‍ح‌ال‍ع‍زی‍ز ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍وج‍ی‍ز
‏عنوان دیگر : ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ال‍ف‍روغ‌
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : راف‍ع‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۶۲۳ق‌. ف‍ت‍ح‌ ال‍ع‍زی‍ز ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍وج‍ی‍ز
‏شناسه افزوده : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ال‍ف‍روع‌
‏رده بندی کنگره : PJ۶۶۲۰‭/ف‌۹۶م‌۶
‏رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۸۷۵
 
   آدرس ثابت  <ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ = م‍ص‍ب‍اح‌> ال‍م‍ن‍ی‍ر ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ل‍ل‍راف‍ع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۸۱۳۷ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /ف۹۶م۶ ‬
۱
۱
۳
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۷۶۰ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /ف۹۶م۶ ‬
۱-۲
۷
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۶۷۹۹۴ ‬
‪ ‭PJ۶۶۲۰ /‮ف‌‬۹۶‮م‌‬۶‬ ‬
۱-۲
۲
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۹۹۵ ‬
‪ ۳۸۶۳۶۰ ‬
۱-۲
۱
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۰۰۵۹۴ ‬
‪ ‭PJ۶۶۲۰ /‮ف‌‬۹۶‮م‌‬۶‬ ‬
۱-۲
۳
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۰۵۹۵ ‬
‪ ۵۹۲۵۲۴ ‬
۱-۲
۴
۱۴۲۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh