اق‍ب‍ال‌ الاع‍م‍ال‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، ق‌۶۶۴ - ۵۸۹
‏عنوان و نام پديدآور : اق‍ب‍ال‌ الاع‍م‍ال‌/ ال‍م‍ول‍ف‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ طاووس‌؛ ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ ج‍واد ال‍ق‍ی‍وم‍ی‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۴۱۶ - ۱۳۷۲ق‌. = ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۳
‏فروست : (م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر؛ ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۴۵۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌ ؛ ب‍ه‍ا:۳۴۵۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ از روی‌ ج‍ل‍د.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: الاق‍ب‍ال‌ ل‍ص‍ال‍ح‌ الاع‍م‍ال‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ض‍م‍ار ال‍س‍ب‍ق‌ ف‍ی‌ م‍ی‍دان‌ ال‍ص‍دق‌ .-- ج‌. ۲، ۳. الاق‍ب‍ال‌ ب‍الاع‍م‍ال‌ ال‍ح‍س‍ن‍ه‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍ع‍م‍ل‌ م‍ره‌ ف‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌
‏عنوان دیگر : الاق‍ب‍ال‌ ل‍ص‍ال‍ح‌ الاع‍م‍ال‌.
‏عنوان دیگر : الاق‍ب‍ال‌ ل‍ص‍ال‍ح‌ الاع‍م‍ال‌
‏موضوع : دع‍اه‍ا
‏موضوع : اع‍م‍ال‌ ال‍س‍ن‍ه‌
‏شناسه افزوده : ق‍ی‍وم‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۴۲ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۶۷‭/۴‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۴۷۵
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  اق‍ب‍ال‌ الاع‍م‍ال‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۵۶ ‬
‪ ۱۵۶۴۹۴ ‬
۱
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۵۷ ‬
‪ ۱۵۶۴۹۵ ‬
۱
۷
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۹۰۹۰۱ ‬
‪ ۵۲۱۲۶۰ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۰۹۰۲ ‬
‪ ۳۱۳۵۶۶ ‬
۲
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۰۳۷۰۲ ‬
‪ ۵۲۱۲۶۱ ‬
۳
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh