ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌ و در ق‍ل‍م‍رو زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰ - ۱۳۷۸.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌ و در ق‍ل‍م‍رو زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ردوس‌: ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌‏‫، ۱۳۷۵ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵ج.‬
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۱)‬‏‬ ؛ ‏‫ ۲۴۰۰ ری‍ال‌ (ج.۲، چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰ ری‍ال‌ (ج‌. ۴،چاپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌)‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‭‎Zabihollah Safa. A history of Iranian literature of the Islamic era ‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌" ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج.۲ (چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: ۱۳۷۳).‬
‏يادداشت : ج.۳،ب.۲ (چاپ نهم: ۱۳۷۲).
‏يادداشت : ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ‏‫ج‍ل‍د س‍وم‌ ۱۳۷۳ و ج‍ل‍د چ‍ه‍ارم‌ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ۱۳۷۰) ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ردوس‌؛ ن‍ش‍ر ن‍دا.‬
‏يادداشت : جلد سوم، بخش دوم کتاب حاضر توسط انتشارات فردوسی و همکلاسی به چاپ رسیده است.
‏مندرجات : ج‌. ۱. از آغ‍از ع‍ه‍د اس‍لام‍ی‌ ت‍ا دوره‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‌ .-- ج‌. ۲. از م‍ی‍ان‍ه‌ ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍ا آغ‍از ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌.-- ج‌. ۳. ب‌ ۱، ۲. از اوای‍ل‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌.-- ج‌. ۴. از پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ت‍ا اوای‍ل‌ ق‍رن‌ ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ..-- ج‌. ۵. ب‌ ۱. از آغ‍از س‍ده‌ ده‍م‌ ت‍ا م‍ی‍ان‍ه‌ س‍ده‌ دوازده‍م‌ ه‍ج‍ری‌‏‫.-- ج‌. ۵. ب‌ ۲. از آغ‍از س‍ده‌ ده‍م‌ ت‍ا م‍ی‍ان‍ه‌ س‍ده‌ دوازده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ (ش‍اع‍ران‌ پ‍ارس‍ی‌گ‍وی‌)‬‏‫ .-- ج‌. ۵ ب‌ ۳. از آغ‍از س‍ده‌ ده‍م‌ ت‍ا م‍ی‍ان‍ه‌ س‍ده‌ دوازده‍م‌ ه‍ج‍ری‌، ن‍ث‍ر پ‍ارس‍ی‌ و پ‍ارس‍ی‌ن‍وی‍س‍ان‌.‬
‏موضوع : ادبیات فارسی -- تاریخ و نقد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭PIR۳۳۷۴‬‏‫‬‭‭/‮ص‌‬۷‮ت‌‬۲ ۱۳۷۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۰/۹‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۱۵۱۵
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌ و در ق‍ل‍م‍رو زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۲۵۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۷۴۷ ‬
۵
۴
۱۳۷۰
۱
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۴۱۵۷ ‬
‪ ‏‫‬‭‭PIR۳۳۷۴‬ ‏‫‬‭‭/‮ص‌‬۷‮ت‌‬۲ ۱۳۷۵‬ ‬
۱
۱۳
۱۳۷۱
۱۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۴۱۵۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۶۷۲ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۳
۱۳
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۴۱۵۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‭PIR۳۳۷۴‬ ‏‫‬‭‭/‮ص‌‬۷‮ت‌‬۲ ۱۳۷۵‬ ‬
۳
۱۱
۱۳۷۳
۱۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۴۱۶۰ ‬
‪ ‬
۳
۱۸
۱۳۷۳
۱۰
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۴۱۶۱ ‬
‪ ‏‫‬‭‭PIR۳۳۷۴‬ ‏‫‬‭‭/‮ص‌‬۷‮ت‌‬۲ ۱۳۷۵‬ ‬
۵
۱۶
۱۳۷۲
۸
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۴۱۶۲ ‬
‪ ‏‫‬‭‭PIR۳۳۷۴‬ ‏‫‬‭‭/‮ص‌‬۷‮ت‌‬۲ ۱۳۷۵‬ ‬
۵
۱۵
۱۳۷۳
۷
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۴۱۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۶۷۵ ‬
۴
۱۷
۱۳۶۴
۳
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۴۱۶۴ ‬
‪ ‏‫‬‭‭PIR۳۳۷۴‬ ‏‫‬‭‭/‮ص‌‬۷‮ت‌‬۲ ۱۳۷۵‬ ‬
۵
۱۴
۱۳۷۳
۴
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh