غ‍ای‍ه‌‌ال‍م‍راد ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ک‍ت‌‌الارش‍اد [ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ‏‫۷۳۴ - ‏۷۸۶ق.‬
‏عنوان قراردادی : ارشاد‌الاذهان الی احکام‌الایمان .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍ای‍ه‌‌ال‍م‍راد ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ک‍ت‌‌الارش‍اد [ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍ی‍د اول‌. و ح‍اش‍ی‍ه‌ الارش‍اد [ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ث‍ان‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍رک‍زالاب‍ح‍ات‌ و ال‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌؛ ال‍م‍ح‍ق‍ق‍ون‌ ع‍ب‍اس‌ ال‍م‍ح‍م‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا ال‍ن‍ق‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ی‍ص‍ری‍ه‌ه‍ا؛ ال‍م‍ش‍رف‌ رض‍ا ال‍م‍خ‍ت‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر‏‫، ۱۴ق‌.‏‬‏‫= ۱۳ -‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‏‬
‏فروست : م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌؛ ۵۷۸‏‫، ۶۹۸‏‬. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌‏‫؛ ۸۱‏‬‏‫، ۱۰۱.‏‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‫‭‭964-424-386-2‬ : ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‏‬ (ج. ۳)‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌، ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶.
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:...‭‭‭‎Al -shahid-al-Aval-Ghayat-al-Morad Fi sharh-e Nokat al-‭‭‭Ivshad‬.
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ اول: ۱۴۲۰ق. = ۱۳۷۸).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ال‍طه‍اره‌ - ال‍ج‍ه‍اد.- ج. ۲. المناجر - العطایا.- ج. ۳. النکاح - للیراث
‏عنوان دیگر : ح‍اش‍ی‍ه‌ الارش‍اد.
‏موضوع : ‏‫علامه حلی، حسن بن یوسف، ۶۴۸ - ‏۷۲۶ ق‏‫ . ارشاد‌الاذهان الی احکام‌الایمان‬ -- نقد وتفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۸ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ‏‫علامه حلی، حسن بن یوسف، ۶۴۸ -‏ ۷۲۶ ق . ارشاد‌الاذهان الی احکام‌الایمان. شرح
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۹۶۵ - ۹۱۱ق‌. ح‍اش‍ی‍ه‌ الارش‍اد
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز مطالعات و تجدید نظر تحقیقات اسلامی
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‬‭BP۱۸۲/۳‏‫‭‭/ع۸‮الف‬۴۰۲۱۵ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۱۹۸۴
 
   آدرس ثابت  غ‍ای‍ه‌‌ال‍م‍راد ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ک‍ت‌‌الارش‍اد [ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۲۰۸۹ ‬
‪ ۱۴۷۱۶۱ ‬
۱
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۲۰۹۰ ‬
‪ ۱۴۷۱۶۰ ‬
۱
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۸۷۱۰ ‬
‪ ‭BP۱۸۲/۳ /ع۸‮الف‬۴۰۲۱۵ ۱۳۰۰ی‬ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۴۶۱۱۰ ‬
‪ ۱۴۲۵۲۹۰ ‬
۳
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۹۹۰۵۰ ‬
‪ ‭BP۱۸۲/۳ /ع۸‮الف‬۴۰۲۱۵ ۱۳۰۰ی‬ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۹۰۵۱ ‬
‪ ۲۵۸۸۲۵ ‬
۴
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۴۲۶ ‬
‪ ۱۴۲۶۸۳۷ ‬
۲
۱۳۷۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۱۱۱۴ ‬
‪ ۶۸۴۸۶۵ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh