<البهجة= بهجة>‌المرضیة ف‍ی‌ ش‍رح‌الال‍ف‍ی‍ه‌ [اب‍ن‌م‍ال‍ک‌]‬‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ‏‫۸۴۹ - ‏۹۱۱ق.
‏عنوان قراردادی : الفیه .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : البهجة‌المرضیة ف‍ی‌ ش‍رح‌الال‍ف‍ی‍ه‌ [اب‍ن‌م‍ال‍ک‌]‬‬/ ل‍لس‍ی‍وطی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌؛ ص‍ح‍ح‍ه‌ و ح‍ق‍ق‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ق‍اس‍م‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار‌ال‍ح‍ک‍م‍ه‌‏‫، ۱۴۱۷ق.‬‏‫= ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۴۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫964-6206-21-2‬ ؛ ‏‫۶۶۰۰ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۸۲۵۰ریال(چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰ریال(چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۲۱۵۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ریال(چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬ (چاپ نهم)‬‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهاردهم‬‏‫‬‮‭978-964-6206-21-2:
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ‏‫چاپ نهم: ۱۳۸۶.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهاردهم: ۱۳۹۲.‬
‏موضوع : ‏‫ابن‌مالک، محمد‌بن عبدالله، ۶۰۰ - ۶۷۲ ق‏‬ . الفیه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : زبان عربی -- نحو
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ق‍اس‍م‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ‏‫ابن‌مالک، محمد‌بن عبدالله، ۶۰۰ - ۶۷۲ ق‏‬ . الفیه. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PJ۶۱۵۱‭‮‬‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۱۸‮ال‍ف‌‬۷۰۲۱۷‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۴۹۲/۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۷۵-۱۱۶۶۴‬
 
   آدرس ثابت  <البهجة= بهجة>‌المرضیة ف‍ی‌ ش‍رح‌الال‍ف‍ی‍ه‌ [اب‍ن‌م‍ال‍ک‌]‬‬
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۰۵۹۱ ‬
‪ ۶۳-۱۳۰۸۴۶ ‬
۱۹
۱۳۸۹
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۳۶۳۷ ‬
‪ ۶۳-۱۳۰۷۸۹ ‬
۲۵
۱۳۹۲
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۳۲۹۳ ‬
‪ ۵۷۵۴۸۷ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۲۹۴ ‬
‪ ۳۰۷۵۴۰ ‬
۱۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۵۷۵۳ ‬
‪ ۶۳۳۸۰۶ ‬
۱۲
۱۳۷۵
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۵۷۵۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭PJ۶۱۵۱‭‮‬ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۱۸‮ال‍ف‌‬۷۰۲۱۷‭‮‬ ‬
۹
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۲۲۲۲ ‬
‪ ۵۶۱۰۰۹ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۵۱۲۱ ‬
‪ ۴۶۶۵۹۲ ‬
۱
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۵۱۲۲ ‬
‪ ۴۶۶۵۹۳ ‬
۲
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۷۶۶۳ ‬
‪ ‭PJ۶۱۵۱ /‮ال‍ف‌‬۱۸‮ال‍ف‌‬۷۰۲۱۷‬ ‬
۱۰
۱۳۷۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۰۰۱۸ ‬
‪ ۲۵۳۹۳۵ ‬
۸
۱۳۷۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۰۰۱۹ ‬
‪ ۲۷۲۵۳۸ ‬
۳۰
۱۳۷۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۲۳۴۲ ‬
‪ ۵۷۵۵۱۱ ‬
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۲۳۴۳ ‬
‪ ۳۶۵۶۹۴ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۲۸۶۲ ‬
‪ ۱۱۲۱۵۰۰ ‬
۲۲
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۲۸۶۳ ‬
‪ ۱۱۲۱۴۹۹ ‬
۲۳
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۴۶۴۸ ‬
‪ ۶۳۳۵۶۹ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۹۸۶ ‬
‪ ۶۲۳۵۴۱ ‬
۴
۱۳۸۵
۸
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۰۵۳۹۸۷ ‬
‪ ‭PJ۶۱۵۱ /‮ال‍ف‌‬۱۸‮ال‍ف‌‬۷۰۲۱۷‬ ‬
۵
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۳۳۱۳ ‬
‪ ۱۱۹۸۷۲۱ ‬
۲۰
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۳۳۱۴ ‬
‪ ۱۱۹۸۷۲۰ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۳۹۰۷ ‬
‪ ۱۰۸۳۰۵۰ ‬
۱۵
۸۶
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۳۹۰۸ ‬
‪ ۱۰۸۳۰۵۱ ‬
۱۶
۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۶۷۵۲ ‬
‪ ۸۰۷۰۱۳ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۴۹۵ ‬
‪ ۱۱۷۳۰۰۷ ‬
۲۶
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۴۹۶ ‬
‪ ۱۱۷۳۰۰۶ ‬
۳۲
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۶۹۷۸ ‬
‪ ۱۴۷۳۲۷۰ ‬
۲۴
۱۳۹۲
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۶۹۷۹ ‬
‪ ۱۴۷۳۲۶۹ ‬
۲۷
۱۳۹۲
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۹۱۰۱ ‬
‪ ۱۶۰۹۸۶۹ ‬
۲۸
۱۳۹۳
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۹۱۰۲ ‬
‪ ۱۶۰۹۸۶۸ ‬
۲۹
۱۳۹۳
۱۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh