<ال‍روض‍ه‌ = روض‍ه‌> ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ [م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د اول‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‌۹۶۶ - ۹۱۱
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍روض‍ه‌ ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ [م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د اول‌]/ [ش‍ارح‌] زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ال‍ج‍ب‍ع‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌ (ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ث‍ان‍ی‌)؛ [ب‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍د ک‍لان‍ت‍ر]
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍داوری‌، ۱۴۱۰ق‌. = ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۱۰ ج‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۴۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌ک‍ام‍ل‌)
‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ ن‍ج‍ف‌: م‍ن‍ش‍ورات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ج‍ف‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌، م‍طب‍ع‍ه‌ الاداب‌، م‌۱۹۷۹
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌
‏موضوع : ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۸۶ - ۷۳۴ق‌. ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۸۶ - ۷۳۴ق‌. ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ک‍لان‍ت‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۹۲۶ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۲/۳‏‫‬‭/ش۹ل۸۰۲۱۵۵ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۳۵۴
 
   آدرس ثابت  <ال‍روض‍ه‌ = روض‍ه‌> ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ [م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د اول‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۲ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۱ ‬
۷
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۳ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۲ ‬
۷
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۴ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۷ ‬
۱۰
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۵ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۸ ‬
۱۰
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۶ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۵ ‬
۹
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۷ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۶ ‬
۹
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۸ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۳ ‬
۸
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۰۳۹ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۴ ‬
۸
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۴۰ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۹ ‬
۶
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۴۱ ‬
‪ ۱۴۷۲۹۰ ‬
۶
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۴۲ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۳ ‬
۳
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۴۳ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۴ ‬
۳
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۴۶ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۵ ‬
۴
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۴۷ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۶ ‬
۴
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۵۴ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۱ ‬
۲
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۵۵ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۲ ‬
۲
۵
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۵۸ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۷ ‬
۵
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۵۹ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۸ ‬
۵
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۶۰ ‬
‪ ۱۴۷۲۷۹ ‬
۱
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۱۶۱ ‬
‪ ۱۴۷۲۸۰ ‬
۱
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۲ ‬
‪ ۲۲۱۳۱۳ ‬
۱
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۳ ‬
‪ ۲۲۱۳۱۴ ‬
۱
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۴ ‬
‪ ۲۲۱۳۱۵ ‬
۲
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۵ ‬
‪ ۲۲۱۳۱۶ ‬
۲
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۶ ‬
‪ ۲۲۱۳۱۸ ‬
۳
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۷ ‬
‪ ۲۲۱۳۱۷ ‬
۳
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۸ ‬
‪ ۲۲۱۳۱۹ ‬
۴
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۹۹ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۰ ‬
۴
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۰ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۲ ‬
۵
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۱ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۱ ‬
۵
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۲ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۳ ‬
۶
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۳ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۴ ‬
۶
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۴ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۵ ‬
۷
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۵ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۶ ‬
۷
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۶ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۸ ‬
۸
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۷ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۷ ‬
۸
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۸ ‬
‪ ۲۲۱۳۲۹ ‬
۹
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۰۹ ‬
‪ ۲۲۱۳۳۰ ‬
۹
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۱۰ ‬
‪ ۲۲۱۳۳۲ ‬
۱۰
۲
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۳۱۱ ‬
‪ ۲۲۱۳۳۱ ‬
۱۰
۱
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۴۳۸۲ ‬
‪ ۱۷۴۳۵۸۰ ‬
۱
۶
۱۳۵۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۰۹۱۳ ‬
‪ ۱۷۴۳۵۸۴ ‬
۱
۵
۱۳۵۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh