ک‍ارن‍ام‍ه‌ اردش‍ی‍ر ب‍اب‍ک‍ان‌، از م‍ت‍ن‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : ک‍ارن‍ام‍ه‌ اردش‍ی‍ر ب‍اب‍ک‍ان‌. فارسی.
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ارن‍ام‍ه‌ اردش‍ی‍ر ب‍اب‍ک‍ان‌، از م‍ت‍ن‌ پ‍ه‍ل‍وی‌/ ق‍اس‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‬‏‫‏‏‏‏، ۱۳۶۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏۸۴ ص.‬‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫‏‏‏؛ شماره نشر ۱۶۳.
‏شابک : ‏‫‏‏۵۵۰ ریال ‬‬ ؛ ‏‫‏‏‏‏۳۲۰۰ ریال‬‬‏‫‏ ‏‫: چاپ دوم‬‬‏‫‏ ‏‫‭‭‭964-305-893-X :‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
فاپا
‏يادداشت : ‏‫ص.ع.: لاتینی شده: Ghassem Hashemi -Nejad Karnamag-i Ardaxsir-i Babakan‬‭‭‭‭‭‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۳ - ۸۴.
‏موضوع : اردش‍ی‍ر س‍اس‍ان‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌
‏موضوع : ادبیات پهلوی
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۱۹ -‏‬ ۱۳۹۵.‎
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۲۰۶۵‭‬ ‭/ک۲۳ ۱۳۶۹‮الف
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۰/۰۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۶۹-۲۷۴۴‬
 
   آدرس ثابت  ک‍ارن‍ام‍ه‌ اردش‍ی‍ر ب‍اب‍ک‍ان‌، از م‍ت‍ن‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۰۹۸۲ ‬
‪ ۶۳-۴۰۹۸۲ ‬
۱
۳
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۱۸۱ ‬
‪ PIR۲۰۶۵/ک۲۳۱۳۶۹الف ‬
۹
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۳۷۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۰۹۴ ‬
۸
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۷۷۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۵۴۳۸ ‬
۱۰
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۳۳۸ ‬
‪ ۷۷۳۴۴ ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۳۳۹ ‬
‪ ۷۷۳۴۵ ‬
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۰۸۷۷ ‬
‪ ۱۷۳۹۵۱۴ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۰۸۷۸ ‬
‪ ۲۸۶۵۷۵ ‬
۷
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۹۵۱۶ ‬
‪ ۵۹۷۵۳۸ ‬
۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۹۵۱۷ ‬
‪ ۵۹۷۵۳۷ ‬
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۷۷۱۵ ‬
‪ ۹۸۴۹۶۴ ‬
۲۰
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۳۰۲۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۱۲۶۸۰ ‬
۱۶
۱۳۷۵
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۳۶۹۰۰ ‬
‪ ۱۰۱-۱۹۱۷۳ ‬
۱۵
۱۳۷۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh