ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وردی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ج‍س‍م‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وردی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ج‍س‍م‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ وزارت‌ ک‍ش‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ک‍ش‍ور، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۴ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‌ رن‍گ‍ی‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌.
‏عنوان عطف : ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌.
‏عنوان دیگر : ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌
‏موضوع : م‍ع‍م‍اری‌ و م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -- خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌
‏موضوع : ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍م‍ران‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭NA۲۵۴۵‭/م‌۶ت‌۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۲۰/۴۲۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۹۳۴۴
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وردی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ج‍س‍م‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۲۷۵۳ ‬
‪ ۱۹۹۷۴۱ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۵۲۷۵۴ ‬
‪ ۱۰۱۸۴۷۹ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh