ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۲۵۲ - ‏۱۳۱۴.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ / ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا ( م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌ ).
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‬ : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، کتابهای جیبی‏‫، ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ج‌.‬‬ ‏‫؛ ۱۱×۱۶ س‌م‬.
‏شابک : ‏‫‏‏۳۰ ریال (ج. ۲، چاپ چهارم) ؛ ‏‫۳۰ ریال (ج.۷، چاپ سوم)‏‬‬ ؛ ‏‫۳۰ ریال (ج.۸، چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۳۰ ریال (ج.۸، چاپ هشتم)
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ چهارم: ۱۳۴۴).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ سوم: اسفند ۱۳۴۱).‬
‏يادداشت : ج.۷ (چاپ سوم: ۱۳۴۲).
‏يادداشت : ‏‫ج.۸ (چاپ سوم: اردیبهشت ۱۳۴۲).
‏يادداشت : ج. ۸ (چاپ چهارم: ۱۳۴۴).
‏مندرجات : .- ج. ۲. کوروش کبیر.- ج.۳.داریوش بزرگ و خشایارشا.- ج‌. ۵. دوره‌ اول‌ پ‍ارس‍ی‌: داری‍وش‌ س‍وم‌.- ج.۷. لشکرکشی اسکندر به هند.- ج. ۸. سلوکی‌ها
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پیش از اسلام
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭DSR۱۴۰‏‫‭‭‭‭/پ‌۹‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۹۵۵/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۱۲۳۴
 
   آدرس ثابت  ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۴۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۱۹ ‬
۲
۱
۱۳۴۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۴۶۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۹۰۰ ‬
۵
۱
۱۳۴۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۲۵۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۹۳۹ ‬
۵
۳
۱۳۴۲
۳
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۷۰۴ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۷۰۵ ‬
‪ ‬
۱
۲
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۷۰۶ ‬
‪ ‬
۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۰ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۰ ‬
۳
۴
۱۳۴۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۲ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۲ ‬
۵
۴
۱۳۴۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۳ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۳ ‬
۶
۴
۱۳۴۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۴ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۴ ‬
۷
۴
۱۳۴۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۵ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۵ ‬
۸
۴
۱۳۴۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۶ ‬
۹
۴
۱۳۴۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۶۰۷ ‬
۱۰
۴
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۶۷۸۴ ‬
‪ ۲۰۱۰۷۴ ‬
۷
۱
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۹۸۷۹ ‬
‪ ۱۲۲۸۷۸۱ ‬
۱
۱۳۴۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۶۲۷۹ ‬
‪ ۱۰۱-۱۷۱۰ ‬
۲
۵
۱۳۴۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۵۶۷۹ ‬
‪ ۱۴۴۹۶۹۴ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۲۳۹۱ ‬
‪ ۸۵۲۹۴۹ ‬
۷
۲
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۹۴۵۱ ‬
‪ ۱۵۸۶۷۵۳ ‬
۲
۱۵
۱۳۴۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۹۴۵۲ ‬
‪ ۱۴۷۶۳۳۸ ‬
۷
۱۰
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۹۵۲۰ ‬
‪ ۸۲۶۹۹۵ ‬
۸
۱
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۳۷۶۸۲ ‬
‪ ۱۴۵۷۷۸۷ ‬
۸
۵
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۶۳۲۹۱ ‬
‪ ۷۶۳۲۲۲ ‬
۵
۱۳۴۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۶۵۳۷۹ ‬
‪ ۷۲۷۸۲۲ ‬
۴
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۱۵۱۸ ‬
‪ ۹۶۳۶۷۱ ‬
۱۰
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۴۸۳۶ ‬
‪ ۹۲۴۰۹۹ ‬
۸
۲
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۷۴۴۹ ‬
‪ ۱۱۲۲۲ ‬
۱۰
۱
۱۳۴۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۲۶۵۶ ‬
‪ ۱۳۰۸۳۸۳ ‬
۳
۲۵
۱۳۴۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۲۶۵۷ ‬
‪ ۱۳۰۸۳۸۴ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۹۳۵۰ ‬
‪ ۱۵۷۶۷۹۳ ‬
۹
۵
۱۳۴۲
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۸۵۱۲ ‬
‪ ۶۳-۱۵۵۵۹۱ ‬
۲
۴
۱۳۴۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۱۳۴۰۳ ‬
‪ ۹۶۹۷۸۳ ‬
۲
۲
۱۳۴۱
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰۲۰۵۹۸ ‬
‪ ۷۰۰۰۲۰۵۹۸ ‬
۱
۴
۱۳۴۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh