<ال‍ب‍دای‍ه‌ = ب‍دای‍ه‌>‌و‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر، ‏‫۷۰۰ -‏ ۷۷۴ق.‬
‏عنوان قراردادی : [ال‍ب‍دای‍ه‌ و ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ب‍دای‍ه‌ ‌و‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌/ اب‍وال‍ف‍داء‌‌ال‍ح‍اف‍ظ اب‍ن‌ک‍ث‍ی‍ر.
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌‏‫، ۱۴۱۱ق.‬‏‫،‌ ۱۹۹۰م.‬‏‫= ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵ ج‌.‬ (در ۸ مجلد)‮‬.‏‫؛ ۲۰× ۲۸ س‌م.‬
‏يادداشت : ج‍ل‍د آخ‍ر "ف‍ه‍رس‌ ع‍ام‌ ل‍ک‍ت‍اب‌‌ال‍ب‍دای‍ه‌ و‌‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ک‍ه‌ ت‍وس‍ط ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ی‍س‌ طب‍اع‌ و ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ م‍ح‍م‍د‌ال‍ح‍ل‍و ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ ؟: ۱۴ق. = ۱۹م. = ۱۳).
‏يادداشت : ج.۲ - ۱۴ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۱۱ق‌. = ۱۹۹۰م‌. = ۱۳۶۹).
‏يادداشت : ج.۳ و ۴ (چاپ ؟: ۱۴۰۹ق. = ۱۹۸۸م. = ۱۳۶۷).
‏يادداشت : ج. ۵ (چاپ ششم: ۱۴۰۹ق. = ۱۹۸۸م. = ۱۳۶۷).
‏يادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ ؟: ۱۴ق. = ۱۹م. = ۱۳).
‏يادداشت : ج. ۹،۱۳-۱۴(چاپ هفتم: ۱۴۰۸ق. = ۱۹۸۸م.= ۱۳۶۷).
‏يادداشت : ج.۱۱-۱۲(چاپ ؟: ۱۴۰۸ق.=۱۹۸۸م.=۱۳۶۷).
‏موضوع : تاریخ جهان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : اسلام -- تاریخ -- گاهشماری
‏شناسه افزوده : طب‍اع‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ی‍س‌
‏شناسه افزوده : حلو، عبدالفتاح محمد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DS۳۵/۶۳‏‫‬‮‭‬‮‭‭/‮ال‍ف‌‬۳۲ب‌۴ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۶۸۲۴
 
   آدرس ثابت  <ال‍ب‍دای‍ه‌ = ب‍دای‍ه‌>‌و‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۰۸ ‬
‪ ۳۱۸۳۰۸ ‬
۱۵
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۸ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۸ ‬
۱-۲
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۹ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۹ ‬
۳-۴
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۲۰ ‬
‪ ۳۱۸۳۲۰ ‬
۵-۶
‍۱
۱۳۶۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۲۱ ‬
‪ ۳۱۸۳۲۱ ‬
۷-۸
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۲۲ ‬
‪ ۳۱۸۳۲۲ ‬
۹-۱۰
۱
۱۳۷۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۲۳ ‬
‪ ۳۱۸۳۲۳ ‬
۱۱-۱۲
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۲۴ ‬
‪ ۳۱۸۳۲۴ ‬
۱۳-۱۴
۱
۱۳۶۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۱۷۹ ‬
‪ ۳۲۵۸۱۰ ‬
۱۵
۱
۱۳۶۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۱۸۱ ‬
‪ ۳۲۵۸۰۷ ‬
۱
۱
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۱۸۲ ‬
‪ ۳۲۵۸۰۸ ‬
۳
۱
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۱۸۳ ‬
‪ ۳۲۵۸۰۹ ‬
۵
۱
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۱۸۴ ‬
‪ ۳۲۵۸۰۳ ‬
۷
۱
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۱۸۵ ‬
‪ ۳۲۵۸۰۴ ‬
۹
۱
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۱۸۷ ‬
‪ ۳۲۵۸۰۶ ‬
۲
۱
۱۳۶۹
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۵۰۷۷۵ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۵۶ ‬
۱-۲
۲
۱۳۶۴
۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۵۰۷۷۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۵۷ ‬
۳-۴
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۵۰۷۷۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۵۸ ‬
۵-۶
۱
۱۳۶۷
۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۵۰۷۷۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۵۹ ‬
۷-۸
۲
۱۳۶۷
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۵۰۷۷۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۶۰ ‬
۹-۱۰
۲
۱۳۶۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۰۷۸۰ ‬
‪ ۱۴۲۶۰۷۲ ‬
۱۱-۱۲
۳
۱۳۶۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۰۷۸۱ ‬
‪ ۱۴۲۶۰۷۱ ‬
۱۳-۱۴
۲
۱۳۶۷
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۵۰۷۸۲ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۶۱ ‬
۱۵
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۰۱۹ ‬
‪ ۳۲۵۸۰۵ ‬
۱۱-۱۲
۲
۱۳۶۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh