ب‍ح‍وث‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۹۷۹ - ۱۹۳۱
‎Sadr, Muhammad Baqir‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ح‍وث‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌/ ت‍ق‍ری‍رات‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍ص‍در؛ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ال‍ه‍اش‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دائ‍ره‌ م‍ع‍ارف‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌ طب‍ق‍ا ل‍م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌(ع‌)، م‍رک‍ز ال‍غ‍دی‍ر ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۴۱۷ق‌. = ۱۹۹۶م‌. = ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ج‌۷
‏شابک : ‎964-8360-38-3(دوره‌): ؛ ‎964-8360-39-1(ج‌. ۱): ؛ ‎964-8360-40-5(ج‌. ۲): ؛ ‎964-8360-41-3(ج‌. ۳): ؛ ‎964-8360-42-1(ج‌. ۴): ؛ ‎964-8360-43-x(ج‌. ۵): ؛ ‎964-8360-44-8(ج‌. ۶): ؛ ‎964-8360-45-6(ج‌. ۷): ؛ ۱۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ۱۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ۱۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (ج.۴، جزء اول، چاپ دوم)‮‬‮‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ج‌. ۷ - ۱ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: )۱۳۸۳
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ ، جزء اول(چاپ دوم: ۱۴۱۷ق.=۱۹۹۷م.= ۱۳۷۶)‮‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۳ - ۱: م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍دل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ف‍ظی‌ .-- ج‌. ۴. ج‍زآ ۱: م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ح‍ج‍ج‌ و الاص‍ول‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌: ال‍ح‍ج‌ و الام‍ارات‌ . ج‌. ۵. ج‍زآ ۲: م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ح‍ج‍ج‌ و الاص‍ول‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌: ال‍ب‍راآه‌، ال‍ت‍خ‍ی‍ی‍ر، الاح‍ت‍ی‍اط .-- ج‌. ۶. ج‍زآ ۳: م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ح‍ج‍ج‌ و الاص‍ول‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌: الاس‍ت‍ص‍ح‍اب‌ .-- ج‌. ۷. ج‍زآ ۴: م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ح‍ج‍ج‌ و الاص‍ول‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌: ت‍ع‍ارض‌ الادل‍ه‌ ال‍ش‍رع‍ی‍ه‌
‏موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ال‍غ‍دی‍ر ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۵۹/۸‭/‮ص‌‬۴‮ب‌‬۳ ۱۳۷۵‬
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۱۵۷۳
 
   آدرس ثابت  ب‍ح‍وث‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۵۱۹۹ ‬
‪ ۴۴۹۹۸۰ ‬
۴
۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۵۲۰۰ ‬
‪ ۴۶۳۶۸۵ ‬
۷
۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۱۹۴۵ ‬
‪ ۲۲۴۴۵۰۲ ‬
۶
۲
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۸۶۲۰ ‬
‪ ۲۱۷۶۰۱۸ ‬
۲
۲
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۹۳۹ ‬
‪ ۲۱۶۸۹۵۰ ‬
۴
۳
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۲۹۴۰ ‬
‪ ۱۱۳۵۴۳۴ ‬
۱۰
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۷۱۱۵۵ ‬
‪ ۵۵۸۳۹۸ ‬
۱
۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۸۹۰۲ ‬
‪ ۱۱۶۱۶۴۲ ‬
۱
۵
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۸۹۰۵ ‬
‪ ۱۱۶۱۶۴۱ ‬
۲
۵
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۸۹۰۶ ‬
‪ ۱۱۶۱۶۴۰ ‬
۳
۳
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۸۹۱۱ ‬
‪ ۱۱۶۱۶۴۳ ‬
۵
۲
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۵۲۶ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۷۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۵۲۷ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۶۸ ‬
۳
۱
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۶۰۵ ‬
‪ ۲۲۱۰۱۱۵ ‬
۷
۲
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۶۰۶ ‬
‪ ۲۲۱۰۱۱۲ ‬
۵
۱
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۸۹۵ ‬
‪ ۲۲۱۰۱۱۳ ‬
۶
۱
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۸۹۶ ‬
‪ ۲۲۱۰۱۱۱ ‬
۴
۲
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۹۲۱ ‬
‪ ۲۲۱۰۱۰۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۴
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh