ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ ح‍ق‍وق‌: ح‍اوی‌ اص‍طلاح‍ات‌: رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌، ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ت‍اری‍خ‌ ح‍ق‍وق‌ و رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ‏‫۱۳۰۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ ح‍ق‍وق‌: ح‍اوی‌ اص‍طلاح‍ات‌: رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌، ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ت‍اری‍خ‌ ح‍ق‍وق‌ و رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌ل‍ن‍گ‍رودی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌‏‫، ۱۳۶۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ط، ۷۹۱، 22 ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰ ری‍ال‌‬‬ : ‏‫‬‭ 964-5986-07-9‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال ‬(چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال (چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و دوم)‮‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ۱۳۴۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۴.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ بیستم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و یکم و بیست و دوم: ۱۳۸۸.‮‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : حقوق -- اصطلاحها و تعبیرها
‏موضوع : حقوق -- واژه‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭K۵۰‭‮‬‏‫‬‭/ج۷ت۴ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۰/۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۹۳۳
 
   آدرس ثابت  ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ ح‍ق‍وق‌: ح‍اوی‌ اص‍طلاح‍ات‌: رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌، ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ت‍اری‍خ‌ ح‍ق‍وق‌ و رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-/۱۲۰۷۶ ‬
‪ ۶۳-۲۱۷۴۹ ‬
۱
۱۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۰۰۷۶ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۶۵۳ ‬
۲
۱۳۸۴
۱۴
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۵۴۹۳۳ ‬
‪ K۵۰ /ج۷ت۴ ‬
۳
۱۶
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۷۶۴۰ ‬
‪ ۶۳-۶۶۲۷۴ ‬
۱۵
۱۷
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۰۱۶ ‬
‪ K۵۰ /ج۷ت۴ ‬
۴۵
۱۳۷۲
۶
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۱۷۶ ‬
‪ K۵۰ /ج۷ت۴ ‬
۴۴
۱۳۸۸
۲۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۸۰۳۵ ‬
‪ ‬
۵۰
۱۳۹۲
۲۵
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۳۷۸ ‬
‪ ‏‫‬‭K۵۰‭‮‬ ‏‫‬‭/ج۷ت۴ ۱۳۶۷ ‬
۵۱
۱۳۸۰
۱۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۷۶۴ ‬
‪ K۵۰ /ج۷ت۴ ۱۳۶۷ ‬
۳۳
۱۳۷۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۷۶۷۳ ‬
‪ ۱۷۳۵۸۸ ‬
۳۶
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۷۶۷۴ ‬
‪ ۱۷۳۵۸۹ ‬
۲۹
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۰۷۴۱ ‬
‪ ۳۱۰۸۴۹ ‬
۲۶
۱۳۶۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۰۷۴۲ ‬
‪ ۱۷۳۵۹۰ ‬
۳۵
۱۳۶۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۹۱۶ ‬
‪ ۱۷۳۵۹۲ ‬
۳۷
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۹۱۷ ‬
‪ ۱۷۳۵۹۱ ‬
۳۴
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۳۶۴۴ ‬
‪ ۲۱۵۶۹۲ ‬
۲۰
۱۳۷۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۳۶۴۵ ‬
‪ ۲۱۵۶۹۱ ‬
۲۱
۱۳۷۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۳۶۲۱ ‬
‪ ۵۹۴۱۱۲ ‬
۲۴
۱۳۷۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۳۶۲۲ ‬
‪ ۳۶۷۲۸۲ ‬
۲۸
۱۳۷۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۷۵۹ ‬
‪ ۵۸۸۹۶۶ ‬
۲۵
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۸۱۲ ‬
‪ ۸۷۲۶۲۳ ‬
۴۹
۱۳۷۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۸۱۳ ‬
‪ ۸۶۰۲۱۱ ‬
۴۶
۱۳۷۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۷۷۱۰ ‬
‪ ۴۸۶۶۱۸ ‬
۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۷۷۱۱ ‬
‪ ۳۵۹۹۲۱ ‬
۱۳
۱۳۷۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۹۶۸۶ ‬
‪ ۳۲۶۶۰۸ ‬
۳۰
۱۳۸۰
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۹۶۸۷ ‬
‪ ۳۷۸۸۶۸ ‬
۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۴۷۱۰ ‬
‪ ۳۷۷۷۰۸ ‬
۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۴۷۱۱ ‬
‪ ۴۸۵۶۸۳ ‬
۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۳۳۹۲ ‬
‪ ۵۶۹۴۴۸ ‬
۹
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۳۳۹۳ ‬
‪ ۵۶۹۴۶۴ ‬
۱۰
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۹۱۶۰ ‬
‪ ۳۷۳۷۴۸ ‬
۶
۱۳۸۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۹۹۱۶۱ ‬
‪ ۷۴۸۰۴۶ ‬
۱۴
۱۳۸۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۶۸۶۸ ‬
‪ ۷۴۸۰۴۷ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۱۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۶۸۶۹ ‬
‪ ۶۳۱۹۳۹ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۲۱۰۹ ‬
‪ ۲۳۷۶۱۱ ‬
۲۳
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۲۱۱۰ ‬
‪ ۳۱۲۱۴۸ ‬
۲۷
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۳۷۵۸ ‬
‪ ۹۸۵۲۸۶ ‬
۱۸
۱۳۷۰
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۲۳۷۶ ‬
‪ ۱۰۲۱۱۷۸ ‬
۱۷
۱۳۸۶
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۷۵۷ ‬
‪ ۶۹۳۴۴۱ ‬
۲۲
۱۳۸۶
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۶۸۰۵۵ ‬
‪ ۱۴۸۳۹۵۸ ‬
۳۱
۸۷
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۶۸۰۵۶ ‬
‪ ۱۱۶۸۳۶۱ ‬
۳۲
۱۳۸۷
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۱۵۶۵ ‬
‪ ۱۱۴۱۵۷۶ ‬
۳۸
۱۳۸۸۷
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۱۵۶۶ ‬
‪ ۸۸۵۴۵۸ ‬
۳۹
۱۳۸۷
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۶۹۹۲ ‬
‪ ۷۷۸۱۱۹ ‬
۴۰
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۶۹۹۳ ‬
‪ ۷۷۸۱۱۸ ‬
۴۱
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۲۷۷۱ ‬
‪ ۸۲۰۸۴۰ ‬
۴۲
۱۳۸۸
۲۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۷۲۲۷۷۲ ‬
‪ ‏‫‬‭K۵۰‭‮‬ ‏‫‬‭/ج۷ت۴ ۱۳۶۷ ‬
۴۳
۱۳۸۸
۲۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۴۶۵۷ ‬
‪ ۱۰۱-۵۱۰۲۲ ‬
۵۲
۱۳۸۰
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh