ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍پ‍ه‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ق‌۱۲۹۷ - ۱۲۱۶
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ق‍اج‍اری‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ل‍س‍ان‌ال‍م‍ل‍ک‌ س‍پ‍ه‍ر؛ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ک‍ی‍ان‍ف‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍اطی‍ر، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۳ ج‌در دو م‍ج‍ل‍د (۱۹۲۳ ص‌)
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍اطی‍ر؛ ۲۵۰، ۲۵۱)
‏شابک : ‎964-5960-85-1‬(ج‌.۱،۲) ؛ ‎964-5960-86-x‬۶۱۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۳) ؛ ۵۹۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ۵۹۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ۵۹۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ۵۹۰۰ری‍ال‌:(دوره‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍طن‍ت‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ش‍اه‌ .-- ج‌. ۲. س‍ل‍طن‍ت‌ م‍ح‍م‍دش‍اه‌ .-- ج‌. ۳. س‍ل‍طن‍ت‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ق‌۱۳۴۴ - ۱۱۹۳
‏شناسه افزوده : ک‍ی‍ان‌ف‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۳۰ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۳۱۱‏‫‬‭/س۲۴ن۲ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۳۶۰۳
 
   آدرس ثابت  ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۸۷۷ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ‬
۱
۱
۱۳۷۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۶۸۲ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ‬
۳
۴
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۴۰۷ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۱-۲
۸
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۴۰۸ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۷
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۳۳۴ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۱
۵
۱۳۷۷
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۴۵۴ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۳
۷
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۲۳۸ ‬
‪ ‬
۱-۲
۱۴
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۲۳۹ ‬
‪ ‬
۳
۱۵
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۲۴۰ ‬
‪ ‬
۱
۱۷
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۲۴۱ ‬
‪ ‬
۳
۱۸
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۶۴۷ ‬
‪ ‬
۱
۱۹
۱۳۹۰
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۶۴۸ ‬
‪ ‬
۲
۲۰
۱۳۹۰
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۶۴۹ ‬
‪ ‬
۳
۲۱
۱۳۹۰
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۶۵۰ ‬
‪ ‬
۴
۲۲
۱۳۹۰
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۶ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۱-۲
۳
۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۳۶ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۳
۶
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۷۷۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۷۷۶ ‬
۳
۱۲
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۹۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۹۸۵ ‬
۱-۲
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۶۰۱۲ ‬
‪ ۶۰۱۵۱۷ ‬
۱
۶
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۶۰۱۳ ‬
‪ ۶۰۳۳۶۰ ‬
۱-۲
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۰۶۰۱۴ ‬
‪ ۲۱۴۱۲۰۲ ‬
۳
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۶۰۱۵ ‬
‪ ۴۵۰۸۰۹ ‬
۳
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۱۶۸۰۳ ‬
‪ ‏‫‬‭DSR۱۳۱۱ ‏‫‬‭/س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۱۶۸۰۴ ‬
‪ ‏‫‬‭DSR۱۳۱۱ ‏‫‬‭/س۲۴ن۲ ۱۳۷۷ ‬
۳
۲
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۲۸۴۸۰۴ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ‬
۱-۲
۷
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۲۸۴۸۶۲ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /س۲۴ن۲ ‬
۳
۸
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh