دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی/ زی‍ر ن‍ظر ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌ب‍ج‍ن‍وردی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، ۱۳۶۷ -‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار‏‫؛ ‏‫‬‏۲۱ × ۲۹ س‌م.‬‬
‏شابک : دوره‬‏‫ ‏‫: ‏‫‭‬‭‎964-7025-38-6‬‬ ؛ ‏‫دوره‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-7025-04-1 :‬ ؛ ‏‫‏۸۰۰۰ ری‍ال‌ (ج‌. ۱)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال :‏‫‏ ج.۱، چاپ پنجم‏‫ ‏‫: ‏‫‭964-7025-21-1‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوم) ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ریال (ج.۳، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال : ‏‫‏ج.۳، چاپ چهارم‏‫ ‏‫: ‫‭964-7025-23-8‬‬ ؛ ج‌. ۴‬‏‫ ‏‫: ‏‫‭‬‭‎964-7025-39-4‬‬ ؛ ‏‫‬‏۶۰۰۰۰ ریال (ج. ۴، چاپ دوم) ؛ ۰‏‫‏‏‏۱۰۰۰۰ ریال ‬(ج.۴ ، چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال : ج.۵، چاپ سوم‏‫ ‏‫: ‏‫‭‬‭‎964-7025-40-8‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (ج.۶)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (ج.۷، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال : ج.۸، چاپ دوم‏‫ ‏‫: ‏‫‭‬‭‎964-7025-41-6‬‬ ؛ ‏‫‫‏‏ج‌. ۹‬‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‭‬‭964-7025-42-2‬‏‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال ‏‫: ج.۹، چاپ دوم‬‏‫ ‏‫‫: ‏‫‭964-7025-42-4‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‏‫ : ج.۱۰‬‏‫ ‏‫: ‏‫‭964-7025-05-X‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال : ج.۱۱‏‫ ‏‫: ‏‫‭964-7025-25-4‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال : ج.۱۲‏‫ ‏‫: ‏‫‭964-7025-24-6‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال : ج.۱۳‏‫ ‏‫: ‏‫‭964-7025-07-6‬‬ ؛ ۰‏‫۱۰۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ج.۱۴‬‏‫ ‏‫: ‏‫‭‬‭964-7025-54-8‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬‬‬ : ج.۱۵‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭978-964-7025-62-1‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬‬ ‏‫: ج.۱۶‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‭978-964-7025-66-9‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‏‫ ‏‫: ج.۱۷‬‬‬‏‫‏ ‏‫: ‭978-964-7025-69-0‬‬‬‬ ؛ ‏‫‏۱۸۰۰۰۰ ریال‏‫ ‏‫: ج.۱۸‮‬‬‏‫‏ ‏‫: ‏‫‬‮‭ 978-964-7025-74-4‮‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : ج.۱۹‬‬‬‏‫‏ ‏‫‬‭978-600-6326-04-7 :‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : ج.۲۰‬‬‏‫‏ ‏‫‬‭978-600-6326-16-0 :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰۰ ریال (ج.۲۰، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : ج.۲۱‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-6326-19-1 :‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰۰ ریال‭‬‬: ‏‫ج.۲۲‭‬‬: ‏‫‭978-600-6326-69-6‬‭‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲۳‬‏‫‭978-600-6326-90-0 :‬ ؛ ‏‫ج.۲۴‬‏‫‭978-622-95604-5-7 :‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‭‎‭Kazem Musavi Bojnurdi. The great Islamic encyclopaedia‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱( چاپ دوم: ۱۳۷۴).‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۱۳۸۳).
‏يادداشت : ج.۲ و ۳ (چاپ دوم: ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ چهارم: ۱۳۸۳).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ج‌. ۴ و ۵ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج. ۴ و ۷ (چاپ دوم: ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ج.۶ (چاپ اول: ۱۳۷۳).
‏يادداشت : ج.۸ و ۹ (چاپ دوم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱۰ (چاپ اول: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج.۱۱ (چاپ اول: ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج.۱۲ و ۱۳ (چاپ اول: ۱۳۸۳).
‏يادداشت : ج. ۱۴ (چاپ اول: ۱۳۸۵) .
‏يادداشت : ج. ۱۵ و ۱۶ (چاپ اول: ۱۳۸۷) .
‏يادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۱۸ (چاپ اول: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۱۹ (چاپ اول:۱۳۹۰) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۳۹۱) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۲۰ (چاپ دوم : ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۲۱ (چاپ اول: ۱۳۹۲) .
‏يادداشت : ج.۲۲ (چاپ اول: ۱۳۹۴).
‏يادداشت : ج.۲۳ (چاپ اول: ۱۳۹۶) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۲۴ (چاپ اول: ۱۳۹۸) (فیپا).
‏يادداشت : جلد چهاردهم تا شانزدهم و هجدهم تا بیست و دوم کتاب حاضر توسط کتابخانه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)، کتابخانه منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج.۱. آب - آل داوود.-ج.۲. آل‌رشید -- ابن‌ازرق.-ج.۳. ابن ازرق - ابن سیرین.-ج. ۴. ابن‌سینا - ابن‌میسر.-ج. ۵. ابن‌میمون - ابوالعز قلاشی.-ج.۶. ابوعزه - احمدبن‌عبدالمالک.-ج.۷. احمدبن‌علویه - ازبک‌خان.-ج. ۸. ازبکستان - اشبیلیه.-ج. ۹. اشتب - البیره.-ج.۱۰. البیری - باباطاهر.-ج.۱۱. بابافرج تبریزی - برماوی.-ج.۱۲. برمکیان - بوسنوی.-ج.۱۳. بوسنه سرای - پوریای ولی.- ج.۱۴. پوشاک - تربه.-ج.۱۵. تربیت -- تفسیر نعمانی.- ج.۱۶. تفلیس - ثابت‌بن‌قره.- ج.۱۸. لایتجزی - جوینی.- ج.۱۹. جوینی، ابوالمظفر - حافظ.- ج.۲۰. حافظ ابراهیم - حسین (ع)، امام.- ج.۲۱. حسین، طه - خرابات.- ج.۲۲. خانواده - خندق.- ج.۲۳. خنساء - دلالت.- ج.۲۴. دلائل النبوه - رساله دلگشا
‏موضوع : اسلام -- دایره المعارف‌ها
‏موضوع : Islam -- Encyclopedias
‏موضوع : شیعه -- دایره‌المعارف‌ها
‏موضوع : Shi'ah -- Encyclopedias
‏موضوع : تمدن اسلامی -- دایره‌المعارف‌ها
‏موضوع : Islamic civilization -- Encyclopedias
‏موضوع : ایران -- تمدن -- دایره المعارف‌ها
‏موضوع : Iran -- Civilization -- Encyclopedias
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏شناسه افزوده : Musavi Bojnurdi, Muhammad Kazem
‏شناسه افزوده : مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۶۸-۸۸۲‬‬
 
   آدرس ثابت  دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۱۳۹۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱۳
۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۶۳۹۵ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۲
۱
۵
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۶۳۹۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۳
۱
۴
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۵۵۰۹۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۸
۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۵۵۰۹۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۹
۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۹۰۰۷ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱۴
۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۸۶۵۰۱ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۴
۷
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۸۶۵۰۲ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۵
۷
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۸۷۲۰۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱
۴
۱۳۶۷
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۳۵۲۵ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۰
۸
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۳۵۲۶ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۶
۳
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۳۵۲۷ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۱
۷
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۳۵۲۸ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۲
۸
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۳۵۲۹ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۷
۹
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۲۲۹۶۷ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۶
۵
۱۳۸۷
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۶۸۱۳۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۸
۱۷
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۷۸۸۳۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۹
۵
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۹۶۵۳۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۰
۱۰
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۲۱۵۱۶۸ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۲
۵
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۵۶۲۱ ‬
‪ ۶۳-۱۷۲۲۱۷ ‬
۲۲
۱
۱۳۹۴
۱
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۳۰۴۴۴ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۴
۱۸
۱۳۷۷
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۱۹۹۷ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۴
۷
۱۳۸۵
۱
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۰۸۹۷ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۶
۳
۱۳۸۷
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۰۸۹۸ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۵
۴
۱۳۸۷
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۰۹۰۰ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۳
۷
۱۳۸۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۰۹۰۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۱
۱۲
۱۳۸۱
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۷۴۱ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۸
۱۶
۱۳۸۵
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۷۴۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۷
۱۸
۱۳۷۷
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۷۴۳ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۶
۱۰
۱۳۷۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۷۴۴ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۵
۱۷
۱۳۸۵
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۷۴۶ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۳
۱۹
۱۳۸۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۷۴۷ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲
۲۳
۱۳۸۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۷۴۸ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱
۲۰
۱۳۸۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۲۳۵۸ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۷
۲
۱۳۸۸
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۲۳۶۰ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۲
۱۳
۱۳۸۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۲۳۶۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۰
۱۲
۱۳۸۰
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۲۳۶۳ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۹
۱۵
۱۳۸۵
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۲۹۹ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۸۹ ‬
۱
۳۴
۱۳۶۹
۲
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۰۰ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۱ ‬
۳
۳۲
۱۳۶۹
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۰۶ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۴ ‬
۶
۲۳
۱۳۷۳
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۰۷ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۵ ‬
۷
۳۰
۱۳۷۷
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۰۸ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۲ ‬
۴
۲۷
۱۳۷۰
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۰۹ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۹ ‬
۱۱
۲۲
۱۳۸۱
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۱۰ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۰ ‬
۲
۳۳
۱۳۶۸
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۱۱ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۷ ‬
۹
۲۲
۱۳۷۹
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۱۲ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۸ ‬
۱۰
۲۱
۱۳۸۰
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۱۳ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۳ ‬
۵
۲۵
۱۳۷۲
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۳۱۴ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۹۶ ‬
۸
۲۴
۱۳۷۷
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۱۹۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱
۱۴
۱۳۶۷
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۰ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۸
۱۴
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۱ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۹
۱۶
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۲ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۳
۱۷
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۳ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۶
۱۵
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۴ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۰
۱۴
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۵ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۲
۱۵
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۶
۱۴
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۷ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۷
۱۴
۱۳۷۵
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۱
۱۵
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۰۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۴
۱۲
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۱۰ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۵
۱۵
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۱۱ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲
۱۵
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۳۴ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۵
۳۰
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۳۵ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۴
۳۰
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۳۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۳
۳۱
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۷۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱
۳۵
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۷۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲
۴۶
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۰ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۳
۳۷
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۱ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۴
۳۷
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۲ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۵
۳۱
۱۳۷۸
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۳ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۶
۳۷
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۴ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۷
۴۵
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۵ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۸
۳۰
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۹
۳۳
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۷ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۰
۳۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۱
۴۰
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۸۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۲
۳۰
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۶۸۶ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۷۰ /م۸د۲ ‬
۴
۱۴
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۵۰۹۱ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۷۲ /م۸د۲ ‬
۵
۱۳
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۶۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۳ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۶۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۳ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۰ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۳ ‬
۳
۱۶
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۳ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۷۳ ‬
۶
۷
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۴ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۷۷ ‬
۷
۱۲
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۵ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۵ ‬
۸
۱۳
۱۳۸۵
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۵ ‬
۹
۱۲
۱۳۸۵
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۷ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱۰
۹
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۱ ‬
۱۱
۱۰
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۷۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۳ ‬
۱۲
۱۰
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۸۰ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۳ ‬
۱۳
۴
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۸۱ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۵ ‬
۱۴
۵
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۸۲ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۷ ‬
۱۵
۳
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۸۳ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۷ ‬
۱۶
۱
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۸۴ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۸۸ ‬
۱۷
۱
۱۳۸۸
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۵۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۵۸ ‬
۷
۷
۱۳۷۵
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۱۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۱۷ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۱۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۱۸ ‬
۲
۸
۱۳۶۸
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۱۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۱۹ ‬
۳
۸
۱۳۶۹
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۶۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۶۹ ‬
۴
۴
۱۳۷۰
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۰ ‬
۵
۳
۱۳۷۲
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۱ ‬
۶
۶
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۳۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۳۱ ‬
۱۵
۸
۱۳۸۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۳۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۳۲ ‬
۱۶
۶
۱۳۸۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۴۸ ‬
۸
۴
۱۳۷۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۴۹ ‬
۹
۱۰
۱۳۷۹
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۲ ‬
۱۰
۱۳
۱۳۸۰
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۳ ‬
۱۱
۱۴
۱۳۸۱
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۴ ‬
۱۲
۶
۱۳۸۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۵ ‬
۱۳
۱۳
۱۳۸۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۸۶ ‬
۱۴
۱۳
۱۳۸۵
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۳۹۷۹۴ ‬
‪ ‭BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷‬ ‬
۱
۳
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۶۲۳۵۵ ‬
‪ ‭BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷‬ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۰۹۴۵۰ ‬
‪ ۱۸۱۵۳۶۶ ‬
۱
۱۳
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۰۹۴۵۲ ‬
‪ ۱۸۱۵۳۶۵ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۰۹۴۵۳ ‬
‪ ۱۸۱۵۳۶۴ ‬
۲
۷
۱۳۷۰
۲
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۲۰۹۴۵۴ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۳
۹
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۰۹۴۵۶ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۴
۳۴
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۲۰۹۴۵۷ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۴
۱۱
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۲۴۴۹۳۵ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱
۷
۱۳۶۹
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۲۴۴۹۳۶ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۰
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۴۴۹۳۷ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۳
۱۱
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۴۴۹۳۹ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۵
۱۰
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۸۰۲۷۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۶
۵
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۲۲۵۳۹ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱
۵
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۲۲۵۴۱ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۳
۵
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۰۱۲۵۴ ‬
‪ ‭BP۵/۲ /م۸د۲ ۱۳۶۷‬ ‬
۸
۳
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۰۲۳۸۶ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۸
۶
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۹۲۹۵ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۹
۳
۱۳۸۵
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۴۴۲۷۰ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۰
۵
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۶۵۵۱۸۵ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۱
۵
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۸۳۷۰۳ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۲
۵
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۱۰۲۶۳ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲
۶
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۲۱۴۷۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱
۶
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۲۱۴۷۹ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۲
۹
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۲۱۴۸۰ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۳
۷
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۸۲۱۴۸۳ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۶
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۸۲۱۴۸۶ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۹
۸
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۲۱۴۸۷ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱۰
۴
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۸۲۱۴۸۸ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱۱
۴
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۲۱۴۸۹ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱۲
۴
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۴۱۴۵ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۳
۵
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۰۳۲۱ ‬
‪ ۶۸۵۹۰۰ ‬
۴
۳
۱۳۷۰
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۹۹۰۵۸۱ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۴
۵
۱۳۸۵
۳
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۹۹۰۵۸۳ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۵
۵
۱۳۸۵
۳
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۲۷۰۳۶۶ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۴
۱۵
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۴۱۱۲۲۹ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۵
۴۵
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۴۱۱۲۳۰ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۷
۴۶
۱۳۸۸
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۵۵۰۵۷۳ ‬
‪ BP۵/۲ /م۸د۲ ‬
۱۴
۳
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۶۴۱۹۱ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۶
۱۸
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۸۲۶۳۰ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۷
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۸۶۰۴۳۷ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۸
۴
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۶۱۸۳ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۷
۱۰
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۶۱۸۴ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۶
۸
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۱۹۱۶۱۸۵ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۵
۶
۱۳۷۸
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۶۱۸۶ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۴
۹
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۱۹۱۶۳۸۶ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۸
۱۱
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۶۳۹۱ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۰
۳۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۶۳۹۳ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۹
۹
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۶۳۹۴ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۳
۳۹
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۱۹۱۶۳۹۵ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۲
۲۱
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۶۳۹۶ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۱
۶
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۷۱۰۲ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۸
۸
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۱۹۱۷۱۳۱ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۷
۸
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۱۹۱۷۲۳۹ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۰
۳
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۷۲۸۲ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۹۱۲۰ ‬
‪ BP۵/۲ ۱۳۶۷ /م۸د۲ ‬
۱۵
۱
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۰۲۹۴ ‬
‪ ‏۱۴۱۹۹۳۵ ‬
۱۹
۲
۱۳۹۰
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۱۱۰۲۹۵ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۹
۳
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۴۰۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۸۹ ‬
۱۱
۱۳
۱۳۸۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۳۲۸۰۱۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۰
۳
۱۳۹۱
۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۵۷۸۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۵ ‬
۷
۲۹
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۶۱۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۴ ‬
۶
۱۱
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۶۱۴ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۳ ‬
۳
۱۵
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۶۱۵ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۱ ‬
۱
۱۵
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۶۱۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۲ ‬
۲
۱۶
۱۳۶۸
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۴۱۶۰۵۵ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۱
۱
۱۳۹۲
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۶۴ ‬
‪ ‬
۱۴
۹
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۶۵ ‬
‪ ‬
۱۵
۹
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۶۶ ‬
‪ ‬
۱۶
۹
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۶۷ ‬
‪ ‬
۱۸
۶
۱۳۹۳
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۶۸ ‬
‪ ‬
۱۹
۴
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۶۹ ‬
‪ ‬
۲۰
۴
۱۳۹۳
۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۷۰ ‬
‪ ‬
۲۱
۳
۱۳۹۵
۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۶۴۴۲۷۱ ‬
‪ ‬
۲۲
۲
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۷۱۶۳۸۸ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۲
۳
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۱۶۳۸۹ ‬
‪ ۱۶۹۰۱۸ ‬
۲۲
۴
۱۳۹۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۲۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۲ ‬
۱
۴۲
۱۳۷۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۲۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۳ ‬
۲
۴۲
۱۳۷۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۲۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۴ ‬
۳
۴۲
۱۳۷۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۲۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۵ ‬
۴
۴۲
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۶ ‬
۵
۴۲
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۷ ‬
۷
۴۲
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۸ ‬
۸
۴۲
۱۳۷۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۸۹ ‬
۹
۴۲
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۴ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۹۰ ‬
۱۰
۴۲
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۵ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۹۱ ‬
۱۱
۴۲
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۹۲ ‬
۱۲
۴۲
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۹۳ ‬
۱۳
۴۲
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۹۴ ‬
۱۴
۴۲
۱۳۸۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۳۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۹۵ ‬
۱۶
۴۲
۱۳۸۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۲۲۷۷ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۲ ‬
۱۷
۱۴
۱۳۸۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۲۲۷۸ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۰ ‬
۶
۱۳
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۲۲۷۹ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۳ ‬
۱۸
۱۳
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۲۲۸۰ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۱ ‬
۱۵
۱۳
۱۳۸۷
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۸۵۴۹۸۴ ‬
‪ BP۵/۲‭‮‬‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۳
۳۰
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۶۶۲۳۰ ‬
‪ ۲۰۳۹۰۶۹ ‬
۲۳
۳۴
۱۳۹۶
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۰۶۶۲۳۱ ‬
‪ ‬
۲۳
۳۲
۱۳۹۶
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۰۶۶۲۳۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۵/۲‭‮‬ ‏‫‭/م۸د۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۳
۳۳
۱۳۹۶
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh