ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ اول‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داآ (ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۱؟ - ۱۳۵۸
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ اول‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داآ (ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : پ‍ان‍زده‌، ص‌ ۹۶۳
‏شابک : ۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌ در س‍ال‌ ۱۳۵۲ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ روز ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا ع‍ل‍ی‍ه‌ الاف‌ ال‍ت‍ح‍ی‍د وال‍ث‍ن‍اآ" در ت‍ب‍ری‍ز چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۱
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- ارب‍ع‍ی‍ن‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/ق‌۲ت‌۳ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۳۸۲
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ اول‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داآ (ع‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۴۸۳۷ ‬
‪ ‬
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۶۳۸ ‬
‪ ۱۳۹۸۴۱ ‬
۲
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۶۳۹ ‬
‪ ۱۳۹۸۴۲ ‬
۱
۱۳۶۸
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh