طه‍ران‌ ق‍دی‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ری‌ب‍اف‌، ج‍ع‍ف‍ر‏‫، ۱۲۹۳ - ۱۳۷۸.‬
‏عنوان و نام پديدآور : طه‍ران‌ ق‍دی‍م‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ر ش‍ه‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ع‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۷۶.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵ ج.‏‬
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‬‏‫: دوره‏‬‬‏‫: ‎964-5643-66-X‬‏‬‬ ؛ ‏‫ج. ۱‏‬‬‏‫: ‎964-5643-62-7‬‏‬‬ ؛ ‏‫ج. ۲‏‬‬‏‫: ‎964-5643-63-5‬‏‬‬ ؛ ‏‫ج. ۳‏‬‬‏‫: ‎964-5643-64-3‬‭‮‬‬ ؛ ‏‫ج. ۴‏‬‬‏‫: ‎964-5643-65-1‬‭‮‬‬ ؛ ‏‫ج. ۵‏‬‬‏‫: ‎964-5643-67-8‬‭‮‬‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "گ‍وش‍ه‌ای‌ از ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ طه‍ران‌ ق‍دی‍م‌" ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍ی‍ن‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۶).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ سوم: ۱۳۷۱).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دوم: ۱۳۷۶).
‏يادداشت : جلد چهارم این کتاب در سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد پنجم این کتاب در سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد اول این کتاب در سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد دوم این کتاب در سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد سوم این کتاب در سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏عنوان دیگر : گ‍وش‍ه‌ای‌ از ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ طه‍ران‌ ق‍دی‍م‌.
‏موضوع : تهران -- تاریخ -- قرن ۱۳ق.
‏موضوع : تهران -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
‏موضوع : تهران -- اوضاع اجتماعی-- قرن ۱۳ق.
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه‍۸۶۵‭‮‬‭‮‬‭‏‫‭ش۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۹۵۵/۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۱۸۲
 
   آدرس ثابت  طه‍ران‌ ق‍دی‍م‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۶۷۱ ‬
‪ DSR۲۰۷۹ /ه۸۶۵ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۱
۳
۳
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۸۵۳ ‬
‪ DSR۲۰۷۹ /ه۸۶۵ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۳
۱
۳
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۹۰۷۲ ‬
‪ DSR۲۰۷۹ /ه۸۶۵ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۴
۳
۳
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۹۰۷۳ ‬
‪ DSR۲۰۷۹ /ه۸۶۵ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۲
۲
۳
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۹۰۷۴ ‬
‪ DSR۲۰۷۹ /ه۸۶۵ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۵
۱
۳
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۶۵۱ ‬
‪ DSR۲۰۷۹ /ه۸۶۵ش۹ ‬
۱
۱۶
۱۳۷۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۶۵۳ ‬
‪ DSR۲۰۷۹ /ه۸۶۵ش۹ ‬
۳
۱۴
۱۳۷۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۶۵۵ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۵
۱۲
۱۳۷۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۹۵۳ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۹۵۵ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۴
۱۴
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۰۳۷ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۳
۲۲
۱۳۸۱
۳
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۰۴۵ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۴
۱۵
۱۳۸۱
۳
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۸۷۸ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۱
۲۱
۱۳۸۱
۳
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۸۷۹ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۲
۲۱
۱۳۸۱
۳
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۸۸۰ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۵
۲۳
۱۳۸۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۴۷۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۱۶۳ ‬
۲
۶
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۲۲۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۳۸۸ ‬
۵
۴
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۲۲۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۳۸۹ ‬
۳
۸
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۲۴۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۳۹۰ ‬
۱
۱۸
۱۳۷۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۰۷۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۷۹۶۶ ‬
۴
۱۲
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۰۷۹۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۴۲۱ ‬
۱
۱۷
۱۳۷۱
۳
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۸۲۲ ‬
‪ ‬
۲
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۳۶۸۷ ‬
‪ ‬
۱۸
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۷۶۰ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۱
۱۹
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۷۶۱ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۲
۲۰
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۷۶۲ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۳
۲۱
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۷۶۳ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۴
۲۱
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۷۶۴ ‬
‪ DSR۲۰۷۹/ه۸۶۵ ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۵
۲۲
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۳۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۳۹ ‬
۵
۱۱
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۴۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۴۰ ‬
۴
۱۳
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۴۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۴۶ ‬
۲
۱۳
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۴۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۴۷ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۵۲۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۵۲۰ ‬
۱
۹
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۷۶ ‬
‪ ۴۶۰۸۵۰ ‬
۱
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۷۷ ‬
‪ ۱۶۶۰۷۴ ‬
۱
۱۴
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۷۸ ‬
‪ ۴۶۰۸۴۹ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۷۹ ‬
‪ ۱۶۶۰۷۵ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۸۰ ‬
‪ ۲۹۸۷۸۸ ‬
۳
۱۵
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۸۱ ‬
‪ ۱۶۶۰۷۶ ‬
۳
۱۶
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۸۲ ‬
‪ ۱۶۶۰۷۷ ‬
۴
۸
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۱۲۹۸۳ ‬
‪ ۵۹۳۰۴۶ ‬
۲
۹
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۸۴ ‬
‪ ۱۶۶۰۷۹ ‬
۵
۷
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۹۸۵ ‬
‪ ۱۶۶۰۸۰ ‬
۵
۸
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۶۷۶۸۵ ‬
‪ ۱۴۶۸۱۶۲ ‬
۱
۷
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۶۷۶۸۶ ‬
‪ ۱۰۶۱۱۵۷ ‬
۱
۴۰
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۷۶۸۷ ‬
‪ ۸۵۷۵۷۸ ‬
۲
۱۹
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۷۶۸۸ ‬
‪ ۴۸۰۹۴۳ ‬
۲
۲۴
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۷۶۸۹ ‬
‪ ۵۸۱۳۳۹ ‬
۳
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۷۶۹۰ ‬
‪ ۳۵۱۱۲۳ ‬
۳
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۷۶۹۲ ‬
‪ ۲۹۸۷۹۱ ‬
۴
۶
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۳۵ ‬
‪ ۳۵۷۴۳۳ ‬
۱
۴
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۳۶ ‬
‪ ۴۸۷۶۶۷ ‬
۱
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۳۷ ‬
‪ ۳۵۱۱۲۲ ‬
۲
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۳۸ ‬
‪ ۳۵۷۴۳۴ ‬
۲
۴
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۳۹ ‬
‪ ۴۸۷۶۶۴ ‬
۳
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۴۱ ‬
‪ ۴۶۰۸۵۸ ‬
۴
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۴۲ ‬
‪ ۳۵۷۴۳۶ ‬
۴
۴
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۴۳ ‬
‪ ۲۹۷۲۹۸ ‬
۵
۶
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۰۴۴ ‬
‪ ۳۵۷۴۳۷ ‬
۵
۲
۱۳۸۱
۳
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۱۸۵۹ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه‍۸۶۵‭‮‬‭‮‬‭ ‏‫‭ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۱
۵
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۱۸۶۰ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه‍۸۶۵‭‮‬‭‮‬‭ ‏‫‭ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۱
۶
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۱۸۶۱ ‬
‪ ۲۱۸۳۸۷۹ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۳
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۱۸۶۲ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه‍۸۶۵‭‮‬‭‮‬‭ ‏‫‭ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۲
۵
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۱۸۶۳ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه‍۸۶۵‭‮‬‭‮‬‭ ‏‫‭ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۴
۵
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۱۸۶۴ ‬
‪ ۳۵۷۴۳۵ ‬
۳
۷
۱۳۸۱
۳
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۱۸۶۵ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه‍۸۶۵‭‮‬‭‮‬‭ ‏‫‭ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۴
۹
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۱۸۶۶ ‬
‪ ۴۹۵۸۳۲ ‬
۴
۲
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۱۸۶۷ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/ه‍۸۶۵‭‮‬‭‮‬‭ ‏‫‭ش۹ ۱۳۷۶ ‬
۵
۵
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۱۸۶۸ ‬
‪ ۵۸۹۱۸۳ ‬
۵
۳
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۲۰۶۰۶ ‬
‪ ۷۳۶۲۷۷ ‬
۴
۱۰
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۸۴۸۶ ‬
‪ ۶۷۴۶۲۳ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۸۴۸۷ ‬
‪ ۶۷۴۶۲۴ ‬
۳
۱۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۸۴۸۸ ‬
‪ ۶۷۴۶۲۵ ‬
۱
۱۳
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۴۹۵۴۳ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۴۲۲ ‬
۵
۱۳
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۴۹۵۴۴ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۴۲۱ ‬
۴
۱۶
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۴۹۵۴۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۴۲۰ ‬
۳
۱۱
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۴۹۵۴۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۴۱۹ ‬
۲
۱۵
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۴۹۵۴۷ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۴۱۸ ‬
۱
۲۰
۱۳۷۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh