ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طب‍اطب‍ائ‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۸۱ - ۱۳۶۰.
‏عنوان قراردادی : ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌. فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌/ از م‍ح‍م‍د‌ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍وس‍وی‌ه‍م‍دان‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست؟]
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی‏‫، ۱۳۷۴ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰ ج‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌‏‫۲۶۸ - ۲۴۹.‬
‏شابک : ‏‫۲۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ (دوره‌ ک‍ام‍ل‌)‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ۱۳۶۳.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج. ۱. سوره‌های حمد، بقره.
‏موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴
‏موضوع : تفاسیر -- ‏‫قرن ۱۴.‏‬
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ همدانی، سیدم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۷۹.، مترجم
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۹۸‭/ط۲۵م‌۹۰۴۱ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۱۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۷۴۲
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۲۳۳۶۵ ‬
‪ ۱۴۷۳۳۳۱ ‬
۱
۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۲۳۳۶۶ ‬
‪ ‏‫‭BP۹۸ ‭/ط۲۵م‌۹۰۴۱ ۱۳۷۴ ‬
۱
۱
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۲۳۳۶۷ ‬
‪ ۱۴۷۳۳۳۴ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۷۰ ‬
‪ ۵۲۹۷۴۲ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۷۲ ‬
‪ ۵۲۹۷۴۵ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۷۷ ‬
‪ ۵۲۹۷۴۴ ‬
۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۷۹ ‬
‪ ۵۲۹۷۴۱ ‬
۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۸۲ ‬
‪ ۵۲۹۶۷۴ ‬
۹
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۸۳ ‬
‪ ۵۲۹۶۷۳ ‬
۱۰
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۸۵ ‬
‪ ۵۲۹۷۳۹ ‬
۱۱
۱
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۲۳۳۸۶ ‬
‪ ‏ ‬
۱۱
۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۸۸ ‬
‪ ۵۲۹۶۸۱ ‬
۱۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۹۰ ‬
‪ ۵۲۹۷۳۸ ‬
۱۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۹۱ ‬
‪ ۵۲۹۷۱۵ ‬
۱۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۹۴ ‬
‪ ۵۲۹۶۷۷ ‬
۱۵
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۹۵ ‬
‪ ۵۲۹۶۸۰ ‬
۱۶
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۹۷ ‬
‪ ۵۲۹۶۷۸ ‬
۱۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۴۰۳ ‬
‪ ۵۲۹۶۷۹ ‬
۲۰
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۹۵۴ ‬
‪ ۵۶۹۸۵۸ ‬
۱
۲
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۹۶۲ ‬
‪ ۵۶۹۸۵۷ ‬
۵
۱
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۹۶۶ ‬
‪ ۵۶۹۸۵۶ ‬
۷
۳
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۹۶۷ ‬
‪ ۵۶۹۸۵۹ ‬
۷
۲
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۷۶۰ ‬
‪ ۶۷۸۵۷۹ ‬
۵
۱۷
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۷۶۱ ‬
‪ ۶۷۸۵۶۶ ‬
۵
۲۰
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۷۶ ‬
‪ ۶۷۲۶۷۷ ‬
۴
۱۲
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۷۷ ‬
‪ ۶۷۲۶۷۸ ‬
۴
۲۴
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۸۰ ‬
‪ ۶۶۹۹۵۵ ‬
۸
۲۶
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۸۱ ‬
‪ ۶۶۹۹۵۴ ‬
۸
۲۷
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۸۲ ‬
‪ ۶۷۰۲۹۰ ‬
۲
۲۸
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۸۳ ‬
‪ ۶۷۰۲۹۱ ‬
۲
۲۹
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۹۲۲۴ ‬
‪ ۶۷۴۶۵۹ ‬
۱۰
۱۵
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۹۲۲۵ ‬
‪ ۶۷۴۶۶۰ ‬
۱۰
۱۱
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۶۸۹ ‬
‪ ۸۱۹۲۴۵ ‬
۱۳
۱۵
۱۳۸۸
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۶۹۰ ‬
‪ ۸۱۹۴۷۲ ‬
۱۳
۱۶
۱۳۸۸
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۷۶۲۵۶ ‬
‪ ۱۶۶۴۳۹۵ ‬
۱
۲۳
۱۳۷۵
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۰۸۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۴۸۳۵ ‬
۱۹
۳۰
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۴۰۰ ‬
‪ ۵۲۹۶۷۶ ‬
۱۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۳۴۰۲ ‬
‪ ۵۲۹۶۷۵ ‬
۱۹
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh