ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ی‍ت‍ل‌، دان‍ی‍ل‌
‏‫‬‭‎Little, Daniel‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ل‍م‌الاج‍ت‍م‍اع‌/ اث‍ر دان‍ی‍ل‌ ل‍ی‍ت‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط‏‫‏، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‌، ۴۳۴ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : مجموعه معرفت‌شناسی؛ ۵
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰۰ ری‍ال‌ ؛ ‏‫‏۳۹۰۰۰ ریال:چاپ سوم‏‫: 96456331009‬ ؛ ‏‫‏۴۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Variaties of Roeial explanation: an introductions to the philosoply of ‭‭soual Seience‬.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۳ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ..." ت‍وس‍ط م‍ج‍ی‍د م‍ح‍م‍دی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ان‍ت‍ش‍ار ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ سوم: پاییز۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ چهارم: بهار۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۰۱] - ۴۱۴.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ...
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌.
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌.
‏شناسه افزوده : س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭H۶۱‭‮‬‏‫‭/ل۹گ۹ ۱۳۷۳‮‬‮الف
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۵۴۲
 
   آدرس ثابت  ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۰۹۳۵ ‬
‪ ۶۳-۶۸۱۸۹ ‬
۱
۱۳۸۵
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۹۷۱۵ ‬
‪ ۶۳-۱۲۹۰۸۱ ‬
۹
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۷۸۴۹ ‬
‪ ۲۰۳۳۴۰ ‬
۸
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۷۸۵۰ ‬
‪ ۲۰۳۳۳۹ ‬
۷
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۸۲۴۸ ‬
‪ ۷۴۵۸۸۳ ‬
۲
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۱۱۳۵ ‬
‪ ۷۴۵۸۸۲ ‬
۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۰۴۹۰ ‬
‪ ۹۵۴۵۴۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۰۴۹۱ ‬
‪ ۷۴۵۸۸۱ ‬
۶
۱۳۸۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh