ب‍ه‌ س‍وی‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ (ش‍رح‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ب‍خ‍ش‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍م‍ی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۰
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‌ س‍وی‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ (ش‍رح‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ب‍خ‍ش‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ ک‍ری‍م‍ی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر راس‍خ‍ون‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۷۶
‏فروست : (ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌)
‏شابک : ‎964-91531-2-8‬ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91531-2-8‬ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ع‍رب‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ال‍ک‍ری‍م‍ی‌ ال‍ج‍ه‍رم‍ی‌. ال‍ی‌ ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ ال‍ف‍اض‍ل‍ه‌ =‎Karimi Jahromi. Towards Utopia‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍ه‌ س‍وی‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ ش‍رح‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ب‍خ‍ش‌ ام‍ی‍رم‍وم‍ن‍ان‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ب‍ه‌ س‍وی‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ ش‍رح‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ب‍خ‍ش‌ ام‍ی‍رم‍وم‍ن‍ان‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌).
‏عنوان دیگر : ب‍ه‌ س‍وی‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ ش‍رح‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ب‍خ‍ش‌ ام‍ی‍ر م‍وم‍ن‍ان‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌)
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۲‏‫‬‮‭‭/ک‌۴۳ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۴۴۲
 
   آدرس ثابت  ب‍ه‌ س‍وی‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ (ش‍رح‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ب‍خ‍ش‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۷۲۱۶ ‬
‪ ۶۳-۳۷۲۱۶ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۰۵۰۵ ‬
‪ ۲۰۵۹۱۴۲ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۰۵۰۶ ‬
‪ ۲۵۹۲۴۱ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh