‏‫... <الاغ‍ان‍ی‌ = اغ‍ان‍ی‌>‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍وال‍ف‍رج‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۲۸۴ -‏۳۵۶ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫... الاغ‍ان‍ی‌ ‬/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ف‍رج‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ اع‍داد م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ؟].
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌‏‫: دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌‬‏‫، ۱۴۰۶ ق‌. ‬‏‫= ۱۹۸۶م.‬‏‫= ۱۴۱۵ - ۱۳۶۵ق.‬‏‫= ۱۹۹۴م.‬‏‫= ۱۳۷۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶ ج‌. ( در سیزده مجلد)
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : "ج‍ل‍د آخ‍ر ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ "ف‍ه‍ارس‌" می‌باشد.
‏يادداشت : ‏‫ج.۵، ۹، ۱۰ ، ۲۱ ، ۲۲ و ۲۴ (چاپ ؟: ؟۱۳۷ ).‬
‏موضوع : ترانه‌های عربی
‏موضوع : شعر عربی -- مجموعه‌ها
‏موضوع : ‏‫شاعران عرب
‏موضوع : موسیقی‌دانان عرب
‏شناسه افزوده : دار احیاء التراث العربی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PJA۲۹۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۹۲/۷۱۰۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۶۸۲۲
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ‏‫... <الاغ‍ان‍ی‌ = اغ‍ان‍ی‌>‬
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۱ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۲ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۳-۴
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۳ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۵-۶
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۴ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۷-۸
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۵ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۹-۱۰
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۶ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۱۱-۱۲
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۷ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۱۳-۱۴
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۸ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۱۵-۱۶
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۷۹ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۱۷-۱۸
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۸۰ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۱۹-۲۰
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۸۱ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۲۱-۲۲
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۸۲ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
۲۳-۲۴
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۲۱۷۸۳ ‬
‪ ‏‫‭PJA۲۹۸۳ ‭/‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۳ ‬
فهارس
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۷۵۰۱ ‬
‪ ۱۴۳۱۷۱۸ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۳۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۱۹ ‬
۱۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۵۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۵۹۳ ‬
۱۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۵۶۹ ‬
۱۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۶۵۸ ‬
‪ ۱۴۲۶۳۲۱ ‬
۲۲
۱۲
-
-
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh