اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، - ۱۳۲۰
‏عنوان و نام پديدآور : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ دروی‍ش‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌.
[ت‍ب‍ری‍ز]: ن‍ش‍ر خ‍ن‍ی‍ا، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌. دری‍ک‌ م‍ج‍ل‍د (۵۸۳ ص‌)م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌. ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ب‍ررس‍ی‌۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌" در دو ج‍ل‍د ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر روز در س‍ال‌ ۱۳۶۶ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۲۵۰۰۰۱۳۸۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-362-024-7‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌: ۷۰ ق‍ص‍ه‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌.
‏عنوان روی جلد : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌: ۷۰ ق‍ص‍ه‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‍ی‌.
‏عنوان دیگر : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌.
‏عنوان دیگر : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌
‏عنوان دیگر : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌: ۷۰ ق‍ص‍ه‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ه‌ ک‍ردی‌
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۵۹۵‭/د۴‮ال‍ف‌‬۷
‏رده بندی دیویی : ۳۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۰۲۲
 
   آدرس ثابت  اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۱۵۲۲ ‬
‪ ۶۳-۱۱۱۵۳۴ ‬
۱-۲
۲
۱۳۸۶
۵
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۴۸۵ ‬
‪ PIR۸۵۹۵ /د۴الف۷ ‬
۱-۲
۴
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۲۶۱۳ ‬
‪ ۶۹۷۱۵۰ ‬
۷
۱۳۷۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۲۶۱۴ ‬
‪ ۲۶۱۳۷۶ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۱۸۷۰ ‬
‪ ۵۲۹۰۹۰ ‬
۱
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۴۱۸۷۱ ‬
‪ ‭PIR۸۵۹۵ /د۴‮ال‍ف‌‬۷‬ ‬
۱-۲
۳
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۶۲۳۰۸ ‬
‪ ۱۱۱۱۸۵۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۶۲۳۰۹ ‬
‪ ۱۱۱۱۸۵۴ ‬
۶
۱۳۸۵
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh