ش‍ب‍ی‍ه‌1وان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ (۱۳۷۱: ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ب‍ی‍ه‌1وان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌)/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۷ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ ت‍ئ‍ات‍ر ف‍ج‍ر س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌، ت‍ه‍ران‌ ۱۷ ال‍ی‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۷۱
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ت‍ع‍زی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍ن‍اص‍ری‌، ج‍اب‍ر، . - ۱۳۲۴
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۲۹۳۱‭/س‌۸ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۷۹۲/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۱۱۲
 
   آدرس ثابت  ش‍ب‍ی‍ه‌1وان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۴۱۱ ‬
‪ ۲۸۱۱۲۶ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۴۱۲ ‬
‪ ۲۸۱۱۱۱ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh