ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌اب‍ی‌ال‍ح‍دی‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ال‍ل‍ه‌، ۶۵۵ - ۵۸۶ق‌.، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ لاب‍ن‌اب‍ی‌ال‍ح‍دی‍د؛ ب‍ه‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : [ب‍ی‍روت‌]: دار اح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌، ۱۳۸۵ق‌. = ۱۹۶۵م‌. = ۱۳۸۷ - ۱۳۴۴ق‌. = ۱۹۶۷م‌. = ۱۳۴۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰ ج‌در ده‌ م‍ج‍ل‍د
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۲‭‮ال‍ف‌‬۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۴۰۲
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۵۴ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۳
۲
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۵۵ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۴
۱
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۵۶ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۸
۱
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۵۷ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۱
۱
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۵۸ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۵
۱
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۵۹ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۲
۱
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۶۰ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۹
۲
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۶۱ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۷
۱
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۶۲ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۱۱
۱
۱۳۶۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۸۶۳ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ الف۲ ‬
۱۰
۱
۱۳۶۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۲۰۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۲۲۴ ‬
۹
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۲۰۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۲۸۳ ‬
۱۰
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۴۷۰ ‬
‪ ۳۱۶۴۷۰ ‬
۱-۲
۱
۱۳۴۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۴۷۱ ‬
‪ ۳۱۶۴۷۱ ‬
۳-۴
۱
۱۳۴۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۴۷۲ ‬
‪ ۳۱۶۴۷۲ ‬
۶-۵
۱
۱۳۴۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۶۴۷۳ ‬
‪ ۱۴۱۳۹۶۳ ‬
۷-۸
۱
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۶۴۷۴ ‬
‪ ۱۴۱۳۹۶۴ ‬
۹-۱۰
۱
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۶۴۷۵ ‬
‪ ۱۴۱۳۹۶۵ ‬
۱۱-۱۲
۱۲
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۶۴۷۶ ‬
‪ ۱۱۲۹۱۷۳ ‬
۱۳-۱۴
۱
۱۳۴۶
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۴۷۷ ‬
‪ ۳۱۶۴۷۷ ‬
۱۵-۱۶
۱
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۴۷۸ ‬
‪ ۳۱۶۴۷۸ ‬
۱۷-۱۸
۱
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۴۷۹ ‬
‪ ۳۱۶۴۷۹ ‬
۱۹-۲۰
۱
۱۳۴۶
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۵۰۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۰۵۲۷ ‬
۱۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۸۴۵۸ ‬
‪ ۱۸۰۲۴۸۲ ‬
۹
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۸۴۵۹ ‬
‪ ۱۸۰۲۴۸۳ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۳۸۵۴۶ ‬
‪ ۲۱۸۱۱۳۷ ‬
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh