دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍وش‍ه‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۳ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌/ ب‍ه‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ ح‍س‍ن‌ ان‍وش‍ه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، - ۱۳۷۵.
‏شابک : ‏‫(دوره‌)‬‏‫‬‭‎964-422-142-7‬ ؛ ‏‫‬‭‎964-90403-0-7‬۵۳۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‏‫‬‭‎964-422-059-5‬۷۹۵۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۲) ؛ ‏‫‬‭‎964-422-141-9‬۷۰۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۳) ؛ ‎964-422-465-5‬(ج‌.۵) ؛ ‎964-422-665-8‬(ج‌.۶) ؛ ‏‫(ج. ۷)‬‏‫‬‭978-964-422-745-5
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ از ج‍ل‍د س‍وم‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د "دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌: ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ در ق‍ف‍ق‍از" م‍ی‌ب‍اش‍د
‏يادداشت : ن‍اش‍ر ج‍ل‍د س‍وم‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د "س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌" م‍ی‌ب‍اش‍د
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎An encyclopedia of Persian literature‬.
‏يادداشت : ج‌. ۴ ق‌. ۱، ۲، ۳ (چ‍اپ‌ اول‌: )۱۳۸۰
‏يادداشت : (ج‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : ج‌. ۳. (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۲).
‏مندرجات : ج‌. ۱. آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ .-- ج‌. ۲. ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ (گ‍زی‍ده‌ اص‍طلاح‍ات‌)، م‍ض‍ام‍ی‍ن‌، م‍وض‍وع‍ات‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ .-- ج‌. ۳. ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ در اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌.-- ج‌. ۶. ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ در آن‍ات‍ول‍ی‌ و ب‍ال‍ک‍ان‌ .-- ج. ۷. دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در جهان عرب
‏عنوان دیگر : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌: ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ در ق‍ف‍ق‍از
‏عنوان دیگر : ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ در ق‍ف‍ق‍از
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۳۲۱‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲
‏رده بندی دیویی : ۰‮ف‍ا‬۸/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۳۸۶۱
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۷۲۵۷ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۶
۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۲۸۸۶۶ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۴
۵۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۸۷۲۲۰ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۳
۳
۱۳۷۸
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۱۱۴۰ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۷
۲
۱۳۸۶
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۷۵۹۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۸۷۹۹ ‬
۱
۱۵
۱۳۷۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۸۰۲ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۱
۲۶
۱۳۷۵
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۸۳ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۲۷
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۸۴ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۲
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۸۵ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۳
۲۵
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۸۶ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۴
۴
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۸۷ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۴
۶
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۸۸ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۴
۵
۱۳۸۰
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۸۹ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۵
۱۲
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۹۰ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۶
۸
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۳۰۹ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۱
۶
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۸۶۸ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰ ‬
۴
۳
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۶۹۴ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۳
۸
۱۳۷۸
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۸۲۲۱ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ۱۳۸۰، ‬
۴
۴
۱۳۸۰
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۸۲۲۲ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۴
۵
۱۳۸۰
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۱۴۷۸ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۶
۳
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۹۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۹۳ ‬
۱
۹
۱۳۷۵
۱
 
ارسال به مرکز آموزش
‪ ۱۱۰۰۰-۷ ‬
‪ ‬
۳
۶
۱۳۸۱
۲
 
کارگاه آموزش کتابداری
‪ ۱۱۰۰۰-۱۶ ‬
‪ ‬
۶
۲
۱۳۸۳
۱
 
کارگاه آموزش کتابداری
‪ ۱۱۰۰۰-۴۹ ‬
‪ ‬
۵
۳
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۶۰۳۷ ‬
‪ ۴۸۳۴۷ ‬
۱
۷
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۲۶۰۳۸ ‬
‪ ۱۳۷۳۷۱۶ ‬
۱
۳
۱۳۷۵
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۳۱۹۹۱ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۱
۲۴
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۸۴۸۶۰ ‬
‪ ۱۴۶۸۰۵۰ ‬
۱
۲۰
۱۳۷۵
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۴۲۲۸۱۸ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۸
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۲۳۲۰۶ ‬
‪ ۱۳۷۳۷۱۳ ‬
۳
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۳۲۰۷ ‬
‪ ۲۸۶۷۶۴ ‬
۳
۲۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۰۷۰۶ ‬
‪ ۳۹۴۱۶۷ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۶۲۸۷ ‬
‪ ۳۲۳۴۱۷ ‬
۱
۵
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۲۹۲ ‬
‪ ۶۰۲۲۲۴ ‬
۳
۴
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۳۳۸۰ ‬
‪ ۱۷۰۳۵۳۰ ‬
۴
۸
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۳۳۸۲ ‬
‪ ۱۷۰۳۵۳۱ ‬
۴
۹
۱۳۸۰
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۴۳۳۸۳ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۴
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۴۳۳۸۴ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۴
۴
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۳۳۸۵ ‬
‪ ۶۵۲۲۹۷ ‬
۴
۱۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۸۶۴۲ ‬
‪ ۳۹۴۱۶۶ ‬
۴
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۸۶۴۳ ‬
‪ ۳۹۴۱۶۵ ‬
۴
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۸۶۴۴ ‬
‪ ۳۹۴۱۶۴ ‬
۴
۱
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۵۵۶۳۱۴ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۴
۱۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۵۵۶۳۱۵ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۴
۱۰
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۵۵۶۳۱۶ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ /الف۸د۲ ‬
۴
۹
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۶۹۰۷ ‬
‪ ۴۸۷۳۳۹ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۶۹۰۸ ‬
‪ ۴۸۰۸۸۸ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۹۹۸۳ ‬
‪ ۳۴۵۴۷۷ ‬
۴
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۹۹۸۵ ‬
‪ ۳۴۶۰۲۹ ‬
۴
۹
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۱۱۱۵ ‬
‪ ۳۵۰۲۸۹ ‬
۱
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۱۱۱۷ ‬
‪ ۳۴۵۴۷۶ ‬
۳
۲۴
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۱۱۱۹ ‬
‪ ۳۴۵۴۷۸ ‬
۴
۱
۱۳۸۰
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۹۲۳۱۵ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۲
۱
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۳۵۲۰ ‬
‪ ۱۷۰۳۵۳۲ ‬
۵
۱۰
۱۳۸۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۳۵۲۱ ‬
‪ ۵۶۴۹۹۸ ‬
۵
۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۶۷۶۵۶ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۵
۲
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۴۴۶۹۸ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۶
۶
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۴۶۹۹ ‬
‪ ۵۹۳۹۷۸ ‬
۶
۵
۱۳۸۳
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۴۰۵۴۰۲ ‬
‪ ‬
۳۰
۱۳۸۱
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۵۰۵۶۹۲ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۳
۲۲
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۵۰۵۶۹۳ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۱
۲۳
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۵۶۹۴ ‬
‪ ۱۳۷۳۷۱۴ ‬
۵
۲۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۵۶۹۵ ‬
‪ ۱۳۷۳۷۱۵ ‬
۶
۲۶
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۶۶۶۰۴۹ ‬
‪ PIR۳۳۲۱ ‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ‬
۷
۱
۱۳۸۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۶۰۵۰ ‬
‪ ۷۶۶۹۱۱ ‬
۷
۲۵
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۵۲۰۷ ‬
‪ ۸۴۴۳۷۶ ‬
۳
۵
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۱۹۴۶ ‬
‪ ۲۹۷۲۸۶ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۴۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۷۶۸ ‬
۵
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۲۰۲۸۵ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۲۵۷ ‬
۳
۱۳
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۲۰۲۸۶ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۲۵۵ ‬
۱
۱۴
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۲۰۲۸۷ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۲۵۸ ‬
۴
۳۰
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۲۰۲۸۸ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۲۵۹ ‬
۴
۳۱
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh