ت‍ذک‍رةال‍ف‍ق‍ه‍اء
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ذک‍رةال‍ف‍ق‍ه‍اء/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ع‍لام‍ه‌‌ال‍ح‍ل‍ی‌‌ ال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌‌ال‍م‍طه‍ر؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء‌ال‍ت‍راث‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اءال‍ت‍راث‌‏‫، ۱۴ق‌.-‬‏‫ = ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‏‬‬
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌‏‫؛ ۱۲۷‏‬‏‫، ۱۲۹‏‬‏‫، ۱۳۰‏‬‏‫، ۱۳۲‬‏‫، ۱۳۴‏‫، ۱۳۸‏‬‏‫، ۱۳۹‏‫، ۳۸۴‬
‏شابک : ‏‫دوره‏‬‏‬‏‫‭‭‭‎964-5503-33-7‬ :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‮‬‬‏‫: ج. ۱‏‬‏‬‬‏‫‭‭‭‎ 964-319-197-4‬ :‏‬‏‬‬ ؛ ‏‫۲۹۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‬‬‏‫: ج. ۴‬‏‬‬‏‫‭‭‭‎964-5503-44-2‬ :‏‬‬ ؛ ‏‫ج. ۶‏‬‏‬‬‏‫‭‭‭‎964-5503-46-9‬ :‏‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‏‫ج. ۷‏‬‏‬‬‬‏‫‭‭‭‎964-319-007-2‬ :‏‬‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰ ریال‏‬‏‬‬‏‫: ج. ۸‬‏‬‬‏‫‭‭‭ 964-319-051-X‬ :‏‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ریال‏‬‏‬‬‏‫: ج. ۹‏‬‏‬‏‫‭‭‭ 964-319-008-0‬ :‏‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‬‬‏‫: ج. ۱۱‏‬‏‬‬‏‫‭‭‭‎964-319-224-5‬ :‏‬‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰ ریال‏‬‏‬‏‬‬‏‫: ج. ۱۳‏‬‏‏‬‏‬‏‬‬‏‫‭‭‭‭‎ 964-319-389-6‬ :‏‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‏‬‮‬‮‮‬‬‬‏‫: ج. ۱۵‏‬‬‏‫‭‭‭964-319-436-1 :‏‬‏‏‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‬‮‮‬‬‬‏‫: ج. ۱۶‏‬‏‬‬‏‫‭‭‭964-319-437-X :‏‬‏‬‏‏‬‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۲۳‬‏‫‬‮‭978-964-319-524-3:
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د چ‍ه‍ارم‌، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۳۷۲.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۲۰ق‌. = ۱۳۷۸)
‏يادداشت : ‏‫ج. ۷ (چاپ اول: ۱۴۱۶ ق.= ۱۳۷۵).‬
‏يادداشت : ج‌. ۸ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۷ق‌. = ۱۳۷۶)
‏يادداشت : ج‌. ۹ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۹ق‌ = ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ج‌. ۱۳ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۲۳ق‌. = ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج. ۱۵ و ۱۶ (چاپ اول: ۱۴۲۷ق. = ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲۳ (چاپ اول: ۱۴۳۵ ق. = ۱۳۹۳).‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ‏‫.- ج. ۷. الحج‬‏‫.- ج. ۹ ال‬جهاد‏‫.- ج. ۲۳. النکاح‬
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۸ق.‏‬
‏شناسه افزوده : موسسة آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث‏‫ (قم)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۲/۳‭‭‮‬‏‫‭‬‭‬‭‭/ع۸ت۴ ۱۳۰۰ی‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۷/۳۴۲‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۷۳-۲۷۲۱‬
 
   آدرس ثابت  ت‍ذک‍رةال‍ف‍ق‍ه‍اء
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۹۳۹۴ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۴۰۸ ‬
۱۴
۱۹
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۶۶۱ ‬
‪ ۶۳-۴۴۶۶۱ ‬
۱۶
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۶۶۲ ‬
‪ ۶۳-۴۴۶۶۲ ‬
۱۵
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۵۸۳۰ ‬
‪ ۶۳-۷۶۴۷۶ ‬
۲۰
۲۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۰۱۰۲ ‬
‪ ۶۳-۲۵۱۴۰ ‬
۲۴
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۲۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۵۴۲ ‬
۳
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۲۳۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۵۴۴ ‬
۱۰
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۲۳۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۲۴۴ ‬
۴
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۲۴۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۵۴۳ ‬
۵
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۲۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۵۴۱ ‬
۱
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۲۴۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۲۴۳ ‬
۲
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۲۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۲۴۵ ‬
۶
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۰۹۴۳ ‬
‪ ‏۱۷۴۸۶۳۲ ‬
۱
۱۸
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۰۹۴۴ ‬
‪ ۴۳۸۴۳۷ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۰۹۴۵ ‬
‪ ۴۳۸۴۳۶ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۰۹۴۶ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۱۹ ‬
۲
۱۱
۱۴۱۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۰۹۴۷ ‬
‪ ۲۱۶۹۰۶۰ ‬
۳
۳
۱۳۷۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۰۹۴۸ ‬
‪ ۲۵۸۸۳۳ ‬
۳
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۵۰۴۴ ‬
‪ ۱۴۷۲۱۰ ‬
۴
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۵۰۴۵ ‬
‪ ۱۴۷۲۱۱ ‬
۴
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۸۷۲۳ ‬
‪ ۱۴۷۲۱۲ ‬
۵
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۸۷۲۴ ‬
‪ ۱۴۷۲۱۳ ‬
۵
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۴۷۳۴ ‬
‪ ۲۱۶۹۰۶۱ ‬
۶
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۴۷۳۵ ‬
‪ ۴۱۶۵۹۷ ‬
۶
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۸۸۸۹ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۲۰ ‬
۷
۱
۱۴۱۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۸۲۵۶۳ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۲۱ ‬
۸
۱
۱۴۱۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۲۵۶۴ ‬
‪ ۲۴۸۶۳۴ ‬
۸
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۳۰۴۲۲ ‬
‪ ۱۱۳۴۴۶۹ ‬
۹
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۳۸۸۴ ‬
‪ ۳۸۴۵۸۲ ‬
۱۰
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۵۳۸۸۵ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۲۲ ‬
۱۰
۲
۱۴۲۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۷۴۱۰۴ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۲۳ ‬
۱۱
۱
۱۴۲۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۴۱۰۵ ‬
‪ ۲۹۲۸۶۸ ‬
۱۱
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۰۹۶۲ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۲۴ ‬
۱۲
۱
۱۴۲۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۰۹۶۳ ‬
‪ ۲۵۳۱۶۲ ‬
۱۲
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۳۱۹۱۲ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۲۵ ‬
۱۳
۱
۱۴۲۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۱۹۱۳ ‬
‪ ۲۷۳۶۸۰ ‬
۱۳
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۳۸۲۷ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۲۶ ‬
۱۴
۱
۱۴۲۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۴۶۰۰۴ ‬
‪ ۱۱۶۴۹۱۸ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۷۱۷۲ ‬
‪ ۱۴۲۶۳۳۲ ‬
۱۶
۳۰
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۸۰۸۹ ‬
‪ ۷۱۰۸۸۸ ‬
۱۷
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۸۰۹۰ ‬
‪ ۷۱۰۸۸۷ ‬
۱۷
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۰۸۸۸ ‬
‪ ۱۴۷۴۶۶۷ ‬
۱۸
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۰۸۸۹ ‬
‪ ۱۴۷۴۸۴۶ ‬
۱۸
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۹۶۵۰۲ ‬
‪ ۱۳۹۳۱۴۲ ‬
۷
۲
۱۳۷۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۹۶۵۰۳ ‬
‪ ۱۳۹۳۱۴۳ ‬
۹
۱
۱۳۷۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۵۷۹ ‬
‪ ۱۳۴۸۴۹۶ ‬
۱۹
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۵۸۰ ‬
‪ ۱۳۴۸۴۹۵ ‬
۱۹
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۵۸۱ ‬
‪ ۱۳۱۶۸۴۴ ‬
۲۰
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۵۸۲ ‬
‪ ۱۳۱۶۸۴۵ ‬
۲۰
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۲۸۷۱ ‬
‪ ۵۹۰۴۶۵ ‬
۱۴
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۷۸۳۲ ‬
‪ ۱۱۲۹۳۱۸ ‬
۱۶
۲۰
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۹۰۶۰ ‬
‪ ۱۱۷۸۶۵۱ ‬
۲۱
۲۲
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۹۰۶۱ ‬
‪ ۱۱۷۸۶۵۰ ‬
۲۱
۲۳
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۹۸۲ ‬
‪ ۱۴۲۵۱۸۶ ‬
۷
۳
۱۳۷۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۷۳۰۰ ‬
‪ ۱۶۴۳۰۳۹ ‬
۲۳
۲۴
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۷۳۰۱ ‬
‪ ۱۶۴۳۰۸۳ ‬
۲۳
۲۵
۱۳۹۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh