م‍ع‍ال‍م‌ ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، - ۱۲۹۳
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍ال‍م‌ ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌ م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر: ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۱۲ق‌. = ۱۹۹۲م‌. = - ۱۳۷۲.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : (ج‌. ۳) چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۴۱۶ق‌. = ۱۹۹۶م‌. = ۱۳۷۴ش‌.۱۴۰۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-5841-14-3‬
‏يادداشت : (ج‌. ۲)چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۴۱۶ق‌. = ۱۹۹۶م‌. = ۱۳۸۱ش‌.۱۴۰۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-5841-14-3‬
‏يادداشت : (ج‌. ۱)چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۴۱۶ق‌. = ۱۹۹۶م‌. = ۱۳۷۴ش‌.۱۴۰۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-5841-14-3‬
‏مندرجات : ج‌. ۱. ب‍ح‍وث‌ ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ و الام‍ام‍ه‌ .-- ج‌. ۲. ب‍ح‍وث‌ ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ م‍ص‍ادر ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ .-- ج‌. ۳. اث‍ر ق‍ی‍ام‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ اح‍ی‍اآ س‍ن‍ه‌ ال‍رس‍ول‌
‏موضوع : ام‍ام‍ت‌ -- اح‍ادی‍ث‌
‏موضوع : خ‍لاف‍ت‌ -- اح‍ادی‍ث‌
‏موضوع : اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د -- اح‍ادی‍ث‌
‏موضوع : اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
‏شناسه افزوده : م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‭BP۱۴۱/۵/‮الف‬۸‬‭ع۵ ۱۳۷۲‬
‏رده بندی دیویی : ‭۲۹۷/۲۱۸‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۳۲۰۱
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍ال‍م‌ ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۶۵۳ ‬
‪ ۴۰۰۸۹۷ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۴۳۷ ‬
‪ ۱۵۱۴۱۰ ‬
۱
۴
۱۳۷۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۴۳۸ ‬
‪ ۱۵۱۴۰۹ ‬
۱
۳
۱۳۷۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۴۴۰ ‬
‪ ۱۵۱۴۱۲ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۴۴۱ ‬
‪ ۱۵۱۴۱۳ ‬
۳
۵
۱۳۷۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۴۴۲ ‬
‪ ۱۵۱۴۱۴ ‬
۳
۶
۱۳۷۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۹۸۰۴ ‬
‪ ۵۵۶۹۷۹ ‬
۳
۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۴۹۴۵ ‬
‪ ۴۷۶۰۶۴ ‬
۱
۱
۱۳۷۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۴۹۴۶ ‬
‪ ۴۶۲۶۲۳ ‬
۲
۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۵۴۹۴۷ ‬
‪ ۲۱۷۰۷۰۴ ‬
۲
۲
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۴۹۴۹ ‬
‪ ۴۷۶۰۶۳ ‬
۳
۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۵۱۷۲ ‬
‪ ۱۴۴۷۴۱۶ ‬
۲
۴
۱۳۷۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۵۳۰۶ ‬
‪ ۹۰۱۳۲۸ ‬
۱
۶
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۵۳۰۷ ‬
‪ ۸۸۷۵۶۴ ‬
۳
۷
۱۳۴۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۸۲۹۴ ‬
‪ ۱۴۵۲۱۰۲ ‬
۳
۸
۱۳۷۵
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۸۲۹۵ ‬
‪ ۱۴۵۲۱۰۳ ‬
۱
۵
۱۳۷۵
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh