ب‍ن‍اه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍اج‍ی‌ق‍اس‍م‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز، وی‍راس‍ت‍ار
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ن‍اه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌/ زی‍رن‍ظر ک‍ام‍ب‍ی‍ز ح‍اج‍ی‌ق‍اس‍م‍ی‌؛ م‍دی‍ر اج‍رای‍ی‌ زن‍د ح‍ری‍رچ‍ی‌، م‍دی‍ر گ‍روه‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍ت‍ول‌ م‍لا اس‍دال‍ل‍ه‌، گ‍روه‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍دارک‌ م‍رض‍ی‍ه‌ م‍ه‍دی‌ی‍ار ... [و دی‍گ‍ران‌]، م‍ت‍ن‌ م‍ری‍م‌دخ‍ت‌ م‍وس‍وی‌ روض‍ات‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ل‍طان‍زاده‌، م‍ت‍رج‍م‌ ک‍ل‍ود ک‍رب‍اس‍ی‌؛ گ‍روه‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ ب‍ه‍ن‍ام‌ ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌]، [ب‍رای‌] دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
‏فروست : (گ‍ن‍ج‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ آث‍ار م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌دفتر سوم )
‏شابک : ‎964-6027-27-x‬۱۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6027-27-x‬۱۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Spiritual buildings of Tehran‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
‏موضوع : ت‍ه‍ران‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ روض‍ات‍ی‌، م‍ری‍م‌دخ‍ت‌
‏شناسه افزوده : س‍ل‍طان‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، . - ۱۳۳۵
‏شناسه افزوده : ک‍رب‍اس‍ی‌، ک‍ل‍ود، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۵۲ - ، ع‍ک‍اس‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
‏رده بندی کنگره : NA۱۴۸۰‭/ح‌۲گ‌۹،۳.ج‌
‏رده بندی دیویی : ۷۲۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۵۱۰۱
 
   آدرس ثابت  ب‍ن‍اه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۴۴۴۵۵۸ ‬
‪ NA۱۴۸۰ ‭/ح‌۲گ‌۹،۳.ج‌ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۴۵۵۹ ‬
‪ ۳۳۵۷۲۷ ‬
۳
۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۵۵۲۰۹ ‬
‪ ۱۷۰۲۶۳۵ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh