ک‍ت‍اب‌ گ‍ی‍لان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ گ‍ی‍لان‌/ ب‍ه‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ اص‍لاح‌ع‍رب‍ان‍ی‌؛ [ویراستار هوشنگ مدنی].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵ ج‌.‬ : م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌) ، ن‍ق‍ش‍ه‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌) ، ج‍دول‌ ، ع‍ک‍س‌ ، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ‏‫ه‍م‍ه‌ ج‍ای‌ ای‍ران‌‬
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : دوره‬‬‬‏‫‬‮‭978-964-91206-5-2 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‬‏‫ : ‎964-91206-2-9‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‬‏‫: ‏‫‬‭ ‎964-91206-3-7‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‬‏‫: ‏‫‬‭ ‎964-91206-4-5‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‬‬‏‫‬‮‭978-600-90456-0-0 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۵‬‬‬‏‫‬‮‭978-600-90456-1-7 :‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ -۳ (چاپ دوم : ۱۳۸۰).‬
‏يادداشت : ج.۱-۳ (چاپ سوم:۱۳۸۴)
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ و ۵ : (چاپ اول: ۱۳۸۷)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : گ‍ی‍لان‌.
‏موضوع : گیلان.
‏شناسه افزوده : اص‍لاح‌‌ع‍رب‍ان‍ی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌ ، ۱۳۰۹-
‏شناسه افزوده : مدنی ، هوشنگ ، ویراستار.
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۲۰۴۹/ی۸۳‬‭‮ک‌‬۲ ۱۳۷۴‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۲۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۱۰۱
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ گ‍ی‍لان‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۳۵ ‬
‪ DSR۲۰۴۹/ی۸۳ ک۲ ‬
۱
۱۰
۱۳۷۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۳۶ ‬
‪ DSR۲۰۴۹/ی۸۳ ک۲ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۳۷ ‬
‪ DSR۲۰۴۹/ی۸۳ ک۲ ‬
۳
۱۲
۱۳۷۴
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۵۷۶ ‬
‪ DSR۲۰۴۹/ی۸۳ ک۲ ۱۳۷۴ ‬
۴
۱۴
۱۳۸۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۸۹۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۸۹۷ ‬
۱
۷
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۸۹۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۸۹۹ ‬
۳
۷
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۹۰۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۹۰۳ ‬
۲
۷
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۶۱ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۹/ی۸۳‬ ‭‮ک‌‬۲ ۱۳۷۴‬ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۶۲ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۹/ی۸۳‬ ‭‮ک‌‬۲ ۱۳۷۴‬ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۶۳ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۹/ی۸۳‬ ‭‮ک‌‬۲ ۱۳۷۴‬ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۱۳۸ ‬
‪ ۲۴۷۲۹۱ ‬
۱
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۱۳۹ ‬
‪ ۳۳۳۴۵۱ ‬
۱
۵
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۱۴۰ ‬
‪ ۳۳۳۴۵۰ ‬
۲
۵
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۱۴۱ ‬
‪ ۲۲۳۹۸۳ ‬
۲
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۱۴۲ ‬
‪ ۲۲۳۹۸۴ ‬
۳
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۱۴۳ ‬
‪ ۳۲۵۶۲۲ ‬
۳
۴
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۸۲۱۷ ‬
‪ ۳۲۶۰۰۱ ‬
۱
۴
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۸۲۱۸ ‬
‪ ۳۲۶۰۰۲ ‬
۲
۴
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۸۲۱۹ ‬
‪ ۳۲۶۰۰۳ ‬
۳
۵
۱۳۷۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۶۴۳۹۴ ‬
‪ ‏‫‭‭DSR۲۰۴۹/ی۸۳‬ ‭‮ک‌‬۲ ۱۳۷۴‬ ‬
۱
۱
۱۳۸۰
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۴۳۹۵ ‬
‪ ۱۷۰۲۳۹۴ ‬
۱
۳
۱۳۸۰
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۶۴۳۹۶ ‬
‪ ‏‫‭‭DSR۲۰۴۹/ی۸۳‬ ‭‮ک‌‬۲ ۱۳۷۴‬ ‬
۲
۱
۱۳۸۰
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۴۳۹۷ ‬
‪ ۱۷۰۲۳۹۵ ‬
۲
۳
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۴۳۹۸ ‬
‪ ۴۶۰۴۶۸ ‬
۳
۳
۱۳۸۰
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۶۴۳۹۹ ‬
‪ ‏‫‭DSR۲۰۴۹/ی۸۳‬‭ ‭‮ک‌‬۲ ۱۳۷۴‬ ‬
۳
۱
۱۳۸۰
۲
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh