ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ر رض‍ا ش‍اه‍ی‌ و م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر، - ۱۳۰۰
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ر رض‍ا ش‍اه‍ی‌ و م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍اص‍ر ن‍ج‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ی‍ش‍ت‍ی‍ن‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۴۲۹ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۰۴ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : DSR۱۴۸۵‭/ن‌۳ب‌۲ ۱۳۷۳‌
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۶۹۰
 
   آدرس ثابت  ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ر رض‍ا ش‍اه‍ی‌ و م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۸۶۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ن۳ب۲ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۱۶۹ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ن۳ب۲ ۱۳۷۳ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۱۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۱۳ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۷۴۵۸۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ ‭/ن‌۳ب‌۲ ۱۳۷۳‌ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۷۴۵۸۳ ‬
‪ ‭DSR۱۴۸۵ /‮ن‌‬۳‮ب‌‬۲ ۱۳۷۳‌‬ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh