دی‍وان‌ ح‍اج‍ی‌ م‍لا ه‍ادی‌ س‍ب‍زواری‌ (اس‍رار): (م‍طل‍ع‌ الان‍وار)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ب‍زواری‌، ه‍ادی‌ب‍ن‌ م‍ه‍دی‌، ق‌۱۲۸۹ - ۱۲۱۲
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ح‍اج‍ی‌ م‍لا ه‍ادی‌ س‍ب‍زواری‌ (اس‍رار): (م‍طل‍ع‌ الان‍وار)/ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌‎ ;‬ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌. [ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍اج‌ م‍لا ه‍ادی‌ س‍ب‍زواری‌ (اس‍رار) ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ اس‍راری‌ س‍ب‍زواری‌]
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲۹۵ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ دی‍وان‌ در س‍ال‌ ۱۳۳۸ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍درض‍ا دائ‍ی‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ث‍ق‍ف‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: دی‍وان‌ اس‍رار (م‍طل‍ع‌ الان‍وار).
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ اس‍رار (م‍طل‍ع‌ الان‍وار).
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ اس‍رار
‏عنوان دیگر : م‍طل‍ع‌ الان‍وار
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍اج‌ م‍لا ه‍ادی‌ س‍ب‍زواری‌ (اس‍رار)
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏موضوع : س‍ب‍زواری‌، ه‍ادی‌ب‍ن‌ م‍ه‍دی‌، ق‌۱۲۸۹ - ۱۲۱۲
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : اس‍راری‌ س‍ب‍زواری‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌، ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍اج‌ م‍لا ه‍ادی‌ س‍ب‍زواری‌ (اس‍رار)
‏شناسه افزوده : ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۰۷۲‭/د۹ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۵‭س‌۲۷۷د ۱۳۷۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۴۷۰
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ح‍اج‍ی‌ م‍لا ه‍ادی‌ س‍ب‍زواری‌ (اس‍رار): (م‍طل‍ع‌ الان‍وار)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۶۹۲ ‬
‪ ۸۱۷۸۱ ‬
۱‍
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۶۹۳ ‬
‪ ۸۱۷۸۲ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh