ن‍ه‍ج‌‌ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ت‍درک‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍اب‌‌ال‍ک‍ت‍ب‌ و‌ال‍رس‍ائ‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : علی‌بن ابی‌طالب ‏‫(ع)‬، امام اول، ‏‫‏‫۲۳ قبل از هجرت - ‏۴۰ ق.‬
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه .برگزیده
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ج‌‌ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ت‍درک‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍اب‌‌ال‍ک‍ت‍ب‌ و‌ال‍رس‍ائ‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍م‍ح‍م‍ودی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍زی‍ز آل‌طال‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ره‌‏‫، ۱۴ق.‏‬‏‫ = ۱۳ -‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‏‬
‏شابک : ‏‫۳۸۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫: ج.۲‬‏‬‏‫: ‭964-42-049-8‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ريال‮‬‏‫: ج.۳‮‬: ‏‫‭964-422-027-7‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‫: ج. ۴‏‬‏‬‏‫‭‭‭964-422-013-7 :‏‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‫: ‏‬ج.۵‬‏‫: ‭964-422-041-212‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫:ج.۶‬‏‬‏‫: ‭964-422-043-9‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال‬‏‬‏‬‏‫: ج.۸‬‏‬‏‫‬‏: ‭964-422-353-5‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫: ج. ۹‏‏‬‏‫: ‭964-422-414-0‬‏‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫: ج.۱۰‬‏‬‏‫: ‭964-422-358-6 ‬
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶.
‏يادداشت : ‏‫ج.۳(چاپ اول: ۱۴۱۸ق. = ۱۳۷۶).‮‬
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ج‌.۲، ۹ و ۱۰(چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۲۲ق‌. = ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج‌. ۶ و ۸ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۲۱ق‌. = ۱۳۷۹).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق . نهج‌البلاغه -- خطبه‌ها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- کلمات قصار
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- نامه‌ها
‏شناسه افزوده : محمودی، محمدباقر، ‏‫۱۳۰۳ -‏ ۱۳۸۵.‬
‏شناسه افزوده : آل‌طال‍ب‌، ع‍زی‍ز، مصحح
‏شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۵۰۰
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ج‌‌ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ت‍درک‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍اب‌‌ال‍ک‍ت‍ب‌ و‌ال‍رس‍ائ‍ل‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۶۲۱۳ ‬
‪ ۲۹۰۷۱۳ ‬
۵
۱۰
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۷۶۲۱۴ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۵
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۰۱۱۴۴ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۶
۱
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۰۱۱۴۵ ‬
‪ ۱۴۴۱۳۲۴ ‬
۶
۲
۱۳۷۹
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۰۱۱۴۶ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۸
۱
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۰۱۱۴۷ ‬
‪ ۱۱۴۹۴۱۸ ‬
۸
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۲۲۳۰ ‬
‪ ۲۹۰۷۱۴ ‬
۷
۸
۱۳۸۰
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۲۲۲۳۱ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۷
۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۵۰۰۸۱ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۲
۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۰۰۸۲ ‬
‪ ۲۷۵۲۲۵ ‬
۲
۲
۱۳۸۰
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۸۷۳۳۵ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۹
۱
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۳۳۶ ‬
‪ ۲۷۵۲۲۶ ‬
۹
۲
۱۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۷۰۳۱ ‬
‪ ۲۷۵۱۱۰ ‬
۱۰
۳
۱۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۹۷۰۳۲ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۱۰
۲
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۷۵۰۳۸ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۱۴
۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۵۰۳۹ ‬
‪ ۵۳۷۸۶۲ ‬
۱۴
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۱۰۴۰۷۹ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۴
۱
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۲۰۱۵۰ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۹۳۴ ‬
۳
۲۰
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۷۳۷۲۲ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۱۱
۱
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۷۳۷۲۳ ‬
‪ ۱۴۲۴۰۹۴ ‬
۱۱
۲
۱۳۸۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۷۱۸۵۱۰ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭‭‭‭/م‌۳۴ ۱۳۰۰ی ‬
۱
۱
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۱۸۵۱۵ ‬
‪ ۱۴۳۰۰۶۰ ‬
۳
۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh