دائره‌المعارف تشیع
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : دائره‌المعارف تشیع/ ویراستاران احمد صدر، کامران فانی، بهاء‌الدین خرمشاهی.
‏مشخصات نشر : تهران: حکمت‏‫، ۱۳۹۰ -‏
‏مشخصات ظاهری : ج.‏‫؛‏ ‫‏۲۲ × ۲۹ س.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‏‫ ‏‫‏: ‫‬‭978-964-244-038-2‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭‬‭978-964-244-037-5 :‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-244-050-4 :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-244-039-9 :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‬‬‬‏‫ ‏‫: ‭ 978-964-244-040-5‬‬ ؛ ‏‫ج.۵‬‏‫ ‏‫: 978-964-244-041-2‬‬ ؛ ‏‫ج.۶‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-244-042-9 :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۷‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964--244-043-6 :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۸‬‬‬‏‫ : ‭ 978-964-244-044-3‬ ؛ ‏‫ج.۹‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-244-045-0‭‬ :‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۱۰‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-244-046-7 :‬‬‬‬ ؛ ‏‫‬‏ج.۱۱‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭978-964-244-047-4‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۱۲‬‬‏‫ : ‭‭ 978-964-244-048-1 ‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۱۳‏‫ ‏‫: ‭978-964-244-049-8‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰۰ ریال‬ ‏‫:‏‫ ج.۱۴‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭‬‮‭978-964-244-029-0 :‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫: ‏‫ج.۱۵‬‬‏‫‬‭978-964-244-125-9 :‬ ؛ ‏‫ج.۱۶‬‏‫‭978-964-244-188-4 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : جلد پانزدهم زیر نظر احمد صدرحاج‌سیدجوادی، کامران فانی، بهاء‌الدین خرمشاهی، حسین خندق‌آبادی است.
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : ج.۲ الی ۵ و۷ الی ۱۲ (چاپ اول: ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۶ و ۹ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱۳ (چاپ اول: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۱۳ (چاپ دوم: ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۱۴ (چاپ اول: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۱۵ (چاپ اول: ۱۳۹۳) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱۶ (چاپ اول: ۱۳۹۶) (فیپا).
‏يادداشت : کتاب حاضر با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.
‏مندرجات : ج.۱. آب - احیاء.- ج.۲. اخبار - ایهام.- ج.۳. ب - پیکار‏‫.- ج.۴. تابعیت - تفسیر‬.- ج.۵. تفضیل- چینی.- ج.۶. حاتم - حیوان.- ج.۷. خاتم - دیه.- ج.۸. ذات - ژرف.- ج. ۹. سابقون - شفاالصدور.- ج.۱۰. شفا - ظهیر فارابی.- ج.۱۱. عابد اصفهانی-العیوم والمحاسن.- ج.۱۲. غار- قباله.- ج.۱۳. قباله - کرباسی.- ج.۱۴.- کربلاء - لیله‌المبیت‏‫.- ج.۱۵. مآثر - مینوی‬.- ج.۱۶. نائینی - یهود
‏موضوع : شیعه -- دایره‌المعارف‌ها
‏موضوع : اسلام -- دایره المعارفها
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : ص‍در ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۶-، ویراستار
‏شناسه افزوده : ف‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ران‌، ‏‫۱۳۲۳ - ‏، ویراستار
‏شناسه افزوده : خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏، ویراستار
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۵/۲‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۴‎۸‎۷‎۹‎۹
‏وضعيت ركورد : فیپا
 
   آدرس ثابت  دائره‌المعارف تشیع
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۶۸۱۰۸ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۴
۳
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۷۹۶۷ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۵
۸
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۷۹۹۲ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۶
۸
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۷۹۹۵ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۹
۸
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۷۹۹۶ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۳
۸
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۷۹۹۷ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۴
۸
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۷۹۹۸ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱
۸
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۹۸۳۴ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۰
۲۹
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۹۸۳۵ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۷
۳۰
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۹۸۳۶ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۸
۲۸
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۹۸۳۷ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۲
۲۷
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۹۸۳۸ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۱
۲۶
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۸۹۸۳۹ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۳
۲۵
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۹۲۲۶۳ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۲
۱۶
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۲۰۷۸۶۴ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۵
۱۰
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۰۱۶۴ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۵
۱۴
۱۳۹۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۷۸۰۳۷۹ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۴
۱
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۰۳۸۰ ‬
‪ ۱۰۱۰۰۰۳ ‬
۱۴
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۳۵۴۵ ‬
‪ ۱۳۵۳۴۲۶ ‬
۱
۴
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۱۸۳۵۴۶ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱
۵
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۳۵۴۷ ‬
‪ ۱۳۵۳۴۲۸ ‬
۶
۶
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۱۸۳۵۴۸ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۶
۷
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۰۸۰۰۳ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۳
۱
۱۳۹۱
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۰۸۰۰۵ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۴
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۰۲۵۵ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۵
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۰۲۵۶ ‬
‪ ۱۳۷۱۶۰۷ ‬
۵
۲
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۵۳۲۹ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۷
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۵۳۳۰ ‬
‪ ۱۳۸۳۶۸۶ ‬
۷
۲
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۵۳۳۱ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۰
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۵۳۳۲ ‬
‪ ۱۳۸۳۶۸۵ ‬
۱۰
۲
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۵۴۵۵ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۳
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۲۵۴۵۶ ‬
‪ ۷۰۳۲۴۳ ‬
۳
۲
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۸۱۸۲ ‬
‪ ۱۳۸۶۰۴۳ ‬
۹
۲
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۸۱۸۳ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۹
۳
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۹۵۶۱ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۱
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۵۶۲ ‬
‪ ۱۳۷۲۴۹۷ ‬
۱۱
۲
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۹۵۶۳ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۸
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۵۶۴ ‬
‪ ۱۳۷۲۴۹۶ ‬
۸
۲
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۷۷۵ ‬
‪ ۱۳۷۲۴۹۸ ‬
۱۲
۱
۱۳۹۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۲۹۷۷۶ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۲
۲
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۳۵۴۷۶ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۲
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۳۵۴۷۷ ‬
‪ ۱۳۷۹۸۹۰ ‬
۲
۲
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۰۶۸۳۱ ‬
‪ ۱۶۴۹۷۸۹ ‬
۱۵
۱
۱۳۹۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۶۰۶۸۳۲ ‬
‪ ‏‫‭BP۵/۲ ‏‫‭/د۲۵ ۱۳۹۰ ‬
۱۵
۲
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۹۵۵۹ ‬
‪ ۲۲۲۲۲۰۱ ‬
۱۴
۴
۱۳۹۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۴۳۱۳۴ ‬
‪ ۱۹۶۹۲۰۹ ‬
۱۴
۵
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۲۵۵۶۰ ‬
‪ ۱۹۸۱۹۵۲ ‬
۱۵
۳
۱۳۹۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۲۵۵۶۱ ‬
‪ ۱۹۸۱۹۵۳ ‬
۱۵
۴
۱۳۹۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh