دانشنامه امام حسین علیه‌السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: فارسی - عربی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۵ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : دانشنامه امام حسین علیه‌السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: فارسی - عربی/ محمدی‌ری‌شهری، با همکاری محمود طباطبایی‌نژاد ، روح ا... سیدطبائی؛ مترجم عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی.
‏مشخصات نشر : ‏‫قم‬‏‫: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏‫‬، ۱۳۸۸ -
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث‏‫؛ ۲۰۴.‬‏‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫ دوره‬‬‏‫‭978-964-493-461-2 :‬ ؛ ‏‫‬‬‬ج.۱، چاپ سوم‬ و چهارم‏‫‬: ‏‫‬‭978-964-493-462-9‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۲‬،چاپ سوم و چهارم‏‫‬: ‏‫‬‭978-964-493-463-6‬‬ ؛ ‏‫‬‬‬ج.۳‬،چاپ سوم و چهارم‏‫‬‭978-964-493-464-3 :‬‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۴،چاپ سوم و چهارم‏‫‬‬‭‭978-964-493-465-0 :‬ ؛ ‏‫‬‬‬ج.۵‬،چاپ سوم وچهارم‏‫‬‭‬‭978-964-493-466-7 :‬‬ ؛ ‏‫‬‬ج. ۶‬، چاپ سوم‬‏‬ و چهارم‏‫‬ ‏‫‬‭978-964-493-467-4 :‏‬‏‬ ؛ ‏‫‬ج.۷، چاپ سوم‬ و چهارم‏‫‬‭978-964-493-468-1 :‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۸‬،چاپ سوم و چهارم‏‫‬‭‬‭978-964-493-469-8 :‬ ؛ ‏‫‬‭‬ج.۹، چاپ سوم‏‬ و چهارم‏‫‬‭‭978-964-493-470-4 : ؛ ‏‫‬‬ج. ۱۰، چاپ سوم‏‬ و چهارم‏‫‬‬‭‭978-964-493-471-1 : ؛ ‏‫‬‬ج.۱۱، چاپ سوم‬ و چهارم‏‫‬‬‭978-964-493-472-8 :‬ ؛ ‏‫‬‬ج. ۱۲، چاپ سوم‬ و چهارم‏‫‬ ‏‫‬‭978-964-493-473-5 :‏‬ ؛ ‏‫‬‭‬ج.۱۳، چاپ سوم‬ و چهارم‏‫‬‬: ‏‫‬‭978-964-493-474-2‬ ؛ ‏‫‬ج. ۱۴، چاپ سوم‏‫‬ ‏‫‬‭978-964-493-475-9 :‏‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ریال‬‏‫: ج. ۱۵‬‏‫: 978-964-493-805-4‬ ؛ ج. ۱۶‏‫: 978-964-493-806-1‬
‏يادداشت : ‏‫فارسی عربی.‬
‏يادداشت : در جلد ششم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم کتاب حاضر مترجم عبدالهادی مسعودی و در جلد چهارم مترجم مهدی مهریزی و در جلد پانزدهم بازبین ترجمه محمد مرادی است.
‏يادداشت : جلد ۱۵ کتاب حاضر با عنوان "دانشنامه امام حسین علیه‌السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: پیوست‌ها" و جلد ۱۶دانشنامه امام حسین علیه‌السلام ، بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ (مقتل‌ها و فهرست‌ها) منتشر شده است.
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱، ۴، ۷ و ۸ ( چاپ اول: ۱۳۸۸).‬
‏يادداشت : ‏‫‬ج. ۱-۱۳(چاپ چهارم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج. ۱ - ۱۴(چاپ سوم: ۱۳۸۸) مکرر.
‏يادداشت : ج.۱۰ - ۱۴( چاپ اول: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج. ۵ (چاپ پنجم : ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱۵ (چاپ اول: ۱۳۹۳).‬
‏يادداشت : ج. ۱۶(چاپ اول: ۱۳۹۳) (فیپا).
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)، ام‍ام‌ س‍وم‌،‏‫ ۴ ‏- ‏۶۱ق.‏‬
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬
‏شناسه افزوده : طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۰ -
‏شناسه افزوده : سیدطبایی،سیدروح‌الله
‏شناسه افزوده : م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌، ‏‫۱۳۴۳ -‬، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث‏‫. سازمان چاپ و نشر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۴۱/۴‏‫‬‭‭/م۳۴۳۵د۲ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۳‎۷‎۹‎۴‎۵
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  دانشنامه امام حسین علیه‌السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: فارسی - عربی
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۶۳ ‬
‪ ‏‫‭BP۴۱/۴ ‏‫‬‭‭/م۳۴۳۵د۲ ۱۳۹۳ ‬
۹
۵۰
۱۳۹۳
۷
 
تالار علوم انسانی
‪ ۹۷۵۷۷۲ ‬
‪ ‏‫‭BP۴۱/۴ ‏‫‬‭‭/م۳۴۳۵د۲ ۱۳۸۸ ‬
۱۶
۱
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۷۵۷۷۳ ‬
‪ ۱۸۰۰۲۱۹ ‬
۱۶
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۵۹ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۸۶ ‬
۱
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۶۰ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۸۵ ‬
۱
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۶۱ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۸۲ ‬
۲
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۶۲ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۸۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۶۳ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۰ ‬
۴
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۶۴ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۱ ‬
۴
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۶۵ ‬
‪ ۹۳۹۰۵۸ ‬
۶
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۶۶ ‬
‪ ۹۳۹۰۵۹ ‬
۶
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۶۷ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۸۳ ‬
۸
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۶۸ ‬
‪ ۱۰۵۶۶۵۷ ‬
۸
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۶۹ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۵ ‬
۹
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۰ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۴ ‬
۹
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۱ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۶ ‬
۱۰
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۲ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۷ ‬
۱۰
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۷۳ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۵۵ ‬
۱۱
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۴۷۴ ‬
‪ ۱۰۵۶۲۵۴ ‬
۱۱
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۵ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۳ ‬
۱۲
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۶ ‬
‪ ۸۹۵۱۳۲ ‬
۱۲
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۷ ‬
‪ ۹۴۸۸۰۳ ‬
۱۳
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۸ ‬
‪ ۹۴۸۸۰۱ ‬
۱۳
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۷۹ ‬
‪ ۹۶۳۴۶۶ ‬
۱۴
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۴۸۰ ‬
‪ ۹۶۳۴۶۷ ‬
۱۴
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۲۶۰۱ ‬
‪ ۹۴۲۸۷۶ ‬
۷
۱۶
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۷۷۵۶۰ ‬
‪ ۱۴۱۹۲۸۱ ‬
۳
۷
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۰۹۹۴ ‬
‪ ۹۴۸۸۰۲ ‬
۳
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۰۹۹۵ ‬
‪ ۹۳۹۰۵۷ ‬
۵
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۰۴۲۲ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۰۷ ‬
۵
۱۵
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۱۷۱۵ ‬
‪ ۱۲۰۴۲۴۸ ‬
۹
۲۰
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۱۷۹۳ ‬
‪ ۱۲۰۲۵۶۰ ‬
۳
۲۰
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۶۹۸۷ ‬
‪ ۱۴۱۹۲۸۳ ‬
۶
۲۰
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۳۳۷۴ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۱۱ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۰۹۳ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۱۲ ‬
۱۰
۳۰
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۰۹۶ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۲۷ ‬
۳
۳۳
۱۳۸۹
۱۳۸۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۰۹۷ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۰۸ ‬
۱۲
۳۰
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۰۹۹ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۲۸ ‬
۲
۳۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۰۱ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۱۰ ‬
۱۱
۳۵
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۰۳ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۱۷ ‬
۸
۳۶
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۰۶ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۲۴ ‬
۴
۳۸
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۰۸ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۱۴ ‬
۹
۳۹
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۱۰ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۲۱ ‬
۶
۴۱
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۱۲ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۲۳ ‬
۵
۴۰
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۵۷۱۱۳ ‬
‪ ‏۲۱۵۴۴۹۲ ‬
۷
۴۲
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۱۴ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۱۸ ‬
۷
۴۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۱۶ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۰۷ ‬
۱۳
۴۵
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۱۱۷ ‬
‪ ۱۱۹۱۱۳۱ ‬
۱
۴۵
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۲ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۱۶ ‬
۱۳
۲۱
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۳ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۰۹ ‬
۱
۲۲
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۴ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۱۰ ‬
۴
۲۳
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۵ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۱۱ ‬
۷
۲۴
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۶ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۱۲ ‬
۸
۲۵
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۷ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۱۳ ‬
۱۰
۲۶
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۸ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۱۴ ‬
۱۱
۲۷
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۷۱۹ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۱۵ ‬
۱۲
۲۸
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۳۵۷۲۰ ‬
‪ ‏۲۱۵۴۶۱۹ ‬
۱۴
۲۹
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۷۹۷۲ ‬
‪ ۱۱۷۸۶۲۹ ‬
۱۳
۱۵
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۷۹۷۳ ‬
‪ ۱۱۷۸۶۲۸ ‬
۱۴
۱۰
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۵۷۵۲ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۱۹ ‬
۵
۱
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۵۷۵۳ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۲۲ ‬
۹
۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۵۷۵۴ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۱۸ ‬
۴
۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۵۷۵۵ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۲۳ ‬
۱۳
۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۵۷۵۶ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۲۰ ‬
۶
۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۵۷۵۷ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۲۱ ‬
۷
۱
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۵۷۵۸ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۲۴ ‬
۱۴
۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۰۶۳۳ ‬
‪ ۱۳۶۱۴۱۶ ‬
۵
۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۴۰۲۰ ‬
‪ ۱۱۷۸۵۳۵ ‬
۱۲
۴
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۴۰۲۱ ‬
‪ ۱۱۷۸۵۳۴ ‬
۱۲
۵
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۹۶۸۳ ‬
‪ ۱۳۳۶۹۴۳ ‬
۹
۳۰
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۹۶۸۴ ‬
‪ ۱۳۳۶۹۴۲ ‬
۹
۳۱
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۵۰۲۵ ‬
‪ ۱۳۳۷۱۲۰ ‬
۷
۴۷
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۵۰۲۶ ‬
‪ ۱۳۳۷۱۱۹ ‬
۴
۴۸
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۱۵ ‬
‪ ۲۲۹۶۹۱ ‬
۱
۳
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۱۶ ‬
‪ ۲۶۰۲۵۲ ‬
۱
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۱۷ ‬
‪ ۲۰۰۳۶۴ ‬
۲
۳
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۱۸ ‬
‪ ۱۵۰۷۲ ‬
۲
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۱۹ ‬
‪ ۲۶۰۰۰۵ ‬
۳
۳
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۰ ‬
‪ ۱۵۷۷۵ ‬
۳
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۱ ‬
‪ ۲۵۲۴۲۲ ‬
۴
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۲ ‬
‪ ۲۶۰۰۵۳ ‬
۴
۵
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۳ ‬
‪ ۲۲۹۴۸۹ ‬
۵
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۴ ‬
‪ ۱۰۳۱۶ ‬
۵
۵
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۵ ‬
‪ ۲۲۹۳۰۲ ‬
۶
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۶ ‬
‪ ۱۸۵۴۹۸ ‬
۶
۵
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۷ ‬
‪ ۲۵۰۳۱۸ ‬
۱۱
۳
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۸ ‬
‪ ۲۵۰۱۴۵ ‬
۱۱
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۲۹ ‬
‪ ۲۵۷۱۶۲ ‬
۱۲
۳
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۳۰ ‬
‪ ۲۲۹۷۶۸ ‬
۱۲
۶
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۳۱ ‬
‪ ۲۶۰۱۹۱ ‬
۱۳
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۳۲ ‬
‪ ۲۲۹۵۹۴ ‬
۱۳
۷
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۳۳ ‬
‪ ۱۳۲۵۷ ‬
۱۴
۴
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۴۶۶۳۴ ‬
‪ ۱۴۲۷۴ ‬
۱۴
۵
۱۳۹۳
۷
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۶۹۰۰۰ ‬
‪ ‏‫‭BP۴۱/۴ ‏‫‬‭‭/م۳۴۳۵د۲ ۱۳۸۸ ‬
۸
۳
۱۳۹۳
۷
قفسه باز
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۹۰۰۱ ‬
‪ ‬
۸
۴
۱۳۹۳
۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۹۰۰۲ ‬
‪ ‬
۹
۴
۱۳۹۳
۷
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۶۹۰۰۳ ‬
‪ ‏‫‭BP۴۱/۴ ‏‫‬‭‭/م۳۴۳۵د۲ ۱۳۸۸ ‬
۹
۵
۱۳۹۳
۷
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۶۹۰۰۴ ‬
‪ ‏‫‭BP۴۱/۴ ‏‫‬‭‭/م۳۴۳۵د۲ ۱۳۸۸ ‬
۱۰
۳
۱۳۹۳
۷
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۵۵۷۰ ‬
‪ ‏۲۱۵۴۶۱۸ ‬
۱۵
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۵۵۷۱ ‬
‪ ۱۷۲۲۹۴۶ ‬
۱۵
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۸۴۲۹ ‬
‪ ۱۸۰۲۴۸۹ ‬
۱۴
۸
۱۳۸۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh