ب‍ررس‍ی‌ ک‍وت‍اه‍ی‌ از آث‍ار س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، وق‍ای‍ع‌ ن‍گ‍ار ج‍ن‍وب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۰-۲۲۷۵۵
‏سرشناسه : ان‍ج‍م‌روز، ع‍ب‍اس‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ک‍وت‍اه‍ی‌ از آث‍ار س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، وق‍ای‍ع‌ ن‍گ‍ار ج‍ن‍وب‌/ ان‍ج‍م‌روز، ع‍ب‍اس‌
‏منشا مقاله : ، ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ا، ش‌ ۴۶، ۴۷ ، (م‍رداد، ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۰): ص‌ ۱۲۴ - ۱۲۵.
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ اع‍لام‌ ال‍ن‍اس‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ (ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ و خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌)
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ س‍رزم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌ در ص‍د س‍ال‌ پ‍ی‍ش‌
‏توصیفگر : س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏توصیفگر : اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د
‏توصیفگر : ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍اری‌
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ک‍وت‍اه‍ی‌ از آث‍ار س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، وق‍ای‍ع‌ ن‍گ‍ار ج‍ن‍وب‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh