کیهان ورزشی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : کیهان ورزشی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه کیهان، ۱۳۵۰ -: چاپخانه کیهان
‏فاصله انتشار : هفتگي
‏شاپا : 1024-9842
‏يادداشت : تا شماره ۸۶۳، ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ در فرمت روزنامه چاپ شده است.
‏يادداشت : صاحب امتیاز:مصطفی مصباح‌زاده
صاحب امتیاز: موسسه کیهان
مدیرمسئول: منوچهر قراگزلو
‏موضوع : ورزش- نشریات ادواری
ورزش-- ایران -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : م‍ص‍ب‍اح‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۲۸۷-، صاحب‌امتیاز
Mesbahzadeh, Mostafa
ق‍راگ‍زل‍و، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، مدیر مسئول
‏رده بندی کنگره : ‏‫GV۵۶۱‬
‏رده بندی د... : ‏‫۷۹۶/۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۶۹۷۶۳۹‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‏‫‭kayhanvarzeshi@yahoo.com
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  کیهان ورزشی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۰۷ ‪ ۱۳۵۰
ش۸۶۵-۸۷۶، ۸۸۱-۸۹۰(۲۱فروردین-۳۰مرداد)
‪ 2682520
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۰۸ ‪ ۱۳۵۰
ش۸۶۴-۸۷۶، ۸۸۲-۸۹۴(۱۴فروردین-۲۷شهریور)
‪ 2682527
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۰۹ ‪ ۱۳۵۰-۱۳۶۸
ش۸۹۱-۸۹۷، ۸۹۹-۹۰۰، ۹۰۲-۹۰۴، ۹۰۶-۹۱۳، ۹۱۸-۹۱۹(۶شهریور-۲۱اسفند۱۳۵۰)؛ س۳۵: ش۱۸۲۵-۱۸۳۷(۲دی-۲۶اسفند۱۳۶۸)
‪ 2569443
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۰ ‪ ۱۳۵۰
ش۸۹۵-۹۲۰(۳مهر-۲۸اسفند)
‪ 2682628
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۱ ‪ ۱۳۵۱
ش۹۲۲-۹۳۰، ۹۳۲، ۹۳۴، ۹۳۶-۹۳۸(۱۹فروردین-۳۱تیر)
‪ 2682631
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۲ ‪ ۱۳۵۱
ش۹۲۱-۹۳۸(۱۲فروردین-۳۱تیر)
‪ 2682633
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۳ ‪ ۱۳۵۱
ش۹۳۹-۹۶۰(۷مرداد-۲۷آبان)
‪ 2682634
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۴ ‪ ۱۳۵۱
ش۹۳۹-۹۴۳، ۹۵۰-۹۶۰(۷مرداد-۲۷آبان)
‪ 2682637
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۵ ‪ ۱۳۵۱
ش۹۶۱-۹۶۴، ۹۶۶-۹۷۸(۴آذر-۲۶اسفند)
‪ 2682638
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۶ ‪ ۱۳۵۱
ش۹۶۱-۹۷۸(۴آذر-۲۶اسفند)
‪ 2682639
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۷ ‪ ۱۳۵۲
ش۹۷۹-۹۸۹، ۹۹۱-۹۹۵(۱۱فروردین-۳۰تیر)
‪ 2682641
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۸ ‪ ۱۳۵۲
ش۹۷۹-۱۰۰۴(۱۱فروردین-۳۱شهریور)
‪ 2682642
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۹ ‪ ۱۳۵۲
ش۹۹۶-۹۹۷، ۹۹۹-۱۰۰۷، ۱۰۱۰-۱۰۱۵(۶مرداد-۱۷آذر)
‪ 2682645
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۰ ‪ ۱۳۵۲
ش۱۰۰۵-۱۰۱۵(۷مهر-۱۷آذر)
‪ 2682647
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۱ ‪ ۱۳۵۲
س۱۹: ش۱۰۱۶-۱۰۲۱، ۱۰۲۴-۱۰۲۸(۲۴آذر-۱۸اسفند)
‪ 2682648
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۲ ‪ ۱۳۵۲
س۱۹: ش۱۰۱۶-۱۰۲۹(۲۴آذر-۲۵اسفند)
‪ 2682649
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۳ ‪ ۱۳۵۳
س۱۹: ش۱۰۳۰-۱۰۵۱(۱۰فروردین-۲۹تیر)
‪ 2682650
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۴ ‪ ۱۳۵۳
س۱۹: ش۱۰۳۱-۱۰۳۹، ۱۰۴۲، ۱۰۴۴، ۱۰۴۶، ۱۰۴۸، ۱۰۵۰-۱۰۵۱(۱۷فروردین-۲۹تیر)
‪ 2682659
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۵ ‪ ۱۳۵۳
س۱۹: ش۱۰۵۲-۱۰۵۶، ۱۰۵۹-۱۰۶۹(۵مرداد-۲۵آبان)
‪ 2682662
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۶ ‪ ۱۳۵۳
س۱۹: ش۱۰۵۲-۱۰۷۱(۵مرداد-۹آذر)
‪ 2682663
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۷ ‪ ۱۳۵۳-۱۳۵۴
س۱۹-۲۰: ش۱۰۷۲-۱۰۹۳(۱۶آذر۱۳۵۳-۲۰اردیبهشت۱۳۵۴)
‪ 2682667
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۹ ‪ ۱۳۵۳-۱۳۵۵
س۱۹-۲۲: ش۱۰۷۱-۱۱۸۹(۹آذر۱۳۵۳-۲۸اسفند۱۳۵۵)
‪ 2685932
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۰ ‪ ۱۳۵۴
س۲۰: ش۱۰۸۸، ۱۰۹۰-۱۰۹۹(۱۶فروردین-۳۱خرداد)
‪ 2685933
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۱ ‪ ۱۳۵۴
س۲۰: ش۱۰۹۴-۱۱۱۳(۲۷اردیبهشت-۵مهر)
‪ 2685934
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۲ ‪ ۱۳۵۴
س۲۰: ش۱۱۰۰-۱۱۰۲، ۱۱۰۴-۱۱۱۲(۷تیر-۲۹شهریور)
‪ 2685936
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۳ ‪ ۱۳۵۴
ش۱۱۱۴-۱۱۲۰(۱۲مهر-۲۴آبان)
‪ 2685937
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۴ ‪ ۱۳۵۴
س۲۰-۲۱: ش۱۱۱۳-۱۱۱۴، ۱۱۱۶-۱۱۲۵(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2685941
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۵ ‪ ۱۳۵۴
س۲۰-۲۱: ش۱۱۲۱-۱۱۲۹(۱آذر-۲۷دی)
‪ 2685942
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۶ ‪ ۱۳۵۴
س۲۱: ش۱۱۲۶-۱۱۳۸(۶دی-۳۰اسفند)
‪ 2685947
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۷ ‪ ۱۳۵۴
س۲۱: ش۱۱۳۰-۱۱۳۸(۴بهمن-۳۰اسفند)
‪ 2685948
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۸ ‪ ۱۳۵۵
س۲۱: ش۱۱۳۹-۱۱۵۰(۱۴فروردین-۲۹خرداد)
‪ 2685950
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۳۹ ‪ ۱۳۵۵
س۲۱: ش۱۱۶۴-۱۱۶۹، ۱۱۷۰-۱۱۷۶، ۱۱۷۹(۳مهر-۱۸دی)
‪ 2685951
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۰ ‪ ۱۳۵۵
س۲۱-۲۲: ش۱۱۶۶-۱۱۸۹(۱۷مهر-۲۸اسفند)
‪ 2685955
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۱ ‪ ۱۳۵۵
س۲۱-۲۲: ش۱۱۷۷-۱۱۷۸، ۱۱۸۰-۱۱۸۱، ۱۱۸۳-۱۱۸۶، ۱۱۸۸-۱۱۸۹(۴دی-۲۸اسفند)
‪ 2685956
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۲ ‪ ۱۳۵۶
س۲۲: ش۱۱۹۰-۱۲۰۱(۱۳فروردین-۲۸خرداد)
‪ 2685959
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۳ ‪ ۱۳۵۶
س۲۲: ش۱۱۹۱-۱۲۰۱(۲۰فروردین-۲۸خرداد)<کسری: ۱۱۹۵، ۱۱۹۷>
‪ 2685960
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۴ ‪ ۱۳۵۶-۱۳۵۷
س۲۲: ش۱۱۹۳-۱۱۹۹(۳اردیبهشت-۱۴خرداد۱۳۵۶)<کسری: ۱۱۹۴-۱۱۹۵، ۱۱۹۷-۱۱۹۸>؛س۲۳: ش۱۲۳۸-۱۲۷۰(۱۳اسفند۱۳۵۶-۲۹مهر۱۳۵۷)<کسری: ۱۲۴۲-۱۲۴۵، ۱۲۴۷-۱۲۵۱، ۱۲۵۳-۱۲۵۹، ۱۲۶۱-۱۲۶۲، ۱۲۶۵-۱۲۶۶، ۱۲۶۸-۱۲۶۹>
‪ 2685961
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۵ ‪ ۱۳۵۶
ش۱۲۰۲-۱۲۱۴(۴تیر-۲۶شهریور)
‪ 2685964
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۶ ‪ ۱۳۵۶
س۲۲: ش۱۲۰۳-۱۲۱۴(۱۱تیر-۲۶شهریور)
‪ 2685965
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۷ ‪ ۱۳۵۶
س۲۲: ش۱۲۰۳-۱۲۲۶(۱۱تیر-۱۹آذر)<کسری: ۱۲۰۴-۱۲۰۷، ۱۲۲۰>
‪ 2685966
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۹ ‪ ۱۳۵۶
س۲۲-۲۳: ش۱۲۱۵-۱۲۲۷(۲مهر-۲۶آذر)
‪ 2685972
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۰ ‪ ۱۳۵۶
س۲۳: ش۱۲۲۸-۱۲۴۰(۳۰دی-۲۷اسفند)
‪ 2685974
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۱ ‪ ۱۳۵۶
س۲۳: ش۱۲۲۸-۱۲۴۰(۳دی-۲۷اسفند)
‪ 2685977
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۲ ‪ ۱۳۵۷
س۲۳: ش۱۲۴۱-۱۲۵۲(۱۲فروردین-۲۷خرداد)
‪ 2685983
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۳ ‪ ۱۳۵۷
س۲۳: ش۱۲۵۳-۱۲۶۵(۳تیر-۲۵شهریور)
‪ 3754184
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۴ ‪ ۱۳۵۷
س۲۳: ش۱۲۶۶-۱۲۷۲(۱مهر-آبان)
‪ 2685985
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۵ ‪ ۱۳۵۸
ش۱۲۹۴-۱۳۰۷(۲تیر-۲۱شهریور)<کسری: ۱۲۹۵>
‪ 2671422
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۶ ‪ ۱۳۵۸
ش۱۳۲۳-۱۳۳۲(۲۲دی-۲۵اسفند)<کسری: ۱۳۲۹-۱۳۳۱>
‪ 2671424
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۷ ‪ ۱۳۵۹
ش۱۳۳۴-۱۳۴۲(۲۳فروردین-۱۷خرداد)
‪ 2685989
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۸ ‪ ۱۳۵۹
ش۱۳۳۳-۱۳۵۷(۱۶فروردین-۲۹شهریور)
‪ 2685988
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۹ ‪ ۱۳۵۹-۱۳۶۰
س۲۶-۲۷: ش۱۳۳۳-۱۴۳۲(۱۶فروردین۱۳۵۹-۲۲اسفند۱۳۶۰)<کسری: ۱۳۴۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۷، ۱۳۷۱-۱۳۷۲، ۱۳۷۶-۱۳۷۷، ۱۳۸۰-۱۳۸۳، ۱۳۸۹-۱۳۹۲، ۱۳۹۶، ۱۴۰۰-۱۴۰۱>
‪ 2671434
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۰ ‪ ۱۳۵۹-۱۳۶۰
س۲۵: ش۱۳۳۶-۱۳۷۳(۶اردیبهشت-۲۰دی۱۳۵۹)<کسری: ۱۱۳۷-۱۳۴۸، ۱۳۵۰-۱۳۶۷، ۱۳۶۹-۱۳۷۲>؛س۲۶: ش۱۴۰۹-۱۴۱۱(۱۱-۲۵مهر۱۳۶۰)
‪ 2671440
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۱ ‪ ۱۳۵۹
ش۱۳۴۳-۱۳۴۸(۲۴خرداد-۲۸تیر)
‪ 2671442
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۲ ‪ ۱۳۵۹
س۲۶: ش۱۳۵۸-۱۳۸۲(۵مهر-۲۳اسفند)
‪ 2671444
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۳ ‪ ۱۳۶۰
س۲۶: ش۱۳۸۳-۱۳۹۸(۱فروردین-۲۷تیر)
‪ 2671451
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۴ ‪ ۱۳۶۰
س۲۶: ش۱۳۹۹-۱۴۱۶(۳مرداد-۳۰آبان)
‪ 2671507
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۵ ‪ ۱۳۶۰
س۲۶: ش۱۴۱۴-۱۴۱۶(۱۶-۳۰آبان)
‪ 2671525
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۶ ‪ ۱۳۶۰
س۲۶-۲۷: ش۱۴۱۷-۱۴۳۳(۷آذر-۲۹اسفند)
‪ 2671537
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۷ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۳۴-۱۴۴۴، ۱۴۴۷-۱۴۵۴، ۱۴۵۶-۱۴۵۸(۲۱فروردین-۲۷شهریور)
‪ 2671614
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۸ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷-۲۸: ش۱۴۵۹-۱۴۷۶، ۱۴۷۸-۱۴۸۴(۳مهر-۲۸اسفند)
‪ 2685990
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۹ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷-۲۸: ش۱۴۵۹-۱۴۸۰، ۱۴۸۲-۱۴۸۴(۳مهر-۲۸اسفند)
‪ 2671677
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۰ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸: ش۱۴۸۵-۱۴۹۹(۲۰فروردین-۲۵تیر)
‪ 2671684
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۱ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸: ش۱۴۸۵-۱۴۹۹(۲۰فروردین-۲۵تیر)
‪ 2685991
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۲ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸-۲۹(۲۰فروردین-۲۰اسفند)
‪ 2671685
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۳ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸: ش۱۴۸۵-۱۵۱۹، ۱۵۲۱-۱۵۳۳(۲۰فروردین-۲۰اسفند)
‪ 2686039
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۴ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸: ش۱۴۹۵(۲۸خرداد)
‪ 2671687
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۵ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸: ش۱۵۰۰-۱۵۱۷(۱مرداد-۲۸آبان)
‪ 2686040
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۶ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸: ش۱۵۰۰-۱۵۱۷(۱مرداد-۲۸آبان)
‪ 2671691
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۷ ‪ ۱۳۶۲
ش۱۵۱۸-۱۵۳۴(۵آذر-۲۷اسفند)
‪ 2673146
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۸ ‪ ۱۳۶۲
س۲۸-۲۹: ش۱۵۱۸-۱۵۳۴(۵آذر-۲۷اسفند)
‪ 2686041
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۹ ‪ ۱۳۶۳
س۲۹: ش۱۵۳۵-۱۵۴۴(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2673147
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۰ ‪ ۱۳۶۳
س۲۹: ش۱۵۳۵-۱۵۴۴(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2686050
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۱ ‪ ۱۳۶۳
س۲۹: ش۱۵۴۵-۱۵۵۸(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2673151
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۲ ‪ ۱۳۶۳
س۲۹: ش۱۵۴۵-۱۵۵۸(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2686053
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۳ ‪ ۱۳۶۳
س۲۹-۳۰: ش۱۵۵۹-۱۵۷۰(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2673154
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۴ ‪ ۱۳۶۳
س۲۹-۳۰: ش۱۵۵۹-۱۵۷۰(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2686055
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۵ ‪ ۱۳۶۳
س۳۰: ش۱۵۷۱-۱۵۸۳(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2673157
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۶ ‪ ۱۳۶۳
س۳۰: ش۱۵۷۱-۱۵۸۳(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2686058
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۷ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰: ش۱۵۸۴-۱۵۹۳(۲۴فروردین-۲۵خرداد)
‪ 2673161
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۸ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰: ش۱۵۸۴-۱۵۹۳(۲۴فروردین-۲۵خرداد)
‪ 2686063
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۸۹ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰: ش۱۵۹۴-۱۶۰۷(۱تیر-۳۰شهریور)
‪ 2673164
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۰ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰: ش۱۵۹۴-۱۶۰۷(۱تیر-۳۰شهریور)
‪ 2686065
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۱ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰: ش۱۶۰۸-۱۶۱۵(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2673166
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۲ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰: ش۱۶۰۸-۱۶۱۵(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2686068
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۳ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰-۳۱: ش۱۶۱۶-۱۶۲۰(۲-۳۰آذر)
‪ 2686125
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۴ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰-۳۱: ش۱۶۱۶-۱۶۲۴(۲آذر-۲۸دی)
‪ 2673171
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۵ ‪ ۱۳۶۴
س۳۱: ش۱۶۲۱-۱۶۲۵(۷دی-۵بهمن)
‪ 2673230
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۶ ‪ ۱۳۶۴
س۳۱: ش۱۶۲۵-۱۶۳۲(۵بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2673238
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۷ ‪ ۱۳۶۴
س۳۱: ش۱۶۲۶-۱۶۳۲(۱۶بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2702051
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۸ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۳۳-۱۶۳۸(۲۳فروردین-۲۷اردیبهشت)
‪ 2673241
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۹۹ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۳۳-۱۶۳۸(۲۳فروردین-۲۷اردیبهشت)
‪ 2686129
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۰ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۳۹-۱۶۴۳(۳-۳۱خرداد)
‪ 2673250
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۱ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۳۹-۱۶۴۳(۳-۳۱خرداد)
‪ 2686136
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۲ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۴۴-۱۶۵۰(۷تیر-۱۸مرداد)
‪ 2673252
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۳ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۴۴-۱۶۴۶، ۱۶۴۸-۱۶۵۰(۷تیر-۱۸مرداد)
‪ 2686138
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۴ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۵۱-۱۶۵۶(۲۵مرداد-۲۹شهریور)
‪ 2686141
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۵ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۵۱-۱۶۵۶(۲۵مرداد-۲۹شهریور)
‪ 2673295
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۶ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۵۷-۱۶۶۳(۵مهر-۲۴آبان)
‪ 2686142
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۷ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۵۷-۱۶۶۳(۵مهر-۲۴آبان)
‪ 2673300
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۸ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱-۳۲: ش۱۶۶۴-۱۶۶۹(۱آذر-۶دی)
‪ 2686145
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۰۹ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۶۴-۱۶۶۹(۱آذر-۶دی)
‪ 2673303
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۰ ‪ ۱۳۶۵
س۳۲: ش۱۶۷۰-۱۶۸۰(۱۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2686153
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۱ ‪ ۱۳۶۵
س۳۲: ش۱۶۷۰-۱۶۸۰(۱۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2673305
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۲ ‪ ۱۳۶۶
س۳۲: ش۱۶۸۱-۱۶۹۱(۲۲فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2673336
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۳ ‪ ۱۳۶۶
س۳۲: ش۱۶۸۱-۱۶۹۱(۲۲فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2686155
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۴ ‪ ۱۳۶۶
س۳۲: ش۱۶۹۲-۱۶۹۴، ۱۶۹۶-۱۷۰۰، ۱۷۰۲-۱۷۰۴(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2673338
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۵ ‪ ۱۳۶۶
س۳۲: ش۱۶۹۲، ۱۶۹۷-۱۹۶۸، ۱۷۰۰-۱۷۰۱، ۱۷۰۳-۱۷۰۴(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2686156
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۶ ‪ ۱۳۶۶
س۳۲-۳۳: ش۱۷۰۵، ۱۷۰۷-۱۷۱۱، ۱۷۱۳-۱۷۱۷(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2686157
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۷ ‪ ۱۳۶۶
س۳۲: ش۱۷۰۵، ۱۷۰۷-۱۷۱۱، ۱۷۱۳-۱۷۱۷(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2673347
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۸ ‪ ۱۳۶۶
س۳۳: ش۱۷۱۹-۱۷۲۹(۱۲دی-۲۲اسفند)
‪ 2673366
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۹ ‪ ۱۳۶۶
س۳۳: ش۱۷۱۹-۱۷۲۷، ۱۷۲۹(۱۲دی-۲۲اسفند)
‪ 2686159
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۰ ‪ ۱۳۶۷
ش۱۷۳۰-۱۷۳۹(۲فروردین-۲۱خرداد)
‪ 2673367
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۱ ‪ ۱۳۶۷
ش۱۷۳۲-۱۷۳۴، ۱۷۳۷، ۱۷۴۰، ۱۷۴۲-۱۷۴۴(۳اردیبهشت-۲۵تیر)
‪ 2673418
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۲ ‪ ۱۳۶۷
س۳۳: ش۱۷۴۵-۱۷۵۳(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2673424
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۳ ‪ ۱۳۶۷
س۳۳: ش۱۷۴۵-۱۷۵۳(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2686163
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۴ ‪ ۱۳۶۷
س۳۳-۳۴: ش۱۷۵۴-۱۷۶۶(۲مهر-۲۶آذر)
‪ 2686168
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۵ ‪ ۱۳۶۷
س۳۳-۳۴: ش۱۷۵۴-۱۷۶۶(۲مهر-۲۶آذر)
‪ 2673468
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۶ ‪ ۱۳۶۷
س۳۴: ش۱۷۶۷-۱۷۷۸(۳دی-۲۷اسفند)
‪ 2686170
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۷ ‪ ۱۳۶۷
س۳۴: ش۱۷۶۷-۱۷۷۸(۳دی-۲۷اسفند)
‪ 2673529
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۸ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۷۸۸-۱۷۹۴(۱۹فروردین-۳۰اردیبهشت)
‪ 2673532
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۹ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۷۸۸-۱۷۹۴(۱۹فروردین-۳۰اردیبهشت)
‪ 2686171
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۰ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۷۹۵-۱۸۰۳(۶خرداد-۳۱تیر)
‪ 2686173
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۱ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۷۹۵-۱۸۰۳(۶خرداد-۳۱تیر)
‪ 2677773
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۲ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۸۰۴-۱۸۱۱(۷مرداد-۲۵شهریور)
‪ 2677776
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۳ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۸۰۴-۱۸۱۱(۷مرداد-۲۵شهریور)
‪ 2686175
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۴ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۸۱۲-۱۸۲۰(۱مهر-۲۷آبان)
‪ 2686181
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۵ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۸۱۲-۱۸۲۰(۱مهر-۲۷آبان)
‪ 2677778
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۶ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴-۳۵: ش۱۸۲۰-۱۸۲۹(۲۷آبان-۳۰دی)
‪ 2677779
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۷ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۸۲۱-۱۸۲۸(۴آذر-۲۳دی)
‪ 2677780
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۸ ‪ ۱۳۶۸
س۳۵: ش۱۸۳۰-۱۸۳۷(۷بهمن-۲۶اسفند)
‪ 2686222
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۳۹ ‪ ۱۳۶۸
س۳۵: ش۱۸۳۰-۱۸۳۷(۷بهمن-۲۶اسفند)
‪ 2677792
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۰ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۳۸-۱۸۴۷(۲۵فروردین-۲۶خرداد)"ویژه نامه جام جهانی ۹۰ایتالیا، خرداد۱۳۶۹ ضمیمه است"
‪ 2686225
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۱ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۳۸-۱۸۴۷(۲۵فروردین-۲۶خرداد)"ویژه نامه جام جهانی ایتالیا خرداد۱۳۶۹ضمیمه است"
‪ 2677794
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۲ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۴۸-۱۸۶۱(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2677796
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۳ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۴۸-۱۸۵۰، ۱۸۵۲-۱۸۶۱(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2686230
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۴ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۶۲-۱۸۷۳(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2677798
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۵ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۶۲-۱۸۷۳(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2686236
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۶ ‪ ۱۳۶۹
س۳۶: ش۱۸۷۴-۱۸۸۵(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2686239
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۷ ‪ ۱۳۶۹
س۳۶: ش۱۸۷۴-۱۸۸۵(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2677801
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۸ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۸۸۶-۱۸۹۱(۲۴فروردین-۲۸اردیبهشت)
‪ 2677804
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۴۹ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۸۸۶-۱۸۹۱(۲۴فروردین-۲۸اردیبهشت)
‪ 2686242
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۰ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۸۹۲-۱۸۹۹(۴خرداد-۲۲تیر)
‪ 2686243
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۱ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۸۹۲-۱۸۹۹(۴خرداد-۲۲تیر)
‪ 2677809
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۲ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۰-۱۹۰۸(۵مرداد-۳۰شهریور)
‪ 2686345
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۳ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۰-۱۹۰۸(۵مرداد-۳۰شهریور)
‪ 2677815
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۴ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۹-۱۹۱۶(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2677823
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۵ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۹-۱۹۱۶(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2686349
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۶ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶-۳۷: ش۱۹۱۷-۱۹۲۵(۲آذر-۲۸دی)
‪ 2677825
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۷ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶-۳۷: ش۱۹۱۷-۱۹۲۵(۲آذر-۲۸دی)
‪ 2677826
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۸ ‪ ۱۳۷۰
س۳۷: ش۱۹۲۶-۱۹۳۳(۵بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2677828
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۹ ‪ ۱۳۷۰
س۳۷: ش۱۹۲۶-۱۹۳۳(۵بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2686353
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۰ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۳۴-۱۹۳۹(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2677830
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۱ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۳۴-۱۹۳۹(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2686355
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۲ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۴۰-۱۹۴۹(۲خرداد-۳مرداد)
‪ 2677832
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۳ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۴۰-۱۹۴۸(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2677833
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۴ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۴۵، ۱۹۵۷(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2677835
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۵ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۴۹-۱۹۵۷(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2677836
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۶ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷-۳۸: ش۱۹۵۸-۱۹۷۰(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2677840
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۷ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۵۸-۱۹۷۰(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2686360
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۸ ‪ ۱۳۷۱
س۳۸: ش۱۹۷۱-۱۹۸۲(۵دی-۲۵اسفند)
‪ 2677841
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۹ ‪ ۱۳۷۱
س۳۸: ش۱۹۷۱-۱۹۸۲(۵دی-۲۵اسفند)
‪ 2686390
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۰ ‪ ۱۳۷۲
س۳۸: ش۱۹۸۳-۱۹۹۳(۲۱فروردین-۲۹خرداد)
‪ 2677842
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۱ ‪ ۱۳۷۲
س۳۸: ش۱۹۸۳-۱۹۹۳(۲۱فروردین-۲۹خرداد)
‪ 2686395
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۲ ‪ ۱۳۷۲
س۳۹: ش۲۰۴۱-۲۰۵۳(۴تیر-۲۶شهریور)
‪ 2686401
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۳ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹: ش۲۰۴۱-۲۰۵۳(۴تیر-۲۶شهریور)
‪ 2677843
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۴ ‪ ۱۳۷۲
س۳۸: ش۱۹۹۴-۲۰۰۵(۵تیر-۲۷شهریور)
‪ 2677852
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۵ ‪ ۱۳۷۲
س۳۸: ش۱۹۹۴-۲۰۰۵(۵تیر-۲۷شهریور)
‪ 2686407
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۶ ‪ ۱۳۷۲
س۳۸: ش۲۰۰۶-۲۰۱۸(۳مهر-۲۷آذر)
‪ 2677853
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۷ ‪ ۱۳۷۲
س۳۹-۳۸: ش۲۰۰۶-۲۰۱۸(۳مهر-۲۷آذر)
‪ 2686412
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۸ ‪ ۱۳۷۲
س۳۹: ش۲۰۱۹-۲۰۳۰(۴دی-۲۴اسفند)
‪ 2677854
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۹ ‪ ۱۳۷۲
س۳۹: ش۲۰۱۹-۲۰۳۰(۴دی-۲۴اسفند)
‪ 2686416
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۰ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹: ش۲۰۳۱-۲۰۴۰(۲۰فروردین-۲۱خرداد)
‪ 2677857
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۱ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹: ش۲۰۳۱-۲۰۴۰(۲۰فروردین-۲۱خرداد)
‪ 2686423
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۲ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹: ش۲۰۳۱-۲۰۳۲، ۲۰۳۴-۲۰۴۰(۲۰فروردین-۲۱خرداد)
‪ 2686818
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۳ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹-۴۰: ش۲۰۵۴-۲۰۶۶(۲مهر-۲۷آذر)
‪ 2677865
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۴ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹-۴۰: ش۲۰۵۴-۲۰۵۶، ۲۰۵۸-۲۰۶۶(۲مهر-۲۷آذر)
‪ 2686819
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۵ ‪ ۱۳۷۳
س۴۰: ش۲۰۶۷-۲۰۷۸(۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2677868
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۶ ‪ ۱۳۷۳
س۴۰: ش۲۰۶۷-۲۰۷۸(۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2686823
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۷ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰: ش۲۰۷۹-۲۰۸۷(۲۶فروردین-۲۷خرداد)
‪ 2677869
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۸ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰: ش۲۰۷۹-۲۰۸۷(۲۶فروردین-۲۷خرداد)
‪ 2686828
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۹ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰: ش۲۰۸۸-۲۱۰۰(۳تیر-۲۵شهریور)
‪ 2677874
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۰ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰: ش۲۰۸۸-۲۱۰۰(۳تیر-۲۵شهریور)
‪ 2686833
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۱ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰: ش۲۱۰۱-۲۱۱۳(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2677875
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۲ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰: ش۲۱۰۱-۲۱۱۳(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2686842
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۳ ‪ ۱۳۷۴
س۴۱: ش۲۱۱۴-۲۱۲۵(۲دی-۲۲اسفند)
‪ 2677879
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۴ ‪ ۱۳۷۴
س۴۱: ش۲۱۱۴-۲۱۲۵(دی-اسفند)
‪ 2686843
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۵ ‪ ۱۳۷۵
س۴۱: ش۲۱۲۶-۲۱۳۵(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2677880
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۶ ‪ ۱۳۷۵
س۴۱: ش۲۱۳۶-۲۱۴۹(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2677913
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۷ ‪ ۱۳۷۵
س۴۱-۴۲: ش۲۱۵۰-۲۱۶۱(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2677914
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۸ ‪ ۱۳۷۵
س۴۲: ش۲۱۶۲-۲۱۷۴(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2677917
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۹۹ ‪ ۱۳۷۵
س۴۲: ش۲۱۶۲-۲۱۷۴(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2686852
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۰ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲: ش۲۱۷۵-۲۱۸۵(۲۳فروردین-۳۱خرداد)
‪ 2677918
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۱ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲: ش۲۱۷۵-۲۱۸۵(۲۳فروردین-۳۱خرداد)
‪ 2686858
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۲ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲: ش۲۱۸۶-۲۱۹۵، ۲۱۹۷(۷تیر-۲۲شهریور)
‪ 2677922
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۳ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲: ش۲۱۸۶-۲۱۹۵، ۲۱۹۷-۲۱۹۸(۷تیر-۲۹شهریور)
‪ 2677923
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۴ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲: ش۲۱۹۸، ۲۲۰۰-۲۲۰۹(۲۹شهریور-۱۵آذر)
‪ 2677926
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۵ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲-۴۳: ش۲۱۹۹-۲۲۱۱(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2677929
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۶ ‪ ۱۳۷۶
س۴۳: ش۲۲۱۰-۲۲۱۳(۳آذر-۱۳دی)
‪ 2677930
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۷ ‪ ۱۳۷۶
س۴۳: ش۲۲۱۲-۲۲۱۹، ۲۲۲۱-۲۲۲۲(۶دی-۲۵اسفند)
‪ 2677957
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۸ ‪ ۱۳۷۶
س۴۳: ش۲۲۱۵، ۲۲۲۲(۲۷دی-۲۵اسفند)
‪ 2677960
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۹ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳: ش۲۲۲۳-۲۲۳۲(۲۲فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2677961
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۰ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳: ش۲۲۲۳-۲۲۳۲(۲۲فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2686865
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۱ ‪ ۱۳۷۷
س۴۴: ش۲۲۵۹-۲۲۷۰(۵دی-۲۴اسفند)
‪ 2686869
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۲ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳-۴۴: ش۲۲۴۶-۲۲۵۷(۴مهر-۲۱آذر)
‪ 2677981
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۳ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳: ش۲۲۴۶-۲۲۵۸(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2677980
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۴ ‪ ۱۳۷۷
س۴۴: ش۲۲۵۹-۲۲۷۰(۵دی-۲۴اسفند)
‪ 2677984
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۵ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴: ش۲۲۷۱-۲۲۸۰(۲۱فروردین-۲۹خرداد)
‪ 2677985
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۶ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴: ش۲۲۷۱-۲۲۸۰(۲۱فروردین-۲۹خرداد)
‪ 2686874
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۷ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴: ش۲۲۸۱-۲۲۹۳(۵تیر-۲۷شهریور)
‪ 2677989
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۸ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴: ش۲۲۸۱-۲۲۹۳(۵تیر-۲۷شهریور)
‪ 2686877
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۹ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴-۴۵: ش۲۲۹۴-۲۳۰۶(۳مهر-۲۷آذر)
‪ 2677990
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۰ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴-۴۵: ش۲۲۹۴-۲۳۰۶(۳مهر-۲۷آذر)"ویژه نامه برگزاری آخرین دوره مسابقات جهاهنی کشتی در قرن بیستم، مهر۱۳۷۸ضمیمه می باشد"
‪ 2686886
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۱ ‪ ۱۳۷۸
س۴۵: ش۲۳۰۷-۲۳۱۸(۴دی-۲۳اسفند)
‪ 2677995
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۲ ‪ ۱۳۷۸
س۴۵: ش۲۳۰۷-۲۳۱۸(۴دی-۲۳اسفند)
‪ 2686890
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۳ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۲۹-۲۳۴۱(۴تیر-۲۶شهریور)
‪ 2673546
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۴ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۲۹-۲۳۴۱(۴تیر-۲۶شهریور)
‪ 2686896
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۵ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۱۹-۲۳۲۸(۲۰فروردین-۲۸خرداد)
‪ 2673545
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۶ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۱۹-۲۳۲۸(۲۰فروردین-۲۸خرداد)
‪ 2686892
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۵۱ ‪ ۱۳۹۰
س۵۶: ش۲۸۶۱-۲۸۷۲(۲۵تیر-۹مهر)
‪ 3435082
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۹۱ ‪ ۱۳۶۷
س۳۳: ش۱۷۳۲-۱۷۳۴، ۱۷۳۷-۱۷۴۰، ۱۷۴۲-۱۷۴۴(۳اردیبهشت-۲۵تیر)
‪ 2679406
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۹۲ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳: ش۲۲۳۳-۲۲۴۵(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2677979
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۹۳ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۴۲-۲۳۴۶، ۲۳۴۸(۲مهر-۱۴آبان)
‪ 2686899
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۹۴ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۴۲-۲۳۵۰(۲مهر-۲۸آبان)
‪ 2673557
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۹۵ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۴۹(۲۱آبان)
‪ 2673558
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۹۶ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵-۴۶: ش۲۳۵۱-۲۳۵۸(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2673611
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۹۷ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵-۴۶: ش۲۳۵۲، ۲۳۵۴، ۲۳۵۶(۱۲آذر-۱۰دی)
‪ 2686903
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۴۰ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۲۱-۲۴۲۸(۴خرداد-۲۲تیر)
‪ 2677748
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۴۱ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۲۴-۲۴۲۸(۲۵خرداد-۲۲تیر)
‪ 2677749
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۴۲ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۸۸-۲۴۹۴(۵مهر-۱۷آبان)
‪ 2671719
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۴۳ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۸۸-۲۴۹۵(۵مهر-۲۴آبان)
‪ 2671722
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۴۴ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۸۸-۲۴۹۵(۵مهر-۲۴آبان)
‪ 2671731
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۴۵ ‪ ۱۳۸۳
ش۲۵۱۹-۲۵۲۷(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2671972
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۴۶ ‪ ۱۳۸۳
ش۲۵۱۹-۲۵۲۷(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2671965
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۱۴ ‪ ۱۳۶۸
س۳۵: ش۱۸۲۶-۱۸۱۸، ۱۸۲۰-۱۸۲۶، ۱۸۲۸-۱۸۳۷(۱۶دی-۲۶اسفند)
‪ 2677782
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۱۵ ‪ ۱۳۶۸
س۳۵: ش۱۸۲۶-۱۸۱۸، ۱۸۲۰-۱۸۲۶، ۱۸۲۸-۱۸۳۷(۱۶دی-۲۶اسفند)
‪ 2677785
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۱۶ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۱۸۶۲-۱۸۶۹، ۱۸۷۱-۱۸۷۳(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2677800
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۱۷ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶-۴۷: ش۲۳۹۸-۲۴۰۱(۳-۲۴آذر)
‪ 2677731
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۱۸ ‪ ۱۳۸۰
س۴۷: ش۲۴۰۷-۲۴۰۹(۶-۲۰بهمن)
‪ 2677734
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۱۹ ‪ ۱۳۸۰
س۴۷: ش۲۴۱۰-۲۴۱۴(۲۷بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2677738
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۲۰ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۲۸-۲۴۳۳(۲۲تیر-۲۶مرداد)
‪ 2677751
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۲۱ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۲۹-۲۴۳۳(۲۹تیر-۲۶مرداد)
‪ 2677752
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۲۲ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۳۴-۲۴۴۲(۲شهریور-۲۷مهر)
‪ 2677757
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۲۳ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۱۹-۲۵۲۶(۲خرداد-۲۰تیر)
‪ 2671960
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۴۱۹ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۳۴-۲۴۴۲(۲شهریور-۲۷مهر)
‪ 2677756
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۱۴۴ ‪ ۱۳۶۰
س۲۷: ش۱۴۲۱-۱۴۲۵، ۱۴۳۲-۱۴۳۳(۵دی-۲۹اسفند)
‪ 2671557
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۱۴۵ ‪ ۱۳۶۰
س۲۶-۲۷: ش۱۴۱۲-۱۴۲۰(۲آبان-۲۸آذر)
‪ 2671517
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۶۹۵ ‪ ۱۳۸۰
س۴۷: ش۲۴۱۰-۲۴۱۴(۲۷بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2677737
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۷۰۵ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۹۸-۲۴۰۶(۳آذر-۲۹دی)
‪ 2677730
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۷۰۸ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۱۵-۲۴۲۰(۲۴فروردین-۲۸اردیبهشت)
‪ 2677742
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۰۰۸ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۴۹-۱۴۵۰(۲۶تیر-۲مرداد)
‪ 3731741
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۲۰۷ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۱۵-۲۴۲۳(۲۴فروردین-۱۸خرداد)"ویژه نامه جام جهانی پیوست میباشد"
‪ 2677746
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۰۵۷ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۴۲-۱۴۴۳(۱۵-۲۲خرداد)
‪ 3731644
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۳۶ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷-۲۸: ش۱۴۵۰، ۱۴۶۵، ۱۴۷۴(۲مرداد-۱۸دی)
‪ 3731628
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۸۳ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۴۴-۱۴۴۵، ۱۴۴۷(۲۹خرداد-۱۹تیر)
‪ 3731585
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۴۵۹ ‪ ۱۳۶۰
س۲۷: ش۱۴۳۲(۲۲اسفند)
‪ 3731686
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۴۶۰ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۴۳-۱۴۴۴(۲۲-۲۹خرداد)
‪ 3731606
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۴۶۷ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷ ش۱۴۴۷، ۱۴۴۹(۱۹-۲۶تیر)
‪ 3731558
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۶۰۸ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۹۰-۲۳۹۷(۷مهر-۲۶آبان)
‪ 2677725
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۲۲۷ ‪ ۱۳۶۰
س۲۷: ش۱۴۲۶-۱۴۲۷، ۱۴۲۹-۱۴۳۳(۱۰بهمن-۲۹اسفند)
‪ 2671600
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۲۲۸ ‪ ۱۳۶۰
س۲۶: ش۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۱۴۰۳، ۱۴۰۵-۱۴۱۱(۳مرداد-۲۵مهر)
‪ 2671498
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۵۹۴ ‪ ۱۳۶۰
س۲۷: ش۱۴۲۱-۱۴۲۵(۵دی-۳بهمن)
‪ 2671542
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۰۴ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۱۳-۲۵۱۸(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2671769
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۴۰ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۹-۱۹۱۶(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2677822
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۴۴ ‪ ۱۳۶۰
س۲۶: ش۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۱۴۰۲-۱۴۱۳(۳مرداد-۹آبان)
‪ 2671501
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۴۷ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۰-۱۹۰۲، ۱۹۰۴-۱۹۰۸(۵مرداد-۳۰شهریور)
‪ 2677821
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۴۸ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۶۷-۲۳۷۵(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2677721
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۵۱ ‪ ۱۳۵۹
س۲۶: ش۱۳۶۶-۱۳۸۰، ۱۳۸۲(۱آذر-۲۳اسفند)
‪ 2671450
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۵۲ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۸۸۷، ۱۸۸۹-۱۸۹۵(۳۱فروردین-۲۵خرداد)
‪ 2677805
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۵۳ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۶۷-۲۳۸۹(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2677722
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۷۰ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۷۶-۲۳۸۹(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2677724
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۷۲ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۹۰-۲۳۹۷(۷مهر-۲۶آبان)
‪ 2677727
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۷۸ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۱۳-۲۵۱۸(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2671780
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۸۶۷۹ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۱۳-۲۵۱۸(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2671776
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۸۹۳ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۲۸-۳۵۳۶(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2671985
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۸۹۵ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۳۷-۲۵۴۵(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2672796
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۸۹۶ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۳۷-۲۵۴۲، ۲۵۴۴-۲۵۴۵(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2672798
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۹۰۱ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۲۸-۲۵۳۶(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2671980
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۹۰۲ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۲۸-۲۵۳۶(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2671976
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۱۴۶۰ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۴۰، ۱۴۴۲(۱-۱۵خرداد)
‪ 3731726
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۱۶۱۸ ‪ ۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۳۹-۱۴۴۰(۲۵اردیبهشت-۱خرداد)
‪ 3731702
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۲۹۸۹ ‪ ۱۳۸۳
س۵۰: ش۲۵۵۴-۲۵۶۰(۳بهمن-۲۲اسفند)
‪ 2672832
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۲۹۹۰ ‪ ۱۳۸۳
س۵۰: ش۲۵۵۴-۲۵۶۰(۳بهمن-۲۲اسفند)
‪ 2672834
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۲۹۹۱ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۴۶-۲۵۵۳(۷آذر-۲۶دی)
‪ 2672807
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۲۹۹۲ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۴۶-۲۵۵۳(۷آذر-۲۶دی)
‪ 2672828
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۲۹۹۶ ‪ ۱۳۸۳
س۵۰: ش۲۵۵۴-۲۵۶۰(۳بهمن-۲۲اسفند)
‪ 2672829
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۲۹۹۷ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۴۶-۲۵۵۳(۲۷آذر-۲۶دی)
‪ 2672801
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۴۵۴ ‪ ۱۳۸۳
س۴۹: ش۲۵۳۷-۲۵۴۵(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2686907
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۳۳ ‪ ۱۳۸۲
س۴۹: ش۲۵۰۵-۲۵۱۲(۴بهمن-۲۳اسفند)
‪ 2671762
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۳۴ ‪ ۱۳۸۱
س۴۸: ش۲۴۵۸-۲۴۶۳(۱۹بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2677772
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۳۵ ‪ ۱۳۸۱
س۴۸: ش۲۴۵۵-۲۴۶۳(۲۸دی-۲۵اسفند)
‪ 2677765
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۳۶ ‪ ۱۳۸۱
س۴۸: ش۲۴۵۲-۲۴۵۷(۷دی-۱۲بهمن)
‪ 2677771
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۳۷ ‪ ۱۳۸۲
س۴۹: ش۲۵۰۵-۲۵۱۲(۴بهمن-۲۳اسفند)
‪ 2671753
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۳۸ ‪ ۱۳۸۲
س۴۹: ش۲۵۰۵-۲۵۱۲(۴بهمن-۲۳اسفند)
‪ 2671750
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۳۹ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۹۷-۲۵۰۳(۸آذر--۲۰دی)<کسری: ۲۵۰۱>
‪ 2671748
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۴۱ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۸۰-۲۴۸۴(۱۲مرداد-۸شهریور)
‪ 2671716
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۴۲ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۷۰-۲۴۷۸(۳خرداد-۲۸تیر)
‪ 2671704
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۴۳ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۷۰-۲۴۷۸(۳خرداد-۲۸تیر)
‪ 2671709
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۴۴ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۷۹-۲۴۸۷(۴مرداد-۲۹شهریور)
‪ 2671711
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۴۵ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۷۹-۲۴۸۷(۴مرداد-۲۹شهریور)
‪ 2671712
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۴۶ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸-۴۹: ش۲۴۹۶-۲۵۰۴(۱آذر-۲۷دی)
‪ 2671738
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۴۷ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸-۴۹: ش۲۴۹۶-۲۵۰۴(۱آذر-۲۷دی)
‪ 2671742
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۸۲ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۶۵-۲۴۶۹(۳۰فروردین-۲۷اردیبهشت)
‪ 2671698
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۸۳ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۶۵-۲۴۶۹(۳۰فروردین-۲۷اردیبهشت)
‪ 2671695
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۴۸۴ ‪ ۱۳۸۲
س۴۸: ش۲۴۶۴-۲۴۶۹(۲۳فروردین-۲۷اردیبهشت)
‪ 2671693
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۰۳ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷-۴۸: ش۲۴۴۳-۲۴۵۱(۴آبان-۳۰آذر)
‪ 2677758
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۰۴ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷-۴۸: ش۲۴۴۴-۲۴۵۴(۱۱آبان-۲۱دی)
‪ 2677764
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۰۵ ‪ ۱۳۸۰
س۴۷: ش۲۴۰۸-۲۴۱۴(۱۳بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2677736
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۰۶ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۳۰-۲۴۳۸(۵مرداد-۳۱شهریور)
‪ 2677754
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۰۷ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۱۹-۲۴۲۴(۲۲اردیبهشت-۲۵خرداد)
‪ 2677747
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۰۸ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶-۴۷: ش۲۴۰۰-۲۴۰۷(۱۷آذر-۶بهمن)<کسری: ۲۴۰۱>
‪ 2677732
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۹۸ ‪ ۱۳۷۹
س۴۶: ش۲۳۵۹-۲۳۶۶(۲بهمن-۲۰اسفند)
‪ 2677720
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۶۹۹ ‪ ۱۳۷۹
س۴۶: ش۲۳۵۵-۲۳۶۵(۳دی-۱۳اسفند)<کسری: ۲۳۵۶، ۲۳۶۰، ۲۳۶۲-۲۳۶۳>
‪ 2673612
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۷۶۱ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۱۵-۲۴۱۸(۲۴فروردین-۱۴اردیبهشت)
‪ 2677741
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۷۹۸ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۲۵-۲۴۲۹(۱-۲۹تیر)
‪ 2677750
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۵۲۲ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۶۰-۱۸۶۹(۲۴شهریور-۲۶آبان)
‪ 2677797
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۷۴ ‪ ۱۳۷۰
س۳۷: ش۱۹۲۰-۱۹۲۹(۲۳آذر-۲۶بهمن)
‪ 2677827
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۷۵ ‪ ۱۳۶۷
س۳۳: ش۱۷۵۰-۱۷۵۹(۵شهریور--۷آبان)
‪ 2673427
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۱۴ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۰-۱۹۰۹(۵مرداد-۶مهر)
‪ 2677818
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۱۸ ‪ ۱۳۶۷
س۳۳: ش۱۷۶۰-۱۷۶۹(۱۴آبان-۱۷دی)
‪ 2673525
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۴۸ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۰۰-۱۹۰۹(۵مرداد-۶مهر)
‪ 2677819
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۴۹ ‪ ۱۳۶۷-۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۷۷۰-۱۷۹۰(۲۴دی۱۳۶۷-۲اردیبهشت۱۳۶۸)<کسری: ۱۷۷۱، ۱۷۷۳-۱۷۸۲>
‪ 2673531
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۵۰ ‪ ۱۳۶۹-۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۸۸۰-۱۸۸۹(۱۳بهمن۱۳۶۹-۱۴اردیبهشت۱۳۷۰)
‪ 2677803
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۵۱ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۵۰-۱۹۶۱(۱۰مرداد-۲۵مهر)
‪ 2677837
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۵۲ ‪ ۱۳۶۸-۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۳۰-۱۸۳۹(۷بهمن۱۳۶۸-۱اردیبهشت۱۳۶۹)
‪ 2677786
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۵۳ ‪ ۱۳۶۹
س۳۵: ش۱۸۴۰-۱۸۴۹(۸اردیبهشت-۹تیر)"ویژه جام جهانی ۹۰ایتالیا خرداد۱۳۶۹پیوست میباشد"
‪ 2677795
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۵۴ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۳۰-۱۹۳۹(۳-۲۶اردیبهشت)
‪ 2677829
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۵۵ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۸۹۰-۱۸۹۹(۲۱اردیبهشت-۲۲تیر)
‪ 2677808
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۵۸ ‪ ۱۳۷۰
س۳۶: ش۱۹۱۰-۱۹۱۹(۱۳مهر-۱۶آذر)
‪ 2677824
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۶۶ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۸۰۰-۱۸۱۹(۱۰تیر-۲۰آبان)
‪ 2677774
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۶۹ ‪ ۱۳۶۴
س۳۰: ش۱۶۱۰-۱۶۱۹(۲۰مهر-۲۳آذر)
‪ 2673168
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۲۵۰ ‪ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
س۵۷: ش۲۸۸۹-۲۸۹۹(۱۵بهمن۱۳۹۰-۲۳اردیبهشت۱۳۹۱)
‪ 4119632
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۳۱۳ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۵۸-۱۹۷۰(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2677838
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۷۹ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۶۸-۲۵۷۴(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2672850
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۸۰ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۶۸-۲۵۷۴(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2672853
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۸۱ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۶۱-۲۵۶۷(۲۱فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2672836
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۸۲ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۶۸-۲۵۷۴(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2672845
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۸۳ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۶۱-۲۵۶۷(۲۱فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2672839
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۸۵ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۶۲-۲۵۶۷(فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2672844
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۰ ‪ ۱۳۷۱
س۳۷: ش۱۹۳۵-۱۹۵۷(۲۹فروردین-۲۸شهریور)
‪ 2677831
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۱ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹-۴۰: ش۲۰۵۴-۲۰۶۶(۲مهر-۲۷آذر)
‪ 2677864
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۲ ‪ ۱۳۷۳
س۴۰: ش۲۰۶۷-۲۰۷۸(۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2677866
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۳ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰: ش۲۰۸۸-۲۱۰۰(۳تیر-۲۵شهریور)<کسری: ۲۰۹۱>
‪ 2677871
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۴ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰-۴۱: ش۲۰۷۹-۲۰۸۷(۲۶فروردین-۲۷خرداد)
‪ 2677870
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۵ ‪ ۱۳۷۵
س۴۱: ش۲۱۲۶-۲۱۳۵(۲۵خرداد-۲۶خرداد)<کسری: ۲۱۲۷>
‪ 2677911
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۶ ‪ ۱۳۷۵
س۴۱: ش۲۱۳۶-۲۱۴۹(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2677912
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۷ ‪ ۱۳۷۵
س۴۱: ش۲۱۵۰-۲۱۶۰(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2677915
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۸ ‪ ۱۳۷۵
س۴۲: ش۲۱۶۲-۲۱۷۴(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2677916
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۲۹ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲: ش۲۱۷۵-۲۱۸۵(۲۳فروردین-۳۱خرداد)
‪ 2677919
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۰ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳: ش۲۲۲۳-۲۲۳۲(۲۲فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2677962
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۱ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴: ش۲۲۷۱-۲۲۸۰(۲۱فروردین-۲۹خرداد)
‪ 2677987
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۲ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴-۴۵: ش۲۲۹۴-۳۳۰۶(۳مهر-۲۷آذر)
‪ 2677992
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۳ ‪ ۱۳۷۸
س۴۵: ش۲۳۰۷-۲۳۱۸(۴دی-۲۳اسفند)
‪ 2677993
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۴ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۱۹-۲۳۲۸(۲۰فروردین-۲۸خرداد)
‪ 2677996
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۵ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۴۲-۲۳۵۴(۲مهر-۲۶آذر)
‪ 2673556
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۶ ‪ ۱۳۷۹
س۴۵: ش۲۳۲۹-۲۳۴۱(۴تیر-۲۶شهریور)
‪ 2673550
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۷ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۶۷-۲۳۷۵(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 3884396
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۸ ‪ ۱۳۸۰
س۴۷: ش۲۴۰۲-۲۴۱۴(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2677733
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۳۹ ‪ ۱۳۸۱
س۴۷: ش۲۴۱۵-۲۴۲۴(۲۴فروردین-۲۵خرداد)"ویژه نامه جام جهانی خرداد ۱۳۸۱ پیوست می باشد"
‪ 2677740
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۴۰ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۷۵-۲۵۸۳(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2672856
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۴۱ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۷۵-۲۵۸۳(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2672862
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۵۹ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹: ش۲۰۳۱-۲۰۴۰(۲۰فروردین-۲۱خرداد)"ویژه نامه جام جهانی ۹۴خرداد۱۳۷۳پیوست می باشد"
‪ 2677856
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۶۰ ‪ ۱۳۷۸
س۴۴: ش۲۲۸۱-۲۲۹۳(۵تیر-۲۷شهریور)
‪ 2677988
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۶۱ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳-۴۴: ش۲۲۴۶-۲۲۵۸(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2677978
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۶۴ ‪ ۱۳۷۷
س۴۴: ش۲۲۵۹-۲۲۷۰(۵دی-۲۴اسفند)
‪ 2677982
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۶۵ ‪ ۱۳۷۳
س۳۹: ش۲۰۴۲-۲۰۵۳(۱۱تیر-۲۶شهریور)
‪ 2677863
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۷۵ ‪ ۱۳۷۷
س۴۳: ش۲۲۳۳-۲۲۴۵(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2677963
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۷۶ ‪ ۱۳۷۴
س۴۱: ش۲۱۱۴-۲۱۲۵(۲دی-۲۲اسفند)
‪ 2677878
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۷۷ ‪ ۱۳۷۴
س۴۰-۴۱: ش۲۱۰۱-۲۱۱۳(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2677876
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۷۸ ‪ ۱۳۷۶
س۴۲: ش۲۱۸۶-۲۱۹۸(۷تیر-۲۹شهریور)
‪ 2677921
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۷۹ ‪ ۱۳۷۶
ش۴۲-۴۳: ش۲۱۹۹-۲۲۱۱(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2677928
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۸۰ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۷۶-۲۳۸۹(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2677723
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۸۱ ‪ ۱۳۸۰
س۴۶: ش۲۳۹۰-۲۴۰۱(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2677729
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۹۸۵ ‪ ۱۳۷۹
س۴۶: ش۲۳۵۵-۲۳۶۶(۳دی-۲۰اسفند)
‪ 2677719
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۹۵۲۹ ‪ ۱۳۹۰
س۵۶: ش۲۸۵۳-۲۸۶۱(۳۰اردیبهشت-۲۵تیر)
‪ 3434963
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۶۶۴ ‪ ۱۳۶۰-۱۳۶۱
س۲۷: ش۱۴۳۲، ۱۴۳۹(۲۲اسفند۱۳۶۰-۲۵اردیبهشت۱۳۶۱)
‪ 3731671
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۰۱۱۷ ‪ ۱۳۷۶
س۴۳: ش۲۲۱۲-۲۲۲۲(۶دی-۲۵اسفند)
‪ 2677956
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۱۲۶۵ ‪ ۱۳۶۴-۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۲۲-۱۶۳۷(۱۴دی۱۳۶۴-۲۰اردیبهشت۱۳۶۵)
‪ 2673235
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۱۷۴۸ ‪ ۱۳۸۴
س۵۱: ش۲۶۰۱-۲۶۰۷(۱بهمن-۲۰اسفند)
‪ 2672886
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۱۷۵۴ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰-۵۱: ش۲۵۹۳-۲۶۰۰(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2672879
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۱۷۵۶ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰-۵۱: ش۲۵۹۳-۲۶۰۰(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2672876
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۱۷۶۸ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۸۴-۲۵۹۲(۲مهر-۲۸آبان)
‪ 2672872
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۱۷۶۹ ‪ ۱۳۸۴
س۵۰: ش۲۵۸۴-۲۵۹۲(۲مهر-۲۸آبان)
‪ 2672867
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۱۷۷۶ ‪ ۱۳۸۴
س۵۱: ش۲۶۰۱-۲۶۰۷(۱بهمن-۲۰اسفند)
‪ 2672883
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۵۸۸ ‪ ۱۳۶۶
س۳۲: ش۱۶۸۱-۱۷۰۴(۲۲فروردین-۲۸شهریور)
‪ 2686154
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۵۸۹ ‪ ۱۳۷۴
س۴۱: ش۲۱۰۱-۲۱۱۳(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2686838
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۵۹۰ ‪ ۱۳۶۸
س۳۴: ش۱۸۱۲-۱۸۲۴(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2686180
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۵۹۳ ‪ ۱۳۶۵
س۳۲: ش۱۶۶۴-۱۶۸۰(۱آذر-۲۳اسفند)
‪ 2686149
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۶۵۵ ‪ ۱۳۶۵
س۳۱: ش۱۶۳۳-۱۶۴۷(۲۳فروردین-۲۸تیر)
‪ 2673245
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۶۵۹ ‪ ۱۳۷۵
س۴۱: ش۲۱۲۶-۲۱۳۵(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2677881
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۶۸۳ ‪ ۱۳۵۲-۱۳۵۳
س۱۹: ش۱۰۱۶-۱۰۳۷(۲۴آذر۱۳۵۲-۲۸اردیبهشت۱۳۵۳)<کسری: ۱۰۲۰، ۱۰۲۳، ۱۰۲۷، ۱۰۲۹-۱۰۳۰، ۱۰۳۳>
‪ 2671339
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۶۸۴ ‪ ۱۳۵۴
س۲۰: ش۱۰۹۳-۱۱۲۲(۲۰اردیبهشت-۸آذر)<کسری: ۱۰۹۷-۱۰۹۸، ۱۱۰۴-۱۱۰۵، ۱۱۰۷-۱۱۱۶>
‪ 2671344
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۶۸۵ ‪ ۱۳۵۴-۱۳۵۵