جاده جنگ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور، ‏‫۱۳۳۴ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : جاده جنگ / نویسنده منصور انوری؛ [برای] مرکز آفرینشهای ادبی، کارگاه قصه و رمان.
‏مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۸۹ -‏
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : رمان.
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫ ‏‫: ‭ 978-964-506-649-7‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ‏‫ج.۱‬‏‫ ‏‫: ‭ 978-964-506-643-5‬‬ ؛ ‏‫۸۹۰۰۰ ریال ‬(‏‫ج.۱،چاپ دوم)‬‬‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ج.۲‬‬‬‬‏‫ ‏‫‭978-964-506-712-8 : ‬‬‬ ؛ ‏‫۸۷۰۰۰ ریال ( ج.۲، چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ج.۳‬‬‏‫ ‏‫‭978-964-506-644-2 : ‬‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ج.۴‬‏‫ ‏‫‭978-964-506-713-5 : ‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال ‬ ‏‫: ‏‫ج.۴، چاپ چهارم‬‬‏‫ ‏‫: 978-041-506-713-3‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫ج.۵‬‬‬‏‫‭978-964-506-988-7 : ‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۶‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-175-693-1 :‬ ؛ ‏‫ج.۷‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-175-753-2 :‬ ؛ ‏‫ج.۸‬‏‫‭978-600-03-0184-2 :‬‭‮‬ ؛ ‏‫ج.۹‬‬‏‫‭978-600-03-0535-2 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۱۰‬‏‫‭978-600-03-1771-3 :‬ ؛ ‏‫ج.۱۱‬‏‫‭978-600-03-2862-7 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۲ - ۵ (چاپ اول: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ پنجم: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ چهارم: ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۶ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۷ (چاپ اول: ۱۳۹۳) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۹۴) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۹۶) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱۰(چاپ اول: ۱۳۹۶) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱۱(چاپ اول: ۱۳۹۷) (فیپا).
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات سوره مهر
‏شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری. مرکز آفرینشهای ادبی
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۶۲‭‬ ‭/ن۸۳‏‫‭ج۲ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۶‎۶‎۵‎۰‎۲‎۲‬
 
   آدرس ثابت  جاده جنگ
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۱۲۹۷ ‬
‪ ۶۳-۱۴۱۷۱ ‬
۶
۳
۱۳۹۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۶۱۹۵ ‬
‪ ۶۳-۱۳۶۴۵۸ ‬
۲
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۶۱۹۶ ‬
‪ ۶۳-۱۳۶۴۵۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۶۱۹۷ ‬
‪ ۶۳-۱۳۶۴۵۹ ‬
۴
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۷۷۸۷ ‬
‪ ۶۳-۱۳۷۹۵۶ ‬
۵
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۲۰۸۸ ‬
‪ ۶۳-۱۵۳۳۹۰ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۲۵۰۲ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۲۲۹ ‬
۲
۲
۱۳۸۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۲۵۰۴ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۲۲۸ ‬
۱
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۴۴۱۹ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۳۷۴ ‬
۵
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۴۴۲۰ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۳۷۳ ‬
۴
۵
۱۳۹۰
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۴۴۲۱ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۳۷۲ ‬
۳
۳
۱۳۹۰
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۴۴۲۲ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۳۷۱ ‬
۲
۵
۱۳۹۰
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۴۴۲۳ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۳۷۰ ‬
۱
۵
۱۳۹۰
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۹۹۸۷ ‬
‪ ۶۳-۱۴۹۹۲۷ ‬
۳
۸
۱۳۹۰
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۳۶۷۲ ‬
‪ ۶۳-۳۷۹۱۸ ‬
۶
۱۱
۱۳۹۴
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۶۰۷ ‬
‪ PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹ ‬
۵
۱۰
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۶۰۸ ‬
‪ PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹ ‬
۴
۱۰
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۶۰۹ ‬
‪ PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹ ‬
۳
۱۰
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۶۱۰ ‬
‪ PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۰
۳
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۶۱۱ ‬
‪ PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹ ‬
۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۲۳۸۱ ‬
‪ ۱۷۸۶۰۹۸ ‬
۲
۱۵
۱۳۹۶
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۵۶۷۹۲ ‬
‪ ۱۳۷۸۴۱۱ ‬
۲
۱۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۱۲۱۳۱ ‬
‪ ۱۳۶۶۸۶۳ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۸۵۴۷۷ ‬
‪ ۱۲۰۴۵۴۲ ‬
۱
۶
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۸۵۴۷۸ ‬
‪ ۱۲۰۴۵۴۱ ‬
۱
۷
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۸۵۴۷۹ ‬
‪ ۱۲۰۴۵۴۴ ‬
۲
۸
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۸۵۴۸۰ ‬
‪ ۱۲۰۴۵۴۳ ‬
۲
۹
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۷۶۷۴ ‬
‪ ۹۹۰۹۰۲ ‬
۱
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۷۳۷۶۷۵ ‬
‪ ‭PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹‬ ‬
۱
۳
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۳۷۶۷۶ ‬
‪ ۱۷۷۵۰۱۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۷۶۷۷ ‬
‪ ۹۹۰۹۰۳ ‬
۲
۴
۱۳۸۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۷۳۷۶۷۸ ‬
‪ ‭PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹‬ ‬
۳
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۷۶۷۹ ‬
‪ ۹۹۰۹۰۴ ‬
۳
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۷۳۷۶۸۰ ‬
‪ ‭PIR۷۹۶۲/ن۸۳ ج۲ ۱۳۸۹‬ ‬
۴
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۷۶۸۱ ‬
‪ ۹۹۰۹۰۵ ‬
۴
۳
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۷۸۸۲ ‬
‪ ۱۲۰۹۲۰۴ ‬
۴
۱۱
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۷۸۸۳ ‬
‪ ۱۲۰۹۲۰۳ ‬
۴
۱۲
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۳۰۴۱ ‬
‪ ۱۲۲۵۲۳۸ ‬
۱
۱۲
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۳۰۴۲ ‬
‪ ۱۲۲۵۲۳۹ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۰۹۸۳ ‬
‪ ۱۰۸۸۷۱۳ ‬
۵
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۵۷۱۷ ‬
‪ ۱۲۶۹۸۶۷ ‬
۵
۶
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۵۷۱۸ ‬
‪ ۱۲۶۹۸۶۶ ‬
۵
۵
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۳۲۲۶ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۷۹ ‬
۳
۴
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۳۲۲۷ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۷۸ ‬
۳
۵
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۳۲۲۸ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۸۰ ‬
۲
۶
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۳۲۲۹ ‬
‪ ۱۲۷۳۴۸۱ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۰۵۱ ‬
‪ ۱۲۶۱۹۹۶ ‬
۴
۲۰
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۰۵۲ ‬
‪ ۱۲۶۱۹۹۷ ‬
۴
۱۹
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۴۰۴۳ ‬
‪ ۱۲۷۱۴۸۸ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۴۰۴۴ ‬
‪ ۱۲۷۱۴۸۷ ‬
۱
۹
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۵۰۵۳ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۰۷ ‬
۳
۶
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۵۰۵۴ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۰۶ ‬
۳
۷
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۵۰۵۵ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۰۸ ‬
۵
۹
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۵۰۵۶ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۰۹ ‬
۵
۸
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۰۶۷۳ ‬
‪ ۱۲۹۶۸۹۹ ‬
۵
۱۱
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۰۶۷۴ ‬
‪ ۱۲۹۶۸۹۸ ‬
۵
۱۲
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۰۶۷۵ ‬
‪ ۱۲۹۶۸۹۷ ‬
۳
۱۳
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۰۶۷۶ ‬
‪ ۱۲۹۶۸۹۶ ‬
۳
۱۴
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۳۲۱۶ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۹۸ ‬
۴
۶
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۳۲۱۷ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۹۹ ‬
۴
۷
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۸۲۰۶ ‬
‪ ۱۳۳۲۳۹۵ ‬
۳
۱۵
۱۳۹۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۸۲۰۷ ‬
‪ ۱۳۳۲۳۹۴ ‬
۳
۱۶
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۷۵۱۵ ‬
‪ ۱۳۳۲۳۷۰ ‬
۲
۱۱
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۷۵۱۶ ‬
‪ ۱۳۳۲۳۶۹ ‬
۲
۱۲
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۵۰۳۴۳ ‬
‪ ۱۶۴۳۷۶۵ ‬
۶
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۵۰۳۴۴ ‬
‪ ۱۶۴۳۷۶۴ ‬
۶
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۴۵۶۹ ‬
‪ ۱۵۷۸۱۸۸ ‬
۳
۱۷
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۴۵۷۰ ‬
‪ ۱۵۷۸۱۸۷ ‬
۳
۱۸
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۵۸۱۳ ‬
‪ ۱۵۷۸۱۹۰ ‬
۵
۱۳
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۵۸۱۴ ‬
‪ ۱۵۷۸۱۸۹ ‬
۵
۱۴
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۲۷۰۱ ‬
‪ ۱۵۷۸۱۹۲ ‬
۱۵
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۲۷۰۲ ‬
‪ ۱۵۷۸۱۹۱ ‬
۱۹
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۰۲۴۳ ‬
‪ ۱۶۴۳۷۷۶ ‬
۷
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۰۲۴۴ ‬
‪ ۱۶۴۳۷۷۵ ‬
۷
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۲۰۰۷۴ ‬
‪ ۱۹۶۹۳۹۱ ‬
۱۰
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۷۲۸۵ ‬
‪ ۱۹۸۳۷۹۷ ‬
۱۰
۲۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۵۴۵۷ ‬
‪ ۲۰۵۳۸۳۲ ‬
۹
۲۲
۱۳۹۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۵۴۵۸ ‬
‪ ۲۰۵۳۸۳۳ ‬
۹
۲۳
۱۳۹۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh