جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
‏عنوان قراردادی : ش‍رای‍ع‌‌الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌‌ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌. ش‍رح
‏عنوان و نام پديدآور : جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام/ تالیف محمدحسن النجفی؛ حققه و علق علیه و اشرف علی طبعه عباس القوچانی.
‏مشخصات نشر : بیروت : دارالحیاءالتراث‌العربی‏‫، ۱۴‌ق.‬‬‏‫= ۱۳‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس جلد نهم، ۱۴‌ق.= ۱۳.
‏يادداشت : هرجلد محقق جداگانه دارد.
‏يادداشت : کتاب حاضر شرحی بر کتاب ش‍رای‍ع‌‌الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌‌ال‍ح‍لال‌ و‌ال‍ح‍رام‌ نوشته ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌ محقق حلی می باشد.
‏يادداشت : محقق جلد ۱- ۳ ،۱۰، ۱۵ عباس قوچانی می‌باشد.
‏يادداشت : محقق جلد ۳۹ - ۳۶ محمود قوچانی می باشد.
‏يادداشت : محقق جلد ۲۲ - ۲۸ علی الاخوندی می‌باشد.
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ هفتم.
‏يادداشت : ج.۲۰ (چاپ ؟: ۱۳).
‏يادداشت : ج. ۱- ۹، ۱۰، ۱۱- ۱۴-۱۸، ۲۱ - ۴۳ (چاپ هفتم: ۱۳).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌ . ش‍رای‍ع‌الاس‍لام‌ ف‍ی م‍س‍ائ‍ل‌ال‍ح‍لال‌ وال‍ح‍رام‌ -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ق‍وچ‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌ . ش‍رای‍ع‌الاس‍لام‌ ف‍ی م‍س‍ائ‍ل‌ال‍ح‍لال‌ وال‍ح‍رام‌. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۲‭‮‬‏‫‬‭‭‭‭‏‫‬‭/م۳ش۴۰۲۱۶ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۴‎۵‎۷‎۰‎۰
 
   آدرس ثابت  جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۷۱ ‬
‪ ۱۳۶۰۳۴۷ ‬
۳۹
۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۷۴ ‬
‪ ۱۳۶۰۲۷۵ ‬
۴۱
۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۷۶ ‬
‪ ۱۳۶۰۳۵۰ ‬
۲۳
۲
۱۲۵۶
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۷۷ ‬
‪ ۱۳۶۰۲۷۳ ‬
۳۷
۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۷۹ ‬
‪ ۱۳۶۰۲۷۶ ‬
۴۰
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۰ ‬
‪ ۷۳۲۰۲۳ ‬
۲۲
۱۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۱ ‬
‪ ۷۳۲۰۳۱ ‬
۳۸
۱۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۲ ‬
‪ ۷۳۲۳۷۸ ‬
۲۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۳ ‬
‪ ۷۳۲۰۳۰ ‬
۳۳
۱۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۴ ‬
‪ ۷۳۲۰۲۹ ‬
۴۳
۱۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۵ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۹ ‬
۳۴
۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۶ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۳ ‬
۲۵
۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۷ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۲ ‬
۲۸
۱۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۸ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۱ ‬
۲۷
۱۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۸۹ ‬
‪ ۷۳۲۰۲۱ ‬
۳۶
۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۹۰ ‬
‪ ۷۳۲۰۲۷ ‬
۳۵
۱۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۷۹۲ ‬
‪ ۷۳۲۰۲۶ ‬
۱۸
۱۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۹۳ ‬
‪ ۱۳۶۰۳۴۹ ‬
۴۲
۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۹۶ ‬
‪ ۱۳۶۰۳۴۶ ‬
۳
۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۹۷ ‬
‪ ۱۳۶۰۳۵۱ ‬
۲۰
۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۹۸ ‬
‪ ۱۳۶۰۳۴۸ ‬
۴
۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۷۷۹۹ ‬
‪ ۱۳۶۰۲۷۴ ‬
۲۹
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۰۰ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۵ ‬
۱۶
۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۰۱ ‬
‪ ۷۳۲۰۲۰ ‬
۲
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۰۲ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۶ ‬
۳۲
۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۰۳ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۴ ‬
۲۶
۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۰۴ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۸ ‬
۳۱
۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۰۵ ‬
‪ ۷۳۲۰۱۷ ‬
۱۷
۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۰۶ ‬
‪ ۷۳۲۰۲۲ ‬
۲۴
۱۳
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۹۰۴۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۰۲۹ ‬
۹
۱
۱
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۹۰۴۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۲۳ ‬
۱۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۹۰۴۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۶۵۴ ‬
۸
۱
-
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۹۰۴۵ ‬
‪ ۱۴۳۶۶۹۶ ‬
۱
۳۶
۱۳--
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۹۰۴۶ ‬
‪ ۱۴۲۳۲۲۰ ‬
۱۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۹۰۵۶ ‬
‪ ۱۴۲۶۴۱۳ ‬
۱۰
۱۲
۱۳
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۹۰۷۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۰۵۲۳ ‬
۱۰۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۹۰۷۷ ‬
‪ ۱۴۴۸۴۶۲ ‬
۱۲
۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۰۳۳۱ ‬
‪ ۱۰۱-۹۹۷۷ ‬
۲۶
۱۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۰۳۳۲ ‬
‪ ۱۴۳۳۸۰۱ ‬
۲۵
۱
۱۳۶۰
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۰۴۸۵ ‬
‪ ۱۴۴۸۴۲۹ ‬
۳۸
۲
۱۳۶۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۰۴۸۶ ‬
‪ ۱۴۴۹۰۲۷ ‬
۴۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۰۴۸۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۴۳۲ ‬
۴۰
۲۰
۱۳۶۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۰۴۸۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۱۳ ‬
۲۰
-
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۲۰۸۵۸ ‬
‪ ۱۷۳۰۰۲۱ ‬
۱۹
۱
۱۳--
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۸۷۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۲ ‬
۳۷
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۴۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۶ ‬
۴۱
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۶۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۱ ‬
۶
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۶۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۲ ‬
۲۲
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۴ ‬
۲۶
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۶۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۵ ‬
۲۷
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۶۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۶ ‬
۲۸
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۷۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۷ ‬
۲۹
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۷۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۸ ‬
۳۰
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۹ ‬
۳۱
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۷۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۰ ‬
۳۲
۱
۱
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۷۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۱ ‬
۳۶
۲
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۷۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۳ ‬
۳۸
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۸۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۴ ‬
۳۹
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۸۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۵ ‬
۴۰
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۸۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۷ ‬
۴۲
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۸۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۶۸ ‬
۴۳
۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۶۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۷۴ ‬
۱۶
۲۰
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۶۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۷۵ ‬
۱۷
۲۲
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۷۶ ‬
۱۸
۲۳
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۶۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۷۷ ‬
۷
۲۱
۱۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۶۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۷۸ ‬
۲۰
۲۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۷۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۷۹ ‬
۲۱
۲۵
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۷۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۸۰ ‬
۲۳
۲۶
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۷۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۸۱ ‬
۳۳
۲۷
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۸۲ ‬
۳۴
۲۸
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۶۸۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۰ ‬
۱
۲۰
-
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۶۸۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۱ ‬
۲
۲۰
-
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۶۹۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۲ ‬
۳
۳۰
-
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۶۹۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۳ ‬
۱
۳۵
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۶۹۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۴ ‬
۵
۳۶
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۶۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۵ ‬
۷
۳۷
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۴۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۶ ‬
۹
۵۰
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۴۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۷ ‬
۱۰
۵۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۴۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۸ ‬
۱۱
۵۳
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۴۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۰۹ ‬
۱۳
۵۵
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۴۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۱۰ ‬
۱۴
۵۸
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۴۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۱۳ ‬
۳۵
۶۰
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۴۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۱۲ ‬
۲۵
۶۱
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۹۷۵۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۳۱۱ ‬
۱۵
۶۵
-
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۵۱۱۱۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۰۲۸ ‬
۸
۲
-
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۵۱۱۷۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۰۵۸ ‬
۱۲
۳
-
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۹۵۸۰ ‬
‪ ۲۲۴۳۲۰۹ ‬
۱۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۹۵۸۱ ‬
‪ ۲۲۴۳۲۰۴ ‬
۱۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۹۶۵۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۶۵۳ ‬
۲۴
۱
-
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh