ترجمه شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید‌معتزلی (۵۸۶ - ۶۵۶ھ.ق)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌‌اب‍ی‌ ال‍ح‍دی‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دب‍ن‌ ه‍ب‍ةال‍ل‍ه‌، ‏‫۵۸۶ - ‏۶۵۵ق.‬
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه .فارسی. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ترجمه شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید‌معتزلی (۵۸۶ - ۶۵۶ھ.ق)/ غلامرضا لایقی.
‏مشخصات نشر : تهران: کتاب نیستان‏‫، ۱۳۸۸‏ -‮‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰ ریال‬‬‮‬‏‫: ‏‫ج.۱‮‬، جلد نرم‏‫ ‏‫‬‭‭978-964-337-489-1 :‬‬‮‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (ج.۱، جلد سخت)‬‬‮‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰۰ریال (ج. ۱، چاپ دوم، جلد سخت)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‮‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫ : ج.۲‬، جلد نرم‮‬‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-337-537-9 :‮‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۲، جلد سخت)‮‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوم، جلد سخت)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال ‬‬‏‫: ج.۳، چاپ اول‬(جلد نرم)‬‬: ‏‫‬‭978-964-337-566-9 ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ اول)(جلد سخت)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬ ‏‫: ج.۴، جلد نرم‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-337-587-4 :‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۴، جلد سخت)‬ ؛ ‏‫۱۳۵۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ج.۶، جلد سخت‬ ‏‫‬‭978-964-337-644-4 : ؛ ‏‫۱۱۵۰۰۰ ریال (ج.۶، جلد نرم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال‬‬‬ ‏‫: ج.۷، جلد سخت‬‬ ‏‫‬‭978-964-337-650-5 :‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال(ج.۷، جلد نرم)‬‬‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ج.۱۱، جلد نرم‬ ‏‫‭978-964-337-739-7 : ‬‬ ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال (ج.۱۱، جلد سخت)‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰۰ ریال (ج.۱۳، جلد سخت)‬‭‬ ؛ ‏‫۲۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۹، چاپ دوم، جلد سخت‬‬‬‏‫: ‭978-964-337-706-9‮‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‭‭‬‏‫ : ج.۱۳، جلد نرم‏‫‬‭978-964-337-746-5 : ؛ ‏‫۲۰۵۰۰۰ ریال‬ : ‏‫ج.۱۴، جلد نرم‬‏‫ ‏‫‭978-964-337-747-2 : ‬‬‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : ج.۱۵، جلد نرم‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-337-765-6 :‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال (ج.۱۵، جلد سخت)‬ ؛ ‏‫‬۲۱۰۰۰۰ ریال‏‫‬: ج.۱۷، جلد نرم‏‫‬: 978-964-337-780-9 ؛ ‏‫‬۲۵۰۰۰۰ ریال (ج.۱۷، چاپ سخت) ؛ ‏‫۲۶۰۰۰۰ ریال‭‬‬: ‏‫ج.۲۰، جلد نرم‭‬‬: ‏‫‭978-964-337-801-1‬‭‬‬‬ ؛ ‏‫۳۱۰۰۰۰ ریال (چاپ سخت)‭‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۹۲).‬
‏يادداشت : ج.۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ دوم: ۱۳۹۲).‬
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۶ و ۷ (چاپ اول: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۹ (چاپ دوم : ۱۳۹۵).
‏يادداشت : ج.۱۱، ۱۳- ۱۵ (چاپ اول: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱۷ (چاپ اول: ۱۳۹۳).‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۳۹۴).‭‬‬
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- خطبه‌ها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ -- نامه‌ها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ -- کلمات قصار
‏شناسه افزوده : لای‍ق‍ی‌، غلامرضا، ‏‫۱۳۴۰ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬ ‭/‮الف‬۱۷ ‏‫‭۱۳۸۸‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵۱۵‮‬‭‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۵‎۱‎۲‎۷‎۴‎۶‮‬
 
   آدرس ثابت  ترجمه شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید‌معتزلی (۵۸۶ - ۶۵۶ھ.ق)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۳۰۷۹ ‬
‪ ۶۳-۱۱۴۲۲۰ ‬
۳
۳
۱۳۸۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۲۱۱۳ ‬
‪ ۶۳-۱۳۲۳۵۸ ‬
۴
۳
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۰۱۳۵ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۸۹۴ ‬
۷
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۰۱۳۶ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۸۸۰ ‬
۶
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۴۷۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۴۴۱۳۷ ‬
۸
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۲۲۲۴ ‬
‪ ۶۳-۵۷۱۴۴ ‬
۱۰
۲۵
۱۳۹۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۲۲۳۳ ‬
‪ ۶۳-۵۸۰۴۵ ‬
۱۱
۲۰
۱۳۹۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۴۶۳۴ ‬
‪ ۶۳-۵۵۲۷۶ ‬
۱۳
۲۶
۱۳۹۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۴۶۳۵ ‬
‪ ۶۳-۵۵۲۷۴ ‬
۱۴
۲۷
۱۳۹۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۵۵۲۱ ‬
‪ ۶۳-۵۲۶۵ ‬
۱۸
۲۳
۱۳۹۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۵۵۲۳ ‬
‪ ۶۳-۵۲۶۳ ‬
۱۹
۲۳
۱۳۹۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۹۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۹۶ ‬
۱۹
۵۰
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۸۸۳ ‬
‪ ۱۷۷۱۰۳۵ ‬
۱
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۱۷۵۹ ‬
‪ ۱۷۸۸۶۵۳ ‬
۹
۳
۱۳۹۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۱۰۳۸۴ ‬
‪ ۲۰۳۴۲۷۹ ‬
۴
۷
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۳۹۵۲ ‬
‪ ۱۱۸۴۸۴۸ ‬
۵
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۳۹۵۳ ‬
‪ ۱۱۸۴۸۴۹ ‬
۵
۳
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۰۷۳۰ ‬
‪ ۷۶۷۶۷۷ ‬
۱
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۰۷۳۱ ‬
‪ ۷۷۰۳۶۲ ‬
۲
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۲۷۲۱۷ ‬
‪ ۲۱۹۱۰۲۰ ‬
۲
۳
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۷۲۱۸ ‬
‪ ۸۱۶۱۰۵ ‬
۲
۴
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۹۴۶۵ ‬
‪ ۹۲۴۲۸۲ ‬
۳
۵
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۹۴۶۶ ‬
‪ ۹۰۹۳۹۳ ‬
۳
۶
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۸۳۱۰۴۵ ‬
‪ ‏۲۱۹۱۰۲۱ ‬
۶
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۱۰۴۶ ‬
‪ ۱۰۴۸۵۱۱ ‬
۶
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۸۳۱۰۴۷ ‬
‪ ‏۲۱۹۱۰۲۲ ‬
۷
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۱۰۴۸ ‬
‪ ۱۰۴۸۵۱۰ ‬
۷
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۰۸۰۶ ‬
‪ ۱۳۰۶۲۶۱ ‬
۸
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۰۸۰۷ ‬
‪ ۱۳۰۶۲۶۰ ‬
۸
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۷۴۹۳ ‬
‪ ۱۱۷۰۱۷۸ ‬
۹
۱
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۷۴۹۴ ‬
‪ ۱۱۷۰۱۷۷ ‬
۹
۲
۱۳۹۱
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۲۶۲۵۶۴ ‬
‪ ‬
۱۰
۱۰
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۶۲۵۶۵ ‬
‪ ۲۱۹۱۰۲۳ ‬
۱۰
۱۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۲۵۶۶ ‬
‪ ۱۳۹۲۹۴۴ ‬
۱۱
۲۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۲۵۶۷ ‬
‪ ۱۳۹۲۹۴۵ ‬
۱۱
۲۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۰۷۷۶ ‬
‪ ۱۴۱۳۰۱۹ ‬
۱۴
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۰۰۷۷۷ ‬
‪ ‏۲۱۹۱۰۲۶ ‬
۱۴
۲
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۱۱۰۲ ‬
‪ ۱۴۱۴۰۱۹ ‬
۱
۳
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۱۱۰۳ ‬
‪ ۱۴۱۳۹۳۳ ‬
۱
۴
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۳۳۰۸۸ ‬
‪ ۲۱۹۱۰۲۵ ‬
۱۳
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۳۰۸۹ ‬
‪ ۱۵۰۱۰۶۲ ‬
۱۳
۳
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۷۱۰۶ ‬
‪ ۱۵۲۹۱۱۱ ‬
۲
۵
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۷۱۰۷ ‬
‪ ۱۵۲۹۱۲۱ ‬
۲
۶
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۱۵۶۹۵ ‬
‪ ‏۲۱۹۱۰۲۷ ‬
۱۵
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۱۵۶۹۶ ‬
‪ ۱۵۰۳۴۵۴ ‬
۱۵
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۶۱۳۰ ‬
‪ ۱۵۸۵۶۶۹ ‬
۱۷
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۶۱۳۱ ‬
‪ ۱۵۸۵۶۶۸ ‬
۱۷
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۳۴۱۵ ‬
‪ ۱۵۷۰۵۴۲ ‬
۶
۴
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۳۴۱۶ ‬
‪ ۱۵۷۰۵۴۱ ‬
۶
۵
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۳۴۱۷ ‬
‪ ۱۵۷۰۵۴۳ ‬
۷
۴
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۳۴۱۸ ‬
‪ ۱۵۷۰۵۴۴ ‬
۷
۵
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۳۸۲۹ ‬
‪ ۱۵۹۰۵۳۶ ‬
۱۶
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۳۸۳۰ ‬
‪ ۱۵۹۰۵۳۷ ‬
۱۶
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۷۹۲۳۵ ‬
‪ ‏۲۱۹۰۷۶۱ ‬
۳
۱
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۹۲۳۶ ‬
‪ ۱۵۷۸۲۲۸ ‬
۲
۲
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۳۳۱۰ ‬
‪ ۱۵۷۵۵۴۵ ‬
۵
۲۸
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۳۳۱۱ ‬
‪ ۱۵۷۵۵۴۶ ‬
۵
۲۹
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۳۳۱۲ ‬
‪ ۱۵۷۵۵۴۴ ‬
۴
۳۰
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۳۳۱۳ ‬
‪ ۱۵۷۵۵۴۳ ‬
۴
۳۱
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۶۹۱۹ ‬
‪ ۱۶۳۹۰۶۷ ‬
۲۰
۱
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۶۹۲۰ ‬
‪ ‏۲۱۰۱۹۶۳ ‬
۲۰
۲
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۹۰۵۸ ‬
‪ ۱۶۶۱۵۴۰ ‬
۱۸
۲
۱۳۹۳
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۹۰۵۹ ‬
‪ ‬
۱۹
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۹۰۶۰ ‬
‪ ۱۶۶۱۵۴۱ ‬
۱۹
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۹۲۰۷ ‬
‪ ۱۶۸۰۶۵۹ ‬
۸
۱۳۹۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۵۰۶ ‬
‪ ۲۱۹۱۰۲۴ ‬
۳۲
۱۳۹۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh