گ‍زارش‌ ازاق‍دام‍ات‌ م‍ارک‍ار م‍وس‍س‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ در ی‍زد واع‍طاآ ن‍ش‍ان‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارال‍ی‍ه‌ و (س‍روش‌ ل‍ه‍راس‍ب‌ ) س‍رپ‍رس‍ت‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ف‍وق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۹۷/۱۵۶۹۷
‏عنوان : گ‍زارش‌ ازاق‍دام‍ات‌ م‍ارک‍ار م‍وس‍س‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ در ی‍زد واع‍طاآ ن‍ش‍ان‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارال‍ی‍ه‌ و (س‍روش‌ ل‍ه‍راس‍ب‌ ) س‍رپ‍رس‍ت‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ف‍وق‌
‏تاریخ /دوره ایجاد : ۱۳۳۴
‏مشخصات ظاهری : ۴ص‌
‏دامنه و محتوا : گ‍زارش‌ ازاق‍دام‍ات‌ م‍ارک‍ار م‍وس‍س‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ در ی‍زد واع‍طاآ ن‍ش‍ان‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارال‍ی‍ه‌ و (س‍روش‌ ل‍ه‍راس‍ب‌ ) س‍رپ‍رس‍ت‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ف‍وق‌
‏توصیفگر : ۱۳۳۴ش‌
ی‍زد
زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌
م‍ن‍اص‍ب‌، ال‍ق‍اب‌، ن‍ش‍ان‍ه‍اودرج‍ات‌
ه‍ن‍د
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ‭۲۹۷/۱۵۶۹۷‬
‏محل در آرشيو : ‭۶۱۳ز۴‮آپ‌‬۱‬
‏شماره فيش : ۰۱۱۴۰۰۳۴
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  گ‍زارش‌ ازاق‍دام‍ات‌ م‍ارک‍ار م‍وس‍س‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ در ی‍زد واع‍طاآ ن‍ش‍ان‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارال‍ی‍ه‌ و (س‍روش‌ ل‍ه‍راس‍ب‌ ) س‍رپ‍رس‍ت‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ف‍وق‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh