س‍واد ف‍رم‍ان‌ ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‌ ث‍ان‍ی‌ (ص‍ادره‌ س‍ن‍ه‌ ۱۱۳۹ق‌ ): اع‍طای‌ م‍ن‍ص‍ب‌ ب‍ی‍گ‍ل‍رب‍ی‍گ‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍اد ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار ، ب‍دن‍ب‍ال‌ ق‍ت‍ل‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۹۶/۱۴۶۶
‏عنوان : س‍واد ف‍رم‍ان‌ ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‌ ث‍ان‍ی‌ (ص‍ادره‌ س‍ن‍ه‌ ۱۱۳۹ق‌ ): اع‍طای‌ م‍ن‍ص‍ب‌ ب‍ی‍گ‍ل‍رب‍ی‍گ‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍اد ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار ، ب‍دن‍ب‍ال‌ ق‍ت‍ل‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار
‏تاریخ /دوره ایجاد : ۱۱۳۹
‏مشخصات ظاهری : ۱ص‌
‏دامنه و محتوا : س‍واد ف‍رم‍ان‌ ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‌ ث‍ان‍ی‌ (ص‍ادره‌ س‍ن‍ه‌ ۱۱۳۹ق‌ ): اع‍طای‌ م‍ن‍ص‍ب‌ ب‍ی‍گ‍ل‍رب‍ی‍گ‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍اد ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار ، ب‍دن‍ب‍ال‌ ق‍ت‍ل‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار
‏توصیفگر : ۱۱۳۹ق‌
ف‍رام‍ی‍ن‌
م‍ن‍اص‍ب‌، ال‍ق‍اب‌، ن‍ش‍ان‍ه‍اودرج‍ات‌
ق‍اج‍اری‍ه‌
ای‍ل‌ ق‍اج‍ار
گ‍رگ‍ان‌
ق‍ت‍ل‌
طه‍م‍اس‍ب‌ دوم‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ای‍ران‌
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ‭۲۹۶/۱۴۶۶‬
‏محل در آرشيو : ‭۶۵۸آ۳‮آز‬۱‬
‏شماره فيش : ۰۰۰۲۰۳۶۸
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  س‍واد ف‍رم‍ان‌ ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‌ ث‍ان‍ی‌ (ص‍ادره‌ س‍ن‍ه‌ ۱۱۳۹ق‌ ): اع‍طای‌ م‍ن‍ص‍ب‌ ب‍ی‍گ‍ل‍رب‍ی‍گ‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍اد ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار ، ب‍دن‍ب‍ال‌ ق‍ت‍ل‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ق‍اج‍ار
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh