ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،‏‫ ۱۲۵۸ -‏ ‏۱۳۳۴.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ده‍خ‍دا؛ زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍د م‍ع‍ی‍ن‌، ج‍ع‍ف‍ر ش‍ه‍ی‍دی‌؛ [با نظارت] موسسه لغت‌نامه دهخدا.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ انتشارات و چاپ: روزنه‏‫،۱۳۷۷ .‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵ ج.‬
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰۰۰ ریال‬:‏‫دوره‏‫:‏‫‬‭964-03-9617-6‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‏‫:‏‫‬‭964-03-9616-8‬ ؛ ‏‫ج. ۲‬‏‫:‏‫‬‭964-03-9615-X‬ ؛ ج.۳‏‫‭964-03-9614-1: ؛ ج.۴‏‫‭964-03-9613-3: ؛ ج.۵‏‫‭964-03-9612-5: ؛ ج.۶‏‫‭964-03-9611-7: ؛ ج.۷‏‫‭964-03-9610-9: ؛ ج.۸‏‫‭964-03-9609-5: ؛ ج.۹‏‫‭964-03-9608-7: ؛ ج.۱۰‏‫‭964-03-9607-9: ؛ ج.۱۱‏‫‭964-03-9606-0: ؛ ج.۱۲‏‫‭964-03-9605-2: ؛ ج.۱۳‏‫‭964-03-9604-4: ؛ ج.۱۴‏‫‭964-03-9603-6: ؛ ج.۱۵‏‫‭964-03-9602-8:
‏يادداشت : کتاب حاضر شامل یک مجلد مقدمه نیز است .
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ قبلی: دانشگاه تهران، موسسه لغت‌نامه دهخدا، ۱۳۲۵.
‏مندرجات : ج.۱.آ-ادیبی.-ج.۲.ادیپ - الغاط.-ج.۳.الفاف-بسیطله.-ج.۴.بسیطة - تبورک.-ج.۵.تبوش-چاقچور.-ج.۶.چاقر-خدیج.-ج.۷.خدیجة -دودیه.-ج.۸.دور-زراح.-ج.۹.زراد -شمس.-ج.۱۰.شمس‌آباد -علی.-ج.۱۱.علی‌آباد - قورثا.-ج.۱۲.قورج-گیانا.-ج.۱۳.گیاه - معتم.-ج.۱۴.معتمد- نوال.-ج.۱۵.نواله-ی ی ی ی.
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۹۱ - ‏۱۳۵۰.
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ی‍دی‌، س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر، ‏‫۱۲۹۷ -‏ ۱۳۸۶.‬
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۹‎۷‎۲‎۳‎۹
 
   آدرس ثابت  ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۴۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۱
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۴۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۴
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۴۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۵
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۴۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۶
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۴۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۷
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۰ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۸
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۹
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۲ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۱۰
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۱۱
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۱۲
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۱۳
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۱۴
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۱۵
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۶
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۴۷۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۲
۷
۱۳۷۷
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۴۸۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ‬
۳
۷
۱۳۷۷
۲
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۱۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱
۴
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۱۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۲
۴
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۰ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۳
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۴
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۲ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۵
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
مقدمه
۸
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۶
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۷
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۸
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۹
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۰
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۲۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۱
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۳۰ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۲
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۳۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۳
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۳۲ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۴
۳
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۳۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۵
۲
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۱۷۶۹ ‬
‪ PIR ۲۹۵۴ /د۹ل۷ ج۷ ‬
۷
۸
۱۳۷۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۴ ‬
۱۰
۱۰
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۵ ‬
۱۱
۱۰
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۶ ‬
۱۲
۲
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۷ ‬
۱۳
۹
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۸۸ ‬
۱۴
۹
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۶۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۶۳ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۶۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۶۴ ‬
۳
۹
۱۳۷۲
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۰۰۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۰۰۴ ‬
۶
۲
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۰ ‬
مقدمه
۳
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۱ ‬
۱
۳
۱۳۷۲
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۲ ‬
۵
۲
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۳ ‬
۷
۲
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۴ ‬
۸
۲
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۱۱۵ ‬
۹
۱۰
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۴۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۴۳ ‬
۴
۲
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۹۶۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۰
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۹۶۲ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۲
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۹۶۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۹۶۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۶
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۴۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۱
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۴۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۸
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۴۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۹
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۴۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۳
۸
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۴۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۵
۹
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۵۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۳
۶
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۵۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۷
۱۰
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۵۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۴
۷
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۵۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
مقدمه
۶
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۵۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۶
۱۰
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۵۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۴
۸
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۱۶۰ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۲
۸
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۸۶۴۹۷ ‬
‪ ۶۰۳۹۵۲ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۸۴۱۹۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
مقدمه
۱
۱۳۷۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۸۴۲۰۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۹
۲
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۸۴۲۰۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۰
۲
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۸۴۲۰۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۱
۲
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۸۴۲۱۰ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۳
۲
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۸۴۲۱۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۴
۲
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۵۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۵۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱
۲
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۵۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۲
۲
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۰ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۳
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۴
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۲ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۵
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۶
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۷
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۸
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۹
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۰
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۱
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۶۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۲
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۷۰ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۳
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۷۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۴
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۶۰۵۷۲ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۵
۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۲۲۹۸۱ ‬
‪ ۱۷۰۳۱۶۵ ‬
۶۷
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۲۳۱۵۴ ‬
‪ ۱۷۰۳۱۵۸ ‬
۷۸
۱۳۴۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۲۳۱۵۸ ‬
‪ ۱۷۰۳۱۵۶ ‬
ب
۷۹
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۲۷۰۰۳ ‬
‪ ۱۳۶۶۹۸۲ ‬
۷
۹
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۱۸۲۲ ‬
‪ ۲۲۹۵۲۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۱۸۲۵ ‬
‪ ۲۲۹۴۸۱ ‬
۱
۱
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۷۳ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
مقدمه
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۷۴ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۷۵ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۷۶ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۹
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۷۷ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۴
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۷۸ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۵
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۷۹ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۲
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۰ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۳
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۱ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۵
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۲ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۶
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۳ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۷
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۴ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۸
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۵ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۰
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۶ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۱۱
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۷ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۳
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۰۸۸ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴ ‭/د۹ل۷ ۱۳۷۷ ‬
۴
۱۱
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۴۰۶۷ ‬
‪ ۱۹۶۳۶۹۸ ‬
۳
۲
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۴۰۶۸ ‬
‪ ۱۹۶۹۱۸۹ ‬
۹
۸
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۹۶۸۱۵ ‬
‪ ۲۲۸۷۵۸۹ ‬
۸
۸
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۹۶۸۱۶ ‬
‪ ۲۲۸۷۵۸۸ ‬
۶
۷
۱۳۷۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh