قواعد فقه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۶ - ‏۱۳۹۰.‬
‏عنوان و نام پديدآور : قواعد فقه/ عباسعلی عمیدزنجانی.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی: موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی‏‫، ۱۳۸۸ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫؛ ۱۱۰۸‬‏‫، ۱۱۰۹‬، ۱۶۹۹. حقوق‏‫؛ ۶۴‬‏‫، ۶۵، ۱۰۶.
‏شابک : ‏‫۴۴۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫:‏ ‫ج.۱‬‬‬‬:‏ ‫‬‭978-964-530-179-6‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬ (ج.۱، چاپ چهارم) ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‬‬‬ ‏‫:‏‫ ج.۲‬ ‫:‏ ‫‬‭978-964-530-180-2‬‬ ؛ ‏‫۲۹۵۰۰ ریال (ج.۲، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫ ج.۲ ( چاپ چهارم: ۱۳۸۷)‬‬‬‬.‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ريال‬‏‫ : ج.۴‬ ‏‫‬‭978-964-530-900-6 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی : A.Amid Zanjani. The rules of Islamic jurisprudence‭.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ اول: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ چهارم: ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: تابستان ۱۳۸۶).‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سوم: پاییز ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ چهارم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۹۲) .
‏يادداشت : جلد اول این کتاب در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : ناشر جلد چهارم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج.۱. بخش حقوق خصوصی.- ج.۲. بخش حقوق جزا.- ج.۴. بخش حقوق بين‌الملل.
‏موضوع : فقه -- قواعد
‏موضوع : اصول فقه شیعه
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏شناسه افزوده : موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۶۹/۵‏‫‬‭/ع۸ق۹ ۱۳۸۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۳۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۰‎۸‎۶‎۰‎۳‎۱‬
 
   آدرس ثابت  قواعد فقه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۳۶۶۷ ‬
‪ ۶۳-۹۴۰۴۶ ‬
۲
۹
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۰۵۶۵ ‬
‪ ۶۳-۱۰۱۱۲۳ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۷
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۲۳۷۷ ‬
‪ ۶۳-۳۳۸۷۲ ‬
۳
۲۰
۱۳۹۰
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۲۹۵۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۹۵۲۷ ‬
۲
۲
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۹۶۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۹۶۹۱ ‬
۳
۷
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۷۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۷۴۴ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۹۴۸ ‬
‪ ۶۷۶۵۸۸ ‬
۳
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۹۴۹ ‬
‪ ۶۷۶۵۸۷ ‬
۳
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۸۹۱ ‬
‪ ۱۱۸۹۶۶۸ ‬
۳
۳
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۸۹۲ ‬
‪ ۱۱۸۹۶۶۹ ‬
۳
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۲۸۵۹ ‬
‪ ۱۰۵۴۲۱۵ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۲۸۶۰ ‬
‪ ۱۰۵۴۵۱۸ ‬
۲
۴
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۲۸۶۱ ‬
‪ ۱۰۰۵۴۷۱ ‬
۱
۵
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۲۸۶۲ ‬
‪ ۱۰۳۹۵۰۲ ‬
۱
۶
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۱۰۳۴ ‬
‪ ۹۲۹۴۱۶ ‬
۲
۷
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۱۰۳۵ ‬
‪ ۹۲۹۶۶۳ ‬
۲
۸
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۰۶۶۹ ‬
‪ ۷۴۲۵۵۰ ‬
۲
۱
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۰۶۷۰ ‬
‪ ۷۴۲۴۰۰ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۴۱۱۱ ‬
‪ ۸۲۸۱۷۷ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۸۹۱ ‬
‪ ۱۲۵۶۹۹۲ ‬
۱
۱۲
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۸۹۲ ‬
‪ ۱۲۵۶۹۹۳ ‬
‏‫۱
۱۳
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۶۹۴۸ ‬
‪ ۱۲۵۳۶۳۵ ‬
۳
۵
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۹۴۰۵ ‬
‪ ۱۳۰۹۳۴۱ ‬
۱
۸
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۹۴۰۶ ‬
‪ ۱۳۰۹۳۴۰ ‬
۱
۷
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۱۴۰۳ ‬
‪ ۱۲۹۴۰۱۹ ‬
۲
۵
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۱۴۰۴ ‬
‪ ۱۲۹۴۰۲۰ ‬
۲
۶
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۷۴۹۸ ‬
‪ ۱۵۰۱۱۷۰ ‬
۴
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۷۴۹۹ ‬
‪ ۱۵۰۱۱۷۱ ‬
۴
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۲۰۷۷ ‬
‪ ۱۵۸۳۲۴۰ ‬
۱
۲
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۲۰۷۸ ‬
‪ ۱۵۸۳۲۴۱ ‬
۱
۳
۱۳۹۳
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۵۶۳۵۲۷ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۷۲۱ ‬
۴
۱۵
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۳۵۲۸ ‬
‪ ۱۶۵۸۶۴۷ ‬
۴
۱۶
۱۳۹۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh